Student

Informace o identifikačních průkazech studentů, vydávání standardních průkazů a průkazů studenta s licencí ISIC, prodloužení platnosti ISIC, využití průkazů.

Všichni studenti UTB ve Zlíně jsou povinni mít průkaz studenta realizovaný formou bezkontaktní čipové personifikované identifikační karty. Průkaz studenta je jedním z dokladů o studiu (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění).

UTB ve Zlíně vydává v souladu s Rozhodnutím rektora č. 9/2015 průkaz ve dvou provedeních: průkaz s licencí ISIC a standardní průkaz (bez licence ISIC). Student může mít podle své volby pouze jeden typ průkazu.
Poplatky spojené s vydáváním průkazů a jejich duplikátů se řídí směrnicí kvestora Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů, v platném znění.

Průkaz hraje významnou roli zejména v rámci univerzity, kde slouží kromě prokázání totožnosti k identifikaci studenta a možnosti využívání interních univerzitních služeb:

  • vstup do univerzitních objektů, vybraných prostor a učeben,
  • vstup a výpůjční proces v knihovně,
  • stravování v zařízeních Kolejí a menz,
  • úhrada reprografických služeb (kopírování, tisk),
  • nákup v prodejně skript a suvenýrů.

Průkaz studenta s licencí ISIC

Tento typ průkazu může obdržet pouze student prezenční formy studia. O jeho vystavení student písemně žádá a vydání je zpoplatněno částkou 250,- Kč. Průkaz je platný vždy od září do prosince následujícího roku. Platnost průkazu je poté možné prodloužit zakoupením revalidační známky.

Nově přijímaní studenti do prezenční formy studia obdrží žádost společně s rozhodnutím o přijetí, které rozesílají jednotlivé fakulty UTB ve Zlíně. Vyplněnou a podepsanou žádost pak odevzdávají společně s dokladem o zaplacení při zápisu ke studiu na příslušném studijním oddělení. Průkaz obdrží obvykle při imatrikulaci.

Mezinárodní průkaz studenta s licencí ISIC nabízí držitelům další služby (obvykle v podobě slev) mimo UTB ve Zlíně. Podrobnosti najdete na stránkách poskytovatele licence www.isic.cz.

Prodlužování platnosti průkazu studenta s licencí ISIC

Studenti v prezenční formě studia, kteří již vlastní průkaz studenta s licencí ISIC a mají zájem o prodloužení jeho platnosti, žádají o zakoupení revalidační známky v hodnotě 250,- Kč.

K tomu je třeba vyplnit žádost a uhradit poplatek za známku bezhotovostním bankovním převodem na účet číslo 27-1925270277/0100 s uvedením variabilního symbolu 9502602910, poštovní poukázkou nebo hotovostní platbou v pokladně UTB ve Zlíně.

Žádost o prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC.

Po předložení dokladu o zaplacení u zápisu do dalšího ročníku prezenční formy studia na příslušném kontaktním místě (studijní oddělení, referát/oddělení vědy a výzkumu) bude revalidační známka nalepena na rubovou stranu průkazu.

Pokud student, který vlastní průkaz studenta s licencí ISIC, nemá zájem o prodloužení platnosti licence, zůstává tento jako průkaz studenta UTB v platnosti po dobu studia a platí pro něj stejná ustanovení jako pro standardní průkaz studenta. Průkaz bude ale vyřazen z databáze platných průkazů ISIC a nebude dále akceptován žádným ze smluvních partnerů v ČR ani ve světě.

Standardní průkaz studenta

Tento typ průkazů mají všichni studenti UTB ve Zlíně kromě těch studentů prezenční formy studia, kteří si požádali o vystavení průkazu s licencí ISIC. První vydání standardního průkazu není zpoplatněno, studenti jej obdrží obvykle při imatrikulaci nebo na svém kontaktním místě (studijní oddělení, referát/oddělení vědy a výzkumu).


V případě nejasností pište své dotazy na adresu prukaz@utb_cz.