O nás

Ústav automatizace a řídicí techniky navazuje na první ústav, resp. katedru s odborným zaměřením na automatické  řízení, která vznikla na tehdejší Fakultě technologické Vysokého učení technického v Brně se sídlem v Gottwaldově v roce 1986. V průběhu let se toto pracoviště vyvíjelo a transformovalo až na současnou Fakultu aplikované informatiky a současnou podobu ústavu.

Ústav se podílí na vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti fakulty v oblasti automatického řízení od teorie až po reálná řešení řídicích systémů. Konkrétní řešení jsou směřována zejména do oblasti řízení technologií pro zpracování druhotných surovin, které jsou na ústavu také úspěšně vyvíjeny a realizovány. Za tyto aktivity byli pracovníci ústavu již několikrát ohodnoceni významnými oceněními (Cena Rolex Award, Zlatá medaile z bruselské výstavy patentů, Čestné uznání v rámci „Ceny Siemens“, Čestné uznání v soutěži „Česká inovace 2012“). Ústav je nositelem významných vědecko-výzkumných projektů.

V oblasti vzdělávací je ústav garantem studijních oborů „Informační a řídicí technologie“, „Automatické řízení a informatika“ a „Integrované systémy v budovách“, na dalších oborech se na výuce podílí.

V současné době disponuje celkem 11 akademickými pracovníky, z toho 3 profesory, 1 docentem a 6 odbornými asistenty.