Přijímací řízení do bakalářského studia

POZOR! Přijďte k nám studovat a získejte po zimním semestru mimořádné stipendium 10.000,- Kč za vynikající studijní výsledky!

Toto stipendium získají studenti v březnu 2019 pokud splní splní následující podmínky:
1. Jsou studenti bakalářského studijního programu v prezenční formě studia.
2. Mají po prvním semestru splněny všechny studijní povinnosti.
3. Studijní průměr nepřesáhne 1,30 a budou ze všech předmětů hodnoceni stupněm výborně (A) nebo velmi dobře(B).
4. O stipendium si požádají po skončení zkouškového období zimního semestru akademického roku 2018/19.

Více informací o mimořádném stipendiu naleznete v Rozhodnutí děkana RD/01/15 – Udělení mimořádného stipendia za vynikající studijní výsledky v prvním semestru bakalářského studia.

V bakalářském tříletém studiu nabízíme studijní obory:

 • Informační a řídicí technologie (IŘT) – v prezenční i kombinované formě, možno studovat v českém i anglickém jazyce,
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM) – v prezenční i kombinované formě, možnost studovat na konzultačním středisku v Praze.
 • Informační technologie v administrativě (ITA) – v prezenční formě,
 • Softwarové inženýrství (SWI) - v prezenční formě,
 • Inteligentní systémy s roboty (ISR) - v prezenční i kombinované formě.

Charakteristiky oborů.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky student obdrží titul Bc.

Přijímání do bakalářského studia pro akademický rok 2018/19 se řídí Směrnicí děkana SD/02/17 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019.

Uchazečům pro studijní obory IŘT, BTSM, SWI a ISR je písemná přijímací zkouška prominuta.

Doporučená úroveň znalostí studenta na začátku vysokoškolského studia odpovídá požadavkům nepovinné státní zkoušky Matematika+.

 • Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2018.
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 490,- Kč pro obor ITA, 320,- Kč pro ostatní obory (IŘT, BTSM, SWI a ISR)
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba). Uhraďte prosím co nejdříve administrativní poplatek k Vaší přihlášce, který je jedním z kritérií přijímacího řízení pro bakalářský studijní program. Výrazně tím urychlíte administrativu zpracování Vaší přihlášky!
 • Termín přijímací zkoušky pro obor ITA: pondělí 18. 6. 2018
 • Přijímací zkouška: test z obecných studijních předpokladů a informatiky, délka 60 min, maximum 50 bodů, minimum 20 bodů
 • Termín přijímacího řízení (zápisu) pro obory IŘT, BTSM, SWI a ISR: úterý 19. 6. 2018 ve Zlíně a pátek 22. 6. 2018 pro studijní obor BTSM v Praze.
 • Vzorové testy a okruhy k přijímací zkoušce

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte pracovnice Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai_utb_cz.