Jak si rozšířím vzdělání?

Celoživotní vzdělávání

Celoživotním vzděláváním (dále jen „CŽV“) se rozumí takové druhy vzdělávání, které umožňují získávat jeho účastníkům znalosti, doplňovat, prohlubovat, obnovovat nebo rozšiřovat vědomosti, dovednosti, kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu specializované činnosti.

Programy nebo kurzy CŽV na UTB (dále jen „program CŽV“) mohou být orientovány na výkon povolání nebo zájmově a jsou členěny na:

a) programy CŽV uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů,

b) programy CŽV neakreditované.

Studium v programu CŽV může být uskutečňováno v českém nebo jiném jazyce,
v prezenční, distanční formě nebo jejich kombinací, a to zejména jako:

a) vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující,

b) vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu,

c) vzdělávání tematické, zpravidla cyklus, kurz, odborné soustředění, přednáška, přednáškový cyklus, seminář.

Celoživotní vzdělávání na UTB se řídí vnitřním předpisem univerzity, Řád celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně“.

Podmínky studia

Uchazeče o studium v programu CŽV přijímá organizátor – UTB, na základě předem stanovených podmínek vycházejících ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50 a po podání závazné přihlášky. Přihláška je součástí aktuálně vyhlášeného kurzu, nebo programu CŽV na UTB.

Studiu CŽV na UTB je zpoplatněno, výše úhrady za studium v programu CŽV se stanoví podle příslušné vnitřní normy UTB (směrnice kvestora č. 10/2012 - „Pravidla hospodaření celoživotního vzdělávání").

Zaplacení úhrady za studium v programu CŽV se prokazuje při zahájení programu CŽV, není-li dohodnuto jinak.

CŽV umožňuje účastníkům absolvovat jednotlivé předměty tak, jak je stanoveno v daném programu CŽV a složit závěrečnou zkoušku nebo obhájit závěrečnou práci, jsou-li programem CŽV stanoveny. Absolventům programu CŽV vydá organizátor certifikát v podobě „Osvědčení“, anebo v případě, že nejde o absolventa, „Potvrzení o účasti“. Podoba certifikátu může být vyžadována příslušným orgánem státní správy nebo jinými institucemi.

Podmínkou pro vydání certifikátu je zaplacení úhrady za studium v programu CŽV.

Stane-li se účastník programu CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaného studijního programu studentem podle zákona, mohou mu být kredity získané v takovém programu
na základě jeho žádosti uznány až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, k němuž byl přijat. (§ 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 o vysokých školách).
O žádosti rozhoduje rektor nebo děkan po vyjádření příslušné Rady studijního programu. Na rozhodnutí se vztahuje § 68 zákona č. 111/1998 o vysokých školách.