Obecný popis instituce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející veřejnou vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 10 500 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

UTB navazuje na čtyřicetiletou tradici Fakulty technologické, která existovala ve Zlíně od roku 1969 a vychovala stovky vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Univerzita je pojmenována po legendárním zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně a světoznámém podnikateli Tomáši Baťovi (1876-1932).

Velký důraz je na UTB kladen na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v angličtině. Maximálně podporovány jsou všechny formy mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty studentů, přednášky a stáže pedagogů, spolupráce na vědecko-výzkumných projektech a další.

Univerzita používá jednotný kreditový systémkompatibilní s ostatními evropskými univerzitami. Prestiž UTB mezi evropskými vysokými školami zvyšuje také certifikát Diploma Supplement Label, který univerzita získala v roce 2009 (již podruhé) od Evropské komise. Na jeho základě vydává UTB celoevropsky uznávaný Diploma Supplement (Dodatek k diplomu) v angličtině, který absolventům univerzity zlepšuje pozici na trhu práce v Evropě.

UTB je členem řady mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším patří členství v EUA (European University Association), jež sdružuje téměř 800 univerzit ze 46 zemí Evropy. Prostřednictvím EUA má univerzita možnost podílet se na všech významných aktivitách podporujících vyšší vzdělávání v Evropě. UTB je také signatářem boloňské Magna Charta Universitatum, která kromě jiného klade důraz na rozvoj a svobodu vědy a nutnost odstranění hranic při poznávání a předávání vědění. Signatáři charty se zavazují vytvářet podmínky pro mobilitu vyučujících i studentů. UTB je dále členem Danube Rectors' Conference, která sdružuje univerzity podunajského regionu, i dalších institucí.

Zájemcům o studium nabízí univerzita výběr z mnoha perspektivních studijních programů na šesti fakultách:

Škoda Uni Day
náměstí T. G. Masaryka 275
762 72 Zlín
Česká republika

tel.: +420 576 031 111
fax: +420 577 210 172
e-mail: dekanat@ft_utb_cz
www: www.ft.utb.cz

GPS souřadnice: Loc: 49°13'29.145"N, 17°39'38.613"E
 

U 1 
Mostní 5139
760 01 Zlín
Česká republika

tel.: +420 576 032 685
fax: +420 576 032 658
e-mail: dekanat@fame_utb_cz
www: www.fame.utb.cz

GPS souřadnice: Loc: 49°13'15.494"N, 17°39'25.823"E
 

U 2
Štefánikova 2431
760 01 Zlín
Česká republika

tel.: +420 576 034 205
fax: +420 576 034 215
e-mail: dekanat@fmk_utb_cz
www: www.fmk.utb.cz

GPS souřadnice: Loc: 49°13'21.468"N, 17°39'58.232"E 
 

U 4
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
Česká republika

tel.: +420 576 035 221
fax: +420 576 032 716
e-mail: dekanat@fai_utb_cz
www: www.fai.utb.cz

GPS souřadnice: Loc: 49°13'50.234"N, 17°39'27.001"E
 

U 1
Mostní 5139
760 01 Zlín
Česká republika

tel.: +420 57 603 2008
fax: +420 57 603 2732
e-mail: dekanat@fhs_utb_cz
www: http://www.utb.cz/fhs

GPS souřadnice: Loc: 49°13'15.494"N, 17°39'25.823"E
 

U 5
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

tel.: +420 576 032 080
e-mail: dekanat@flkr_utb_cz
www: http://www.utb.cz/flkr

GPS souřadnice: Loc: 49°4'13.298"N, 17°28'22.398"E
 


Univerzita Tomáše Bati spolupracuje s řadou výzkumných institucí po celém světě, a to jak v zemích Evropské unie, tak třeba ve Spojených státech, Kanadě, Rusku nebo v Číně, Indii a Japonsku. V oblasti polymerního inženýrství, automatizace a řízení technologických procesů nebo chemie má univerzitní výzkum výrazný kredit v zahraničí.

Významným výzkumným pracovištěm je Centrum polymerních materiálů, které je orientované převážně na základní výzkum polymerních procesů a materiálů. Mezinárodně uznávaných výsledků dosahují také pracovníci Fakulty aplikované informatiky, zejména v oblasti matematického modelování zpracovatelských procesů nebo studia netradičních energetických zdrojů.

Aplikovaný a průmyslový výzkum probíhá ve dvou specializovaných centrech: Centru polymerních systémů a Centru bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií. Centrum polymerních systémů se zaměřuje na polymerní materiály, technologie a výrobky s důrazem na aplikaci polymerů ve zdravotnictví. K výsledkům jeho práce patří například patent na výrobu materiálů pro hypertermickou léčbu nádorů, medicínské gely pro krytí ran, hadičky a cévky využívané v urologii a další.

Univerzitní institut podporuje tvůrčí a inovační aktivity na univerzitě i mimo ni, poskytuje odborné služby při práci na projektech, při zajištění ochrany průmyslového vlastnictví a při přenosu výsledků výzkumné a vývojové činnosti do praxe. Univerzitní institut provozuje Vědeckotechnický park s nadstandardně vybavenými laboratořemi, který poskytuje infrastrukturu pro inovační podnikání. Dalším vědeckotechnickým parkem je Technologické inovační centrum, které univerzita založila a provozuje společně se Zlínským krajem.

Univerzita se neustále snaží zkvalitňovat infrastrukturu pro vědu a výzkum. V současné době proto probíhá výstavba objektu pro Centrum polymerních systémů a vzniká také nový vědeckotechnický park zaměřený na informační a komunikační technologie.

Na fakultách probíhá výzkum i v dalších oblastech jako jsou technické obory, potravinářství, ekonomika, nebo humanitní vědy. Pedagogové a studenti vykazují zahraniční úspěchy také v oblasti designu, oděvního návrhářství nebo filmové tvorby.
 

Vědeckotechnický park UTB

Vědeckotechnický park nabízí inovačním podnikům nadstandardně vybavené laboratoře, kanceláře a specializovaná pracoviště. Prioritně spolupracuje s podniky zabývajícími se vývojem a technologií zpracovávání v oblasti polymerů a potravin. Oba tyto obory mají významné místo v průmyslu Zlínského kraje a výzkumu na UTB.

FLKR
Nad Ovčírnou 3685
760 01 Zlín
Česká republika

tel: +420 576 038 030
fax: + 420 576 032 704
e-mail: vtp@utb_cz
www: http://www.vtp.utb.cz/

GPS souřadnice: 49°13'10.292" N, 17°39'45.05" E


Univerzitní centrum 

V červnu roku 2008 univerzita slavnostně otevřela novou budovu Univerzitního centra. Unikátní budova, jejíž autorkou je světově uznávaná architektka a zlínská rodačka prof. Eva Jiřičná, se stala novým sídlem rektorátu a moderní univerzitní knihovny. Slavnostního otevření Univerzitního centra se zúčastnil také Tomáš Baťa jr.

Knihovna poskytuje své služby studentům a zaměstnancům školy, stejně jako dalším zájemcům. Téměř 100 000 knižních svazků, stovky titulů časopisů, zhruba 25 000 elektronických periodik a okolo 60 přístupných databází představuje důležité zdroje informací. Další předností knihovny je její umístění v moderním objektu Univerzitního centra. Pětipodlažní objekt s rozsáhlým atriem nabízí přes 500 studijních míst s možností připojení notebooků, více než 200 z těchto pracovišť je vybaveno počítači. Knihovna jako i další objekty univerzity umožňují připojení k internetu, samozřejmostí je možnost připojení k WiFi síti.

Vedeckotechnicky park
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
Česká republika

tel.: +420 576 038 130
fax: +420 576 034 911
e-mail: knihovna@utb_cz
www: http://www.utb.cz/knihovna/

GPS souřadnice: Loc: 49°13'21.345"N, 17°39'53.593"E


Academia centrum

Kongresové centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vystupuje pod názvem Academia centrum. Nabízí kompletní servis spojený s přípravou a realizací všech typů obchodních, vzdělávacích, prezentačních, kulturních a společenských akcí, např. kongresy, sympozia a konference, prezentační akce, přednášky, obchodní jednání, meetingy, workshopy, školení, semináře a firemní kurzy, tiskové konference, kulturní a společenské akce (divadelní představení, koncerty, výstavy, módní přehlídky), recepce, rauty.

6533

Mostní 5139
760 01 Zlín
Česká republika

tel.: +420 57 603 2062
fax: +420 57 743 6445
e-mail: grulichova@rektorat_utb_cz
www: www.utb.cz

GPS souřadnice: Loc: 49°13'15.494"N, 17°39'25.823"E