Profil fakulty

Fakulta aplikované informatiky

Vznik fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla založena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. Tento institut byl založen v první polovině roku 2004 a vznikl restrukturalizací Institutu informačních technologií. Základem zmiňovaných institutů byl Ústav (dříve katedra) automatizace a řídicí techniky, který na Fakultě technologické v té době existoval již více než 14 let (Katedra automatizace vznikla 1. 9. 1986).

Výzkumné zaměření fakulty

Hlavní směry výzkumu na Fakultě aplikované informatiky UTB jsou zaměřeny do následujících oblastí:

 • aplikovaná informatika
 • bezpečnostní technologie
 • automatické řízení
 • měřicí a přístrojová technika.

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Na Fakultě aplikované informatiky je možno studovat ve všech stupních vysokoškolského studia ve smyslu Boloňské deklarace. Studenti mají možnost absolvovat:

 • bakalářské studium
 • navazující magisterské studium
 • doktorské studium.


Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání v celkem 9 studijních oborech v akreditovaném studijním programu Inženýrská informatika.

Vedle bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů mohou studenti v doktorském studijním programu "Inženýrská informatika" studovat obor "Inženýrská informatika". Na Fakultě aplikované informatiky lze konat habilitační řízení docentů a jmenovací řízení profesorů v oboru "Řízení strojů a procesů".

Struktura ústavů na FAI

Fakulta aplikované informatiky je tvořena celkem devíti ústavy, z toho sedm ústavů zajišťuje kromě výzkumné činnosti vzdělávání studentů, dva ústavy jsou výzkumného charakteru. Výuka je zajišťována těmito ústavy:

 • Ústav matematiky
 • Ústav elektroniky a měření
 • Ústav informatiky a umělé inteligence
 • Ústav počítačových a komunikačních systémů
 • Ústav bezpečnostního inženýrství
 • Ústav automatizace a řídicí techniky
 • Ústav řízení procesů.

Výhradně vědecko – výzkumný charakter mají tyto odborné ústavy:

 • Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
 • Vědecko – technický park „Informační a komunikační technologie“.