FaME společně s partnery patentovala nové měřící zařízení tzv. DataLogger

V uplynulých třech letech se výzkumný tým na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně pod vedením doc. Ing. Davida Tučka, Ph.D. věnoval vědecko-výzkumnému projektu v rámci OPPI s názvem ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ – VaV  ERGONOMIE DROBNÉ SVALOVÉ ZÁTĚŽE společně s partnery projektu, kterými byli Moravskoslezský automobilový klastr, o. s.,  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a PREVENTADO medical s.r.o. FaME byla hlavním řešitelem projektu.

Cílem výzkumu byl  vývoj a verifikace metodiky měření lokální svalové zátěže jako platného a uznávaného měření s cílem následně posílit prevenci úrazů a nemocí z povolání u pracovníků výrobních i nevýrobních podniků. Mezníkem v projektu bylo zkonstruování měřícího zařízení k získávání dat pro vyhodnocování lokální svalové zátěže s využitím měření síly, četnosti pohybů a polohy tzv. DataLogger. Měřící zařízení bylo následně testováno a jeho funkčnost byla úspěšně ověřena ve 40 měřeních ve výrobních i nevýrobních podnicích. Úřad průmyslového vlastnictví na základě provedené obhajoby následně počátkem letošního roku vydal patentovou listinu pro tento vynález s číslem PV 2015-820. Vynález se týká ergonomického zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže. Zařízení je využitelné především na pracovištích, kde dochází ke zvýšenému namáhání, především namáhání rukou při četných/opakovaných pohybech, často spojených s vynakládáním zvýšené svalové síly. Měření je možné provést i u operátorů s různými  ochranými rukavicemi běžně v praxi používanými.

 Děkan FaME a hlavní řešitel projektu, David Tuček, přiblížil specifičnost zařízení slovy: „DataLogger je schopen měřit svalovou aktivitu při práci nikoli na předloktí (tak jak je tomu u současné metody integrované elektromyografie), ale přímo na ruce pracovníka, tj. prsty a dlaň, a přesněji tak zobrazovat svalovou aktivitu, která při překročení hygienických limitů může vést ke vzniku úžinových syndromů (např. syndromu karpálního tunelu apod.). Toto ergonomické zařízení je vytvořeno na bázi měřících sestav obsahujících tlakové senzory, senzory polohy a samotné datové sběrnice tzv. DataLoggeru, který je pomocí své řídící jednotky propojen s měřícími sestavami – čidly, které je možné snadno vyměnit (při destrukci, či případně dle velikosti prstů měřené osoby).“

 Jedná se o vhodný nástroj prevence vedoucí k odhalení zátěže dříve než se vznikem zdravotních problémů pracovníků. V ideálním případě lze po tomto zjištění na pracovišti implementovat ergonomická nápravná opatření, pokud je to třeba a eliminovat tak lokální svalovou zátěž na minimum.

Na adresu projektu děkan FaME David Tuček uvedl: „První rok jsme se věnovali řešení vývoje a vyvinuli jsme zařízení, již v rámci testování zařízení se pracovalo na metodice a probíhalo testování i ve výrobních společnostech a v posledním roce jsme získaný užitný vzor i patentovali.  Cíle projektu tak byly splněny. Nyní se posouváme do fáze komerčního měření do firem, ve vývoji by bylo vhodné zvládnout přesné a komplexní zachycení trajektorií a tím i pohybů rukou operátorů v prostoru, či možnosti využití zařízení  v lékařství. Určitě je pro nás reálnou výzvou i otázka komercionalizace např. s využitím projektu TAČR – programu GAMA.“

 

Datalogger (00000003).jpg