Jak chci studovat?

Na FAI je možné studovat v prezenční i kombinované formě studia.

"Prezenční" studium a "kombinované" studium jsou tzv. "Formy studia".

Prezenční forma

(tzv. denní studium)
Jedná se o nejčastější typ studia - dříve používaný název denní (převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, laboratorních prací a dalších forem, během nichž je student v přímém kontaktu s učitelem a své poznatky získává přímo). Účast je kontrolována. Studenti navštěvují výuku dle svého rozvrhu (asi 25 hodin týdně) přímo v prostorách fakulty.

Kombinované

(tzv. studium při zaměstnání, někdy nepřesně označováno jako "dálkové")
Složení předmětů pro kombinovanou formu studia je shodné se skladbou předmětů pro formu prezenční. Výuka probíhá zpravidla jednou za dva týdny v pátek a v sobotu. Část studia probíhá prezenční formou (nejčastěji v blocích) a část formou samostudia z dostupných materiálů.

Více na Co chci studovat?

Vysvětlení dalších pojmů

Studijní program - Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu, podle studijního plánu stanovenou formou studia. Studium je zakončeno státní zkouškou s udělením akademického titulu (např. Bc., Mgr., Ph.D.). Studijní program se může členit na studijní obory.
Na FAI
se vyučuje v jediném studijním programu Inženýrská informatika, který se dělí na další obory.

Standardní doba studia vyjadřuje dobu uvedenou v letech, v níž se předpokládá ukončení studia v akreditovaném studijním programu (např. u bakalářských studijních programů 3 roky, u navazujících magisterských studijních programů 2 roky apod.). Přesáhne-li skutečná doba studia daného studenta ve studijním programu stanovenou standardní dobu studia, má to pro studenta řadu následků z hlediska nároků na některé druhy stipendií, při překročení standardní doby studia o více než jeden rok i z hlediska povinnosti hradit poplatek za studium.

Průběh studia v akreditovaných studijních programech je evidován prostřednictvím kreditového systému založeného na Evropském systému převodu kreditů (ECTS). K ukončení každého typu akreditovaného studijního programu je zapotřebí dosáhnout stanoveného minimálního počtu kreditů: 180 kreditů v bakalářském studijním programu, 120 kreditů v navazujícím magisterském studijním programu. Kredit představuje kvantitativní vyjádření studijní zátěže studenta; standardní zátěž studenta v každém akademickém roce tak činí 60 kreditů.