Osobní e-mailové adresy na UTB a převod schránek na službu Office 365

Poradní sbor rektora Rada pro informační systém, který je zřízen dle Statutu UTB ve Zlíně a Směrnice rektora č. 2/2015 a ve kterém má každá součást UTB i komora AS UTB svého zástupce, na svém jednání dne 9. 12. 2016

  1. Odsouhlasil převod e-mailových schránek všech zaměstnanců na Office365 do 31. 8. 2017,
  2. Vyslovil předběžný souhlas k návrhu sjednocení e-mailových adres a uživatelských jmen.

Závěry k bodu 2 byly prezentovány na jednáních kolegia rektora a jsou uvedeny v zápisech z 24. 1. 2017 (bod 12.02/2017) a 7. 2. 2017 (bod 06.03/2017 a příloha 02_03_2017 Tvar osobních e-mailových adres a uživatelských jmen uživatelů UTB – shrnutí a závěr).

Rektor na návrh svého poradního sboru změny odsouhlasil vydáním aktualizované Směrnice rektora č. 7/2017 Pravidla pro používání elektronické pošty na UTB ve Zlíně (viz článek 3 – formát adresy elektronické pošty) s účinností od 1. 3. 2017.

Tyto již známé informace doplňujeme o následující:

U nově příchozích uživatelů jsou od března 2017 zřizovány e-mailové adresy pouze ve tvaru login@utb.cz. Pro stávající uživatele byly tyto adresy vytvořeny paralelně ke stávající adrese login@soucast.utb.cz. Obojí je doručováno uživateli do téže schránky. Uživatelé by měli postupně přejít na používání/propagování své osobní e-mailové adresy ve tvaru login@utb.cz.

Služba Office365

Veškeré nabízené služby může UTB využívat v rámci stávajících zakoupených licencí Microsoft. Studenti bakalářských, navazujících a magisterských studijních programů byli hromadně na tuto platformu převedeni na začátku akademického roku 2016/2017. U zaměstnanců a studentů doktorských studijních programů tato migrace již postupně probíhá po jednotlivých uživatelích.

Postup

Na základě dohody IT technika příslušné součásti s daným uživatelem provede CVT aktivaci e-mailové schránky pro daného uživatele na Office365 a přesměrování příchozí pošty. IT technik ve stejné době provede přesun obsahu stávající schránky ze serveru UTB (cube.utb.cz, webmail.utb.cz) na Office365. Současně provede příslušné nastavení/změnu v poštovním klientovi uživatele (Outlook, Thunderbird) a nastavení nové odchozí adresy ve tvaru login@utb.cz. Pro uživatele se z uživatelského hlediska prakticky nic nezmění, jen pokud k poště přistupuje také přes webový prohlížeč, bude používat aplikaci outlook.utb.cz namísto stávajících aplikací cube.utb.cz a webmail.utb.cz. Přechod by měl být v souladu se závěry jednání Rady pro informační systém dokončen do 31. 8. 2017.

Více informací uživatelé najdou na stránkách CVT cvt.utb.cz/office365 a cvt.utb.cz/net-utb-email, informace zde jsou průběžně aktualizovány.