Charakteristika oborů

Inteligentní systémy s roboty (ISR)
(Bc., kód oboru - 3902R065)

Absolvent tohoto studijního oboru získá schopnosti uplatňovat souhrnné znalosti z oblasti automatizace výrobních procesů a výrobních linek různých průmyslových odvětví s využitím mechatronických a robotických prvků zejména ve smyslu řízení materiálových toků. Získá také základní technickou průpravu pro magisterský navazující studijní obor Integrované systémy v budovách, zejména pro část zabývající se technikou prostředí, která je v magisterském stupni studia stěžejní. Se svými znalostmi bude schopen se účastnit realizace komplexních automatizačních systémů jak z hlediska jejich strojní a přístrojové skladby, tak i z pohledu zákaznického programování řídicích systémů s roboty, které jsou nedílnou – embedded – součástí všech moderních výrobních komponent automatizovaných výrobních systémů.

V průběhu studia získá matematicko-fyzikálně-informatický základ, rozšířený o základní technické znalosti dále rozvíjené do teoretických i praktických uživatelských oblastí komplexní robotizované automatizace.

Bude připraven jednak pro pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním oboru stejného zaměření „Automatické řízení a informatika“ dále rozvíjejícím teoretické i praktické inženýrské schopnosti, dále oboru, zaměřeného na „inteligentní budovy“ a jednak pro odchod do praxe – do týmů řešících automatické řízení výrobních linek, kde je schopen se uplatnit na úrovni znalostí získaných v bakalářském stupni studia.

Softwarové inženýrství (SWI)
(Bc., kód oboru - 3902R031)

Studijní obor Softwarové inženýrství klade důraz na předměty prakticky rozvíjející schopnosti týmové práce, metodiky analýzy, návrhu architektury, specifikace, implementace a testování systémů i jejich uživatelského rozhraní. Studenti se naučí implementovat také komplexní systémy vyžadující společný návrh hardwaru a softwaru. Profilovými předměty oboru jsou zejména Návrh, analýza a modelování softwarových systémů, Databázové systémy, Softwarová podpora vývojového týmu, Objektově orientované programování a návrhové vzory, Aplikační frameworky, Testování softwaru a Návrh síťových aplikací.

Absolvent také získá znalosti pro rozvoj vlastního podnikání a spolupráci týmu vývojářů, tvůrců uživatelského rozhraní a testerů, a to jak pro oblast zakázkového softwaru, například tvorby a rozvoje mobilních a webových aplikací, tak vývoje původních produktů.

Studenti mohou taktéž pokračovat v navazujícím magisterském studiu především v oborech Informační technologie a Počítačové a komunikační systémy.

Informační a řídicí technologie (IŘT)
(Bc., kód oboru - 3902R052)

Studenti v rámci tříletého studia získávají základní vysokoškolské vzdělání v teoretických předmětech matematika, informatika a fyzika. Dále pak absolvují předměty v oblasti aplikací IT, teorie systémů, výpočetní a automatizační techniky na úrovni bakalářského studia. Studenti oboru jsou dále vedeni k praktické znalosti a dovednosti ve využívání různých typů výpočetní techniky, jak pro účely tvorby programového vybavení pro informační a databázové systémy v lokálním i síťovém prostředí a pro vědecko-technické výpočty, tak pro účely automatického řízení technologických procesů. Jsou schopni samostatné programátorské práce a rutinní práce s výpočetní technikou.

Se získanými vědomostmi a zkušenostmi mohou absolventi pokračovat ve studiu ve stejnojmenném navazujícím magisterském studijním programu v akreditovaných studijních oborech zaměřených na informační technologie. Mají předpoklady také pro plnění technických a nižších vedoucích funkcí.

Informační technologie v administrativě (ITA)
(Bc., kód oboru - 3902R057)

Cílem bakalářského studijního oboru „Informační technologie v administrativě“ je vybavit absolventa základními znalostmi ze všeobecného základu z oblasti informačních technologií a managementu. Dále dostatečnými profesními odbornými dovednostmi, které jsou orientovány na konkrétní činnosti spojené s chodem firmy na úrovni nižších pracovních pozicí managementu. Absolventi získají schopnosti profesionálně využívat nestandardních možností softwarových produktů a schopnosti analyzovat možnosti na jedné straně a potřeby na straně druhé při volbě vhodných produktů pro konkrétní činnosti. Dále absolvent získává základní ekonomické znalosti nutné pro pochopení ekonomického fungování malé či středně velké firmy včetně znalostí základních legislativních norem a v neposlední řadě základní znalosti a dovednosti marketingové a propagační činnosti.

Absolvent studia najde uplatnění v kreativních a marketingových odděleních firem, v administrativních funkcích ve firmách a také v úřadech státní správy. Jeho profesní kompetence mu umožní vést menší týmy lidí či aktivně participovat v týmech realizujících firemní projekty a projekty v oblasti státní správy.

Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM)
(Bc., kód oboru - 3902R039)

Studenti v rámci tříletého studia získávají základní vysokoškolské vzdělání v teoretických předmětech matematika a fyzika, v inženýrských disciplínách jako v mechanice, nauce o materiálu, elektrotechnice. Seznamují se s mechanickými a elektronickými prvky objektové bezpečnosti a s výpočetní technikou spojenou s informatikou s důrazem na datovou bezpečnost. Studium teoretických a technických disciplín je doplněno předměty ekonomickými, manažerskými, právními, detektivními a kriminalistickými při zachování technického charakteru studia. Důraz je kladen na technologie komerční bezpečnosti a technické prostředky pro jejich realizace.

Automatické řízení a informatika (AŘI)
(Ing., kód oboru - 3902T037)

V navazujícím magisterském studiu si studenti rozšiřují své teoretické poznatky zejména o praktické znalosti a dovednosti ve využívání různých typů výpočetní techniky, jak pro účely automatického řízení technologických procesů, tak pro účely zpracování agend a databázových informací v síťovém prostředí. Jsou schopni samostatné programátorské a systémové práce s výpočetní technikou i participování na vytváření projektů řízení a managementu výrobních a obchodních organizací.

Informační technologie (IT)
(Ing., kód oboru - 1802T007)

Studijní obor prohlubuje vzdělání v oblasti aplikované informatiky, zejména využití výpočetní techniky při zpracování textů, dat a databázových systémů, programování, operačních systémů a počítačových sítí. Důraz je kladen na přenos informací přes Internet. Studenti jsou seznamováni s předměty technické a teoretické kybernetiky, měření, optimalizace a s předměty ekonomicko-manažerského charakteru. Jsou vedeni k samostatné vědecké a programátorské práci.

Integrované systémy v budovách (ISB)
(Ing., kód oboru - 3902T048)

Náplní oboru je problematika moderního přístupu k zabezpečování provozu nových i existujících budov. Budovy jsou v současné době vybavovány centrálními energetickými, informačními a bezpečnostními systémy, které jsou navzájem propojeny a centrálně řízeny, jsou však vázány na dodavatele a neumožňují jednoduchou modifikaci. V odborných předmětech tohoto studijního zaměření studenti získávají teoretické i praktické poznatky, zejména pak projekční a experimentální dovednosti. Absolvent nachází uplatnění ve výzkumných a výrobních organizacích, ve správě integrovaných systémů budov a v oboru informačních technologií.

Počítačové a komunikační systémy (PKS)
(Ing., kód oboru - 3902T045)

Obor „Počítačové a komunikační systémy“ představuje prostoupení výpočetních a sdělovacích systémů do jednoho celku. Oba původní obory propojením získávají nové vlastnosti. Pro výpočetní techniku přináší přirozené a mobilní začlenění do reálného prostředí, pro komunikace přináší možnost zpracování pohyblivého obrazu a vícekanálového zvuku v místě jejich vzniku, možnost využití nových elektronických a optických záznamových medií pro archivování a zpracování obrazových sekvencí a zvukových záznamů.

Pro sdělovací techniku se digitalizací zvukových a obrazových signálů nabízí mnoho nových způsobů zpracování, zejména kompresí zvuku a obrazu, které vedou ke zvýšení rychlosti přenosu, efektivnímu záznamu i novým algoritmům zpracování obrazu a zvuku číslicovými modulacemi, ať již předběžným, či dodatečným zpracováním signálů. Rozšíření počítačů do oblasti multimedií prodělává velmi dynamický rozvoj. Nové způsoby zpracování a postupy jejich technické realizace jsou podpořeny vznikem nových doporučení - standardů.

Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM)
(Ing., kód oboru - 3902T039)

V magisterském studijním programu je prohlubováno technické vzdělání nutné k optimálnímu využití technických prostředků bezpečnostních systémů. Současně jsou rozvíjeny schopnosti studenta systémově řešit krizové situace, provádět analýzu možných rizik nejen na bázi lokálních situací a podmínek, ale i s ohledem na širší geopolitické a sociální skutečnosti. Je veden k aktivní a tvořivé práci s informacemi nejen technického charakteru, ale i obecně společenských. Jedná se o výrazně multidisciplinární a mezioborové studium.

Učitelství informatiky pro střední školy (UISŠ)
(Ing., kód oboru - 7504T077)

Studium umožňuje přípravu pro profesi učitele informatiky (výpočetní techniky) na základních a středních školách a současně rozšiřuje a prohlubuje poznatky z oboru informatika. Studenti si osvojují vědomosti a dovednosti, nezbytné pro kvalitní výuku informatiky (výpočetní techniky a podobných předmětů) vyučovaných na středních školách. Předměty jsou koncipovány mezioborově tak, aby budoucímu učiteli informatiky umožnily integrovaný pohled na didaktické, ale i výchovné problémy, s nimiž se setkává na střední škole. Tyto předměty jsou v průběhu obou let studia propojeny s pedagogickou praxí na škole. Současně studenti studují předměty, které mohou uplatnit jako učitelé, ale i jako odborníci - informatici v praxi. Patří k nim např. Počítačové sítě, Metody umělé inteligence, Systémové programování, Tvorba www stránek aj.

Inženýrská informatika (Ph.D.)

Tento doktorský studijní obor navazuje v rámci strukturovaného studia na bakalářské a magisterské obory zaměřené na informační technologie a na obor Bezpečnostní technologie, systémy a management akreditované v rámci studijního programu Inženýrská informatika.

Obor pokrývá teoretickou i praktickou problematiku aplikací moderních informačních technologií do celého komplexu aplikačního prostoru se zdůrazněním problematiky softwarových i hardwarových řešení informačních systémů, umělé inteligence, komunikačních a zabezpečovacích systémů a oblasti datové bezpečnosti.

 V rámci tohoto oboru se zaměřením na téma disertační práce studenta se obor dále dělí na zaměření „Informační technologie“ a zaměření „Bezpečnostní technologie, systémy a management“.

Automatické řízení a informatika (Ph.D.)

Tento obor doktorského studia navazuje v rámci strukturovaného studia na bakalářský obor Informační a řídicí technika a navazující magisterský obor Automatické řízení a informatika akreditované v rámci studijního programu Inženýrská informatika. Obor pokrývá teoretickou i praktickou problematiku aplikací moderních informačních technologií do aplikačního prostoru se zdůrazněním oblasti počítačového automatického řízení výrobních procesů.