Přijímací řízení – obecné požadavky

Přijímací řízení do všech typů studia, tj. bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského na UTB ve Zlíně probíhá v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Statutem UTB ve Zlíně.
 

Přijímání do studijních programů akreditovaných v českém jazyce

Na základě Statutu UTB ve Zlíně, čl. 7 se:
1. Přijímání ke studiu ve studijních programech uskutečňuje přijímacím řízením, které:
a) se vyhlašuje veřejně v souladu s § 49 odst. 5, Zákona o vysokých školách,
b) je zahájeno na žádost uchazeče.

2. Na UTB se ke studiu ve studijních programech přijímají uchazeči se státním občanstvím České republiky nebo cizinci podle čl. 12 Statutu UTB ve Zlíně: Cizinci jsou přijímáni ke studiu ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce za stejných podmínek jako uchazeči, kteří jsou občany České republiky.

3. O přijetí podle odstavce 1 písm. b):
a) může požádat uchazeč, který studuje ve studijním programu, který uskutečňuje vysoká škola obdobně zaměřená jako je studijní program uskutečňovaný UTB, chce toto studium ukončit a hodlá pokračovat ve studiu na UTB,
b) může požádat uchazeč, který studuje nebo již studoval ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo toto studium přerušil,
c) cizinec, v návaznosti na § 49 odst. 2, Zákona o vysokých školách.

4. Počty studentů přijímaných ke studiu ve studijních programech vycházejí z každoroční aktualizace dlouhodobého záměru UTB podle § 9 odst. 1 písm. i) Zákona o vysokých školách.

5. Ke studiu části studijního programu mohou být přijati studenti jiných vysokých škol podle dohod mezi vysokými školami nebo v rámci mezinárodních programů výměny studentů. Jejich postavení na UTB, jejich práva a povinnosti jsou upraveny příslušnou dohodou.


Více praktických informací zde.Přijímání do studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce

Na základě Statutu UTB ve Zlíně, čl. 12, odst. 2 jsou podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu akreditovaném v cizím jazyce stanoveny směrnicí kmenové fakulty nebo UTB podle čl. 9 Statutu.

Krátkodobé pobyty studentů

Na základě Statutu UTB ve Zlíně, čl. 12, odst. 3 mají studenti zahraničních vysokých škol, kteří se v rámci mezinárodní mobility studentů účastní studia na UTB, práva podle § 62 Zákona o vysokých školách.