Přijímací řízení do magisterského studia

V magisterském, dvouletém, studiu nabízíme studijní obory:

 • Informační technologie (IT) – v prezenční i kombinované formě,
 • Automatické řízení a informatika (AŘI) – v prezenční i kombinované formě,
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM) – v prezenční i kombinované formě,
 • Učitelství informatiky pro střední školy (UI) – v prezenční formě,
 • Počítačové a komunikační systémy (PKS) – v prezenční i kombinované formě,
 • Integrované systémy v budovách (ISB) – v prezenční formě, možno studovat v českém i anglickém jazyce.

Magisterské studium je opět zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou diplomové práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Ing.

Přijímání do magisterského studia pro akademický rok 2018/19 se řídí Směrnicí děkana SD/04/17 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2018/2019.

 • Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2018
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 490,- Kč
  Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba).
 • Termín přijímacích zkoušek: 21. - 22. 6. 2018 (dle oboru)
 • Přijímací zkouška: přijímací test, délka maximálně 60 min, maximum 50 bodů, minimum 20 bodů
 • Přijímací test: test ze standardní problematiky obsažené v učebních osnovách bakalářských oborů příbuzných oboru z přihlášky uchazeče
 • Vzorové testy a okruhy k přijímací zkoušce

V případě, že se ke studiu na některý studijní obor nepřihlásí dostatečný počet uchazečů, může děkan přihlášeným uchazečům hlásícím se na takový obor písemnou zkoušku prominout. V takovém případě může přijímací komise uchazeči, který neabsolvoval v rámci svého předešlého studia obor příbuzný, předepsat až tři rozdílové předměty, které je uchazeč v rámci svého studia povinen absolvovat.

Pro akademický rok 2018/2019 jsou plánovány následující maximální počty přijímaných do jednotlivých oborů a forem studia:

Forma studia – prezenční

Obor

Počet přijímaných

Automatické řízení a informatika

20

Bezpečnostní technologie, systémy a management

40*

Integrované systémy v budovách

20

Informační technologie

20

Počítačové a komunikační systémy

20

Učitelství informatiky pro střední školy

20

Forma studia – kombinovaná

Obor

Počet přijímaných

Automatické řízení a informatika

20

Bezpečnostní technologie, systémy a management

80*

Informační technologie

40

Počítačové a komunikační systémy

20

* U oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management je možnost studovat ve formě dvou zaměření: zaměření technické, zaměření manažerské.

U prezenční formy studia budou přijaty dvě třetiny uchazečů do zaměření, o které bude větší zájem a jedna třetina uchazečů do zaměření s menším zájmem.

U kombinované formy studia bude uchazečem preferované zaměření respektováno za podmínky, že u obou zaměření bude splněn minimální počet 10 přijatých.

Více informací naleznete ve výše uvedené směrnici.

Pokud máte dotazy týkající se přijímacího řízení, kontaktujte pracovníce Studijního oddělení FAI, popř. email studium@fai_utb_cz.