Ph.D. studium

Cílem doktorského studia je u výborných absolventů magisterského studia dále rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti pro tvůrčí vědeckou a výzkumnou práci. Studenti jsou proto zapojováni do vědeckých a výzkumných projektů řešených na Fakultě aplikované informatiky popřípadě na jiných fakultách UTB ve Zlíně a jsou tak motivováni k podávání vlastních vědeckých a výzkumných projektů. Nedílnou součástí těchto aktivit je publikování výsledků své práce na mezinárodních konferencích a v zahraničních časopisech. FAI napomáhá publikačním aktivitám studentů spoluorganizováním odborných doktorských seminářů a podporou časopisu TRILOBIT, který je vydáván na FAI.

Studium se uskutečňuje podle individuálních studijních plánů, zahrnujících odborné předměty teoretické a předměty související s tématem disertační práce a cizí jazyk. Studium má dvě části: studijní část ukončenou státní doktorskou zkouškou a část zaměřenou na zpracování disertační práce ukončenou její obhajobou. Disertační prací student prokazuje, že je schopen tvůrčím způsobem řešit, ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

Úspěšným absolventům doktorského studia je udělen titul Ph.D.

Aktuálně lze na Fakultě aplikované informatiky studovat v rámci jediného studijního programu "Inženýrská informatika" tyto studijní obory: 

Studijní obor Inženýrská informatika

Studijní obor Automatické řízení a informatika

  • Studijní obory jsou individuální se standardní délkou čtyři roky.
  • Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě studia.
  • Uchazeči o doktorské studium budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termín stanoví děkan příslušnou směrnicí pro přijetí. 
  • Podmínkou přijetí do doktorského studijního programu je řádné ukončení studia v příbuzném magisterském studijním programu a doporučení komise, která posoudí předpoklady uchazeče pro doktorské studium a provede přijímací pohovor.