Jak studovat bez bariér?

Naším cílem je překonávání a odstraňování bariér při studiu na UTB. Poskytujeme komplexní a vysoce kvalitní poradenský, technický, konzultační a intervenční servis uchazečům, studentům UTB se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním a taktéž pracovníkům UTB.

Od 1. září 2015 byly rozšířeny služby Akademické poradny UTB ve Zlíně o „Poradenství
a služby pro studenty se specifickými potřebami“
. Služby jsou poskytovány celouniverzitně (na všech fakultách jsou zastoupeni koordinátoři a tutoři) uchazečům a studentům ve všech formách a stupních studia UTB.

Komu jsou služby určeny?

Služby jsou určeny zejména uchazečům a studentům se zrakovým a sluchovým postižením,
s poruchou hybnosti, kombinovaným postižením, chronickým onemocněním, narušenou komunikační schopností, osobám se specifickými poruchami učení a pozornosti, s pervazivními vývojovými poruchami (např. poruchy autistického spektra) a s psychickými obtížemi.

Podpora je studentům na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně poskytována v souladu se Směrnicí rektora č. 12/2015 Podpora uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (ke stažení zde)

Poskytovatelé poradenských a asistenčních služeb

Podpora a služby jsou studentům se specifickými potřebami poskytovány univerzitními nebo fakultními pracovišti ve vzájemné součinnosti. Celouniverzitním kontaktním místem je Akademická poradna UTB.