Fakulta aplikované informatiky získá díky projektu OP VaVpI nové přístroje

Zlín, 20. října 2015 – Regionální výzkumné centrum bezpečnostních a informačních technologií získalo z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) doplňkovou dotaci ve výši přibližně 44 milionů korun na dovybavení vybudovaných laboratoří Centra dalšími přístroji.

Centrum vzniklo v únoru 2011 na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Původní dotace ve výši přibližně 174 milionů korun byla použita pro vznik a nastartování výzkumných aktivit v Centru. Převážný podíl dotace, zhruba 130 milionů korun, byl použit pro vybavení Centra špičkovou strojní, přístrojovou a informační technikou na světové úrovni. Toto vybavení umožnilo vzniknout osmi specializovaným laboratořím, ve kterých se ihned po jejich vybavení začala realizovat vědecko-výzkumná činnost, směřovaná do oblastí potřebných pro zlínský region.

Konkrétně to jsou:

  • oblast aplikací informačních technologií a softcomputingu,
  • oblast inteligentních výrobních systémů,
  • oblast embedded automatizačních systémů,
  • oblast integrovaných systémů v budovách,
  • oblast bezpečnostního výzkumu zahrnujícího forenzní výzkum a problematiku elektromagnetické kompatibility,
  • oblast alternativních zdrojů energie – biopaliv.

Všechny cíle projektu byly beze zbytku splněny a start-up fáze projektu byla úspěšně v plánovaném termínu (30. 9. 2014) ukončena. Řada výsledků snese světové měřítko a pracovníci Centra získali několik prestižních ocenění. V současné době se projekt nachází v období udržitelnosti, pro kterou Centrum získalo mimo jiné i podpůrný projekt Národní projekt udržitelnosti I.

Tím budou zabezpečeny nové výzkumné aktivity jednotlivých výzkumných programů Centra a současně předpoklad dosažení dalších kvalitních výsledků jak v oblasti výzkumu, v oblasti výchovy nových vědecko-výzkumných pracovníků, v oblasti přenášení nových poznatků do studijních programů fakulty a také v oblasti úzké spolupráce Centra s průmyslovými podniky, což je možno označit za nejdynamičtěji se projevující výsledek Centra.

Kontakt:

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
ředitel centra CEBIA-Tech
FAI UTB ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín 5

E-mail: vasek@fai_utb_cz
Tel.: +420 57-603-5254
Mob.: +420 606 777 211

27163-Loga_na_web(1).jpg