ASFAI vyhlašuje volby členů Akademického senátu FAI UTB ve Zlíně pro funkční období 2018 – 2021

Akademický senát Fakulty aplikované informatiky  Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS FAI vyhlašuje volby členů  Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro funkční období 2018 – 2021.
 

 • Ve volbách se do AS FAI volí 6 zástupců akademických pracovníků a 4 zástupci studentů.
 • Seznam voličů ve volebních obvodech bude nejpozději 24. 1. 2018 zveřejněn v neveřejné části internetových stránek FAI tak, aby každý volič mohl zkontrolovat, zda je zařazen v příslušném volebním obvodu.
 • Návrh kandidáta může podat každý volič (akademický pracovník FAI nebo student FAI) a dále také jakýkoliv orgán FAI nebo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • Návrhy kandidátů je možno podávat od úterý 23. 1. 2018 8:00 do úterý 30. 1. 2018 10:00
 • Kandidátní listina bude zveřejněna v úterý 30. 1. 2018 ve 12:00 na internetových stránkách  FAI a nástěnce AS FAI.
 • Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, na nichž jsou seřazeni jednotliví kandidáti v abecedním pořadí s uvedením jména, příjmení a titulu. U zaměstnanců bude dále uvedena příslušnost k součásti, u studentů studijní obor a forma studia, aktuální rok studia a stupeň studia. Každý volič může odevzdat svůj hlas nejvýše takovému počtu kandidátů, kolik je za volební obvod voleno členů AS FAI. Způsob platné úpravy hlasovacího lístku voličem bude uveden na vzoru hlasovacího lístku u volebního místa.
 • Volby v obou volebních obvodech proběhnou ve Zlíně:
  1. ve středu 7. 2. 2018 od 8:00 do 12:00
  2. ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 8:00 do 12:00
  3. v pátek 9. 2. 2018 od 8:00 do 12:00
  ve vestibulu budovy U5 (Jižní svahy).   
 • V Konzultačním středisku Praha proběhnou volby v pátek 9. 2. 2018 od 09:00 do 13:00 v budově Fakulty strojní ČVUT. Volební komise bude v uvedenou dobu přítomna před učebnou C2-438. Volby v Praze jsou určeny pouze pro studenty Konzultačního střediska Praha.
 • Volby do AS FAI jsou tajné.
 • Volební výsledky zveřejní volební komise na internetových stránkách FAI a nástěnce AS FAI nejpozději do 13. 2. 2018. Do pěti dnů od zveřejnění výsledků může kterýkoliv člen akademické obce podat u volební komise písemnou stížnost na průběh voleb. Nejsou-li volby platné, vyhlásí děkan volby v náhradním termínu
 • Každý kandidát do AS FAI může zaslat od úterý 23. 1. 2018 8:00 do úterý 30. 1. 2018 10:00 své vize práce v AS FAI ve formátu PDF v rozsahu jedné strany A4 e-mailem na adresu matysek@utb_cz. Vize budou zveřejněny na internetových stránkách FAI nejpozději do úterý 30. 1. 2018 15:00.

Další informace naleznete - zde.