Zaměstnanec

Informace o identifikačních průkazech zaměstnanců a jejich využití.

UTB ve Zlíně vydává v souladu s Rozhodnutím rektora č. 9/2015, částí třetí, všem zaměstnancům jednotný identifikační průkaz ve formě bezkontaktní personifikované čipové karty. První vydání průkazu je bezplatné.

Průkaz hraje významnou roli v rámci univerzity, kde slouží kromě prokázání totožnosti k využívání interních univerzitních služeb:

  • vstup do univerzitních objektů, vybraných prostor a učeben,
  • výdej stravy a nákup v zařízeních Kolejí a menz (úhrada probíhá měsíční srážkou ze mzdy),
  • výpůjční proces v knihovně,
  • realizace reprografických služeb (kopírování, tisk),
  • nákup v prodejně skript a suvenýrů.

Zaměstnanec, který je zároveň i studentem UTB ve Zlíně, může mít buď průkaz zaměstnance nebo průkaz studenta.
V případě nejasností pište své dotazy na adresu prukaz@utb_cz.