Konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi

Fotografie z konference najdete zde:

https://www.facebook.com/pg/fame.utb/photos/?tab=album&album_id=1447975405245912

Bližší informace o konferenci najdete na stránce http://ufu.utb.cz/konference.

Mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi byla slavnostně zahájena uvítáním posluchačů děkanem Fakulty managementu a ekonomiky, doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D., prorektorkou doc. Adrianou Knápkovou, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Drahomírou Pavelkovou.

Přítomní Ing. Bjalek, Ing. Mojmír Hampl, M.Sc. Ph.D.,  Ing. Miroslav Lukeš, MA, MBA, prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, Ph.D. a Ing. Petr Zahradník, MSc. byli následně představeni jako účastníci plenárního zasedání a hlavních panelových diskuzních sekcí.

Ing. Miloslav Bjalek, výkonný ředitel Continental Barum s.r.o. pro oblast Finance a Controlling odpřednášel téma „Vnější a vnitřní faktory řízení výkonnosti ve výrobní firmě“. Následovala přednáška „Bitcoin, kryptoměny a tradiční peněžní politika“, víceguvernéra České národní banky, Ing. Mojmíra Hampla, M.Sc. Ph.D.

Prof. Kenneth A. Kriz, Ph.D., ředitel Kansas Public Finance Center v USA, který měl být dalším přednášejícím na plenárním zasedání, bohužel však nemohl do České republiky přicestovat. Doc. Adriana Knápková, Ph.D. obeznámila proto přítomné posluchače s možností shlédnout opakovaně video plánované prezentace prof. K. A. Krize, Ph.D. „It's Going to be Huge: US Public Finance in the Trump Years" na stránkách konference.

Generální ředitel MasterCard pro Českou republiku, Rakousko a Slovensko, Ing. Miroslav Lukeš, MA, MBA informoval ve své přednášce o možnostech „Zvýšení efektivity obchodu a provozu díky platbám a datům“. Na globální otázku shodnou s názvem přednášky „Světová ekonomiko: Kam kráčíš?“ poskytl zajímavé náměty a výhledy prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, Ph.D., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd. Plenární jednání zakončil svou přednáškou „Aktuální výzvy hospodářské politiky EU pro Českou republiku i země V4“ Ing. Petr Zahradník, MSc., ekonomický expert a poradce prezidenta HK ČR.

Slavnostní uvítání i plenární zasedání se konalo plně v anglickém jazyce.

Nejvíce příspěvků bylo z ČR (61) a SR (31), Vietnam (19), další země Romania, Bulgaria, Russia, Moldova, Poland, Pakistan, Hungary, Croatia, Bangladesh.

DSC_0192.JPG

Miroslav Bjalek

Prezentace byla zaměřena na vnější faktory a jejich vliv na řízení výkonnosti, kde za nejdůležitejší považuje působení trhu. Pán Bjalek rovněž zdůraznil roli zvyšování kvality produktu, zabezpečení odpovídajících nákladů a vhodně načasovaných investic. V kontextu překonání negativních dopadů finanční krize byla zmíněna hodnota příspěvku jednotlivých týmů k výsledkům podniku, průmyslu a společnosti. Týmový duch a spolupráce, se zaměřením na vzájemné pomáhání k dosažení společných cílů, se dostává do popředí, před měření.

 

Mojmír Hampl

V rámci prezentace se diskutoval vliv alternativních měn na monetární politiku. Prostor byl věnován zejména fenoménu BitCoin, který je v současnosti více diskutován, jak využíván. Pan Hampl v rámci prezentace vyzdvihl problematiku blockchain technologie, zaměřenou na ochranu elektronických plateb, zejména ve spojitosti s poklesem hotovostních transakcí (elektronické peníze). V rámci diskuze bylo představeno Švédsko, jako nejprogresivnější země v rámci redukce hotovostních plateb (pouze 2%). V návaznosti na pokles hotovostních plateb byla prezentována případná role centrální banky, která by v budoucnosti mohla nahradit funkci komerčních bank, jako současných zprostředkovatelů bezhotovostních peněz.

 

Miroslav Lukeš

Pan Lukeš představil tři hlavní koncepty, které se progresivně vyvíjejí  v oblasti bankovnictví. Patří mezi ně bezhotovostní ekonomika, nové business modely a měření výkonnosti. Česká republika je jedním z vůdců bezhotovostní ekonomiky, v rámci střední Evropy, co se současně promítá i do netrhových sfér, jako je e-government. V kontextu nových business modelů, byl představen koncept mobilních telefonů, jako platební karty, terminálu a rovněž peněženky, s využitím QR kódů. Pozornost byla věnována také bezpečnosti transakcí a využívání bankových karet, jako tokenů, které by sloužily proti zneužití citlivých údajů.

 

Juraj Sipko

Prof. Sipko prezentaci pojal, jednak jako komparaci vývoje světové ekonomiky k předešlému vystoupení na plenárním zasedání konference v 2015. V rámci prezentace se zaměřil na vysokou úroveň veřejného dluhu, jako limitujícího faktoru hospodářského rozvoje, zejména v případě USA její dvojnásobní nárůst po finanční krizi. Za výzvu v oblasti hospodářského rozvoje ve světě, prof. Sipko určil geopolitické záležitosti USA a Ruska, s důrazem na oblast „Trumponomics“ a její vliv na globální úroveň. Současně diskutoval snižující se důvěru veřejnosti směrem k představitelům veřejného sektoru, zejména ve spojitosti s otázkami daňových rájů, finančních derivátů a korupce. V závěru byla zdůrazňována potřeba kolektivních akcí na omezení geopolitických rizik. 

Petr Zahradník

Prezentace byla zaměřena na současné výzvy hospodářské politiky EU pro krajiny V4, kde pan Zahradník zdůraznil heterogenitu států střední Evropy. Rovněž sdělil potřebnost pravidelného rozvrhu konkrétních témat a zaměření na annual growth survey (AGS). Primární aktivity by měly být zaměřeny na snižování rozdílů veřejných rozpočtů v rámci EU. Představen byl koncept evropského semestru, s cílem na komplexní monitoring a prevenci před krizovými situacemi. V kontextu výhledu do budoucnosti byl představen záměr věnovat pozornost politice zaměstnanosti a sociálních věcí.

Zpráva k moderování Sekce 1

     V sekci mělo být prezentováno 13 příspěvků, z nichž ve skutečnosti jsme slyšeli 11. Příspěvky byly zaměřeny na oblast financování podniků, zejména v sektoru malých a středních podniků a také jeden příspěvek, jehož autorem byl Grzegorz Michalski, týkající se vztahu zadluženosti a vlastního kapitálu v polských neziskových organizacích. Relativně větší diskusi vyvolal příspěvek studenta doktorského studijního programu z FaME, Florina Aliu (spoluautoři Adriana Knápková, Liridon Kryeziu, Mehmet Bagis) zaměřený na problematiku privatizace státem vlastněných společností v Kosovu, konkrétně Prishtina International Airport. Velmi zajímavý byl také příspěvek autorů Tomáš Krabec (Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.) a Romana Čižinská (Univerzita Hradec Králové), jehož cílem byla snaha o vyčíslení ušlého zisku v souvislosti se vzniklou škodní událostí v konkrétním podniku jako argumentu pro vymáhání ušlých financí při soudních jednáních. Velmi profesionálně přednesl příspěvek také další student doktorského studijního programu FaME, Ashiqur Rahman z oblasti faktorů determinujících objem úvěru v sektoru malých a středních podniků. Hojné zastoupení v naší sekci mělo několik kolegů z Univerzity v Žilině prezentujících pět příspěvků týkajících se čtyřletého projektu, jehož jsou členové, zaměřeného na vytvoření měřitelných nástrojů hodnoty značky.

     Celkově byla sekce úspěšná a jistě i podnětná pro všechny zúčastněné, které tvořili nejen prezentující a jejich kolegové, ale i další zájemci jako hosté.

Panel Discussion II (lecture hall D):

„EUROPE AND GLOBAL ECONOMY TODAY“

discussed by prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, Ph.D. and Ing. Petr Zahradník, MSc.

Session Chair:  Ing. Martin Mikeska, Ph.D.

 V rámci panelové diskuze Evropská a globální ekonomika dneška byli přítomni hlavní řečníci prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, Ph.D. a Ing. Petr Zahradník, MSc.

Diskuzi otevřel moderátor Ing. Martin Mikeska, Ph.D. otázkou kde se zastaví současná ekonomie, když jsou zdroje lidstva takřka nekonečné. V rámci panelu se řečníci věnovali řadě makroekonomických témat. Diskutován byl vznik ekonomické krize, který podle prof. Sipka byl zapříčiněn selháním morálně-etického aspektu jednotlivých skupin i jednotlivců. Debata se věnovala také aktuálnímu vývoji Evropské unie, převážně pak Brexitu, Frexitu a možným důvodům současného stavu. Řečníci vidí příčiny této situace v neschopnosti politických elit a chybějícími leadershipu. Dr. Mikeska dále otevřel diskuzi na téma vlivu amerického dolaru (jakožto rezervní měny) na vývoj krize ve Spojených státech. Pozornost byla věnována transatlantickému obchodu a důvodu nekonkurenceschopnosti  Evropy. Z rozhovoru řečníků vyplynulo, že budoucí ekonomické centrum světa je možné očekávat v jihovýchodní Asii, konkrétně Číně a Indii. Otevřeno bylo ještě mnoho makroekonomických témat, jako například inovace, sociální a digitální ekonomika. Dotaz z řad hostů padl na kvalitu absolventů a zapojení podniků do oblasti terciárního vzdělávání. Posledním diskutovaným tématem bylo přijetí /nepřijetí eura v České republice a zhodnocení intervencí České národní banky. V rámci této plodné diskuze, do které se zapojovali taktéž hosté, bylo představeno velké množství oblastí pro zamyšlení nebo hlubší debaty.

Sekce 2  Bankovnictví, pojišťovnictví a finance

Sekce týkající se bankovnictví, pojišťovnictví a financí zaujala i přes začátek v pokročilé odpolední hodině více než dvacet posluchačů. Byla zde prezentována témata nejčastěji z bankovního prostředí, ale nechyběl ani pohled do pojišťovnictví a jedno téma se dotklo i velmi aktuálního tématu crowdfundingu. Bylo představeno celkem jedenáct příspěvků. Převažovaly články z českého prostředí, dva se týkaly vietnamského bankovnictví a finanční gramotnosti, což přítomným poskytlo možnost srovnání se situací v České republice. Téma týkající se analýzy ziskovosti bank představila dokonce produktová manažerka jedné z největších bank v České republice. I přes omezený čas prezentace, který byl vyhrazen jednomu příspěvku, si posluchači odnesli mnoho zajímavých informací.

Sekce 5 Ekonomie a finanční trhy

Na začátku této sekce byli přítomní účastníci přivítáni moderátory. Po krátkém úvodu, zaměřeném na organizační záležitosti, bylo postupně prezentováno pět příspěvků z oblasti finančních trhů a ekonomie. Vzhledem k nižšímu počtu prezentujících byl stanoven časový limit, a to 15 minut na prezentaci a pět minut  na následnou diskuzi. Díky tomu mohli prezentující představit své příspěvky v plném rozsahu.  Jako první byl prezentován příspěvek od P. Arendáše a J. Bukovena: „Turn of the Month Effect on the Prague Stock Exchange“. Následovala prezentace P. Slobodníka na téma „Country Risk and Stock Market.“ Další prezentující byla M. Ligocká se svým příspěvkem „Can financial ratios influence the Stock Returns of Financial sector companies in Austria?“ Posledním, čtvrtým, příspěvkem z oblasti finančních trhů byla prezentace M. Dorocákové na téma „The Premiums and Discounts of European ETF.“ Posledním příspěvkem této sekce byla přednáška doc. Švarcové na téma „Macroeconomic Contex of Investment in the Field of Machine tools in the Czech republic.“ Tento příspěvek byl, jako jediný, zaměřen na oblast ekonomie. Po krátké diskuzi, věnované tomuto příspěvku, byla tato sekce ukončena.

U kulatého stolu

U kulatého stolu diskutovali na téma Fintech and Asian Financial Markets (v anglickém jazyce) assoc. prof. Kishor Goswami (Indian Institute of Technology, Kharagpur), Ing. Eva Hrubošová (Corporate finance Senior Adviser, Roklen360 a.s.) a Radek Musil, MSc. (CEO Fundlift, s.r.o., Roklen Fin a.s.). Assoc. prof. Kishor Goswami přednesl zkušenosti s využíváním Fintech v Indii, uvedl předpoklady, které vedly k rozvoji využívání Fintech a změny v chování spotřebitelů v souvislosti s využitím těchto technologií. Ing. Hrubošová se zaměřila na trendy v oblasti Fintech v letech 2010 - 2016 i trendy očekávané v roce 2017. V této souvislosti zmínila, že tahounem v oblasti finančních technologií jsou právě asijské státy. Radek Musil se zaměřil na využití Fintech v evropských státech z hlediska předpokladů pro využití těchto aplikací a jejich pozitiv. Zaměřil se i na výzvy, které je třeba překonat při zavádění a využití Fintech aplikací. Představil také problematiku crowdfundingu. V následné diskuzi byl řešen problém přesunu a transformace pracovní síly, které pravděpodobně nastanou po zavedení Fintech aplikací do bankovnictví a pojišťovnictví.

Zápis z jednání sekce „Management“

Jedna ze sekcí konference byla zaměřena na oblasti managementu. V rámci této sekce prezentovalo svůj příspěvek celkem 14 účastníků konference. Témata byla zaměřena na různé oblasti managementu, od řízení lidských zdrojů a znalostní management přes oblasti výroby a logistiky až po řízení marketingových aktivit v oblasti turismu. Témata byla velmi různorodá a většina z nich se setkala s velkým ohlasem publika a probíhaly cenné diskuze. Oblast managementu byla diskutována nejenom z pohledu korporátní sféry, ale účastníci vystoupili také s tématy týkajícími se oblasti vzdělávání (např. podpora inovací jako cesta k růstu kreativity na univerzitách), turismu (konkrétně marketingová analýzy současné situace a možností vinného turismu v regionech Moldavska) nebo moderních IT technologií (analýza využití a možností tzv. Geocrowdsourcingu v České republice). Jedním z významných hostů této sekce byl také Jiří G. Drobný, který představil výsledky své výzkumné práce zaměřené na řízení výzkumu a vývoje ve společnostech zpracovávajících polymerní materiály v USA.

Sekce – Veřejné finance, daně, audit a účetnictví

 Sekce byla zaměřená na veřejné finance, daně, audit a účetnictví probíhala v mezinárodním duchu pod vedením doktora Petra Nováka a inženýra Davida Homoly.  Na úvod zazněl příspěvek z Chorvatska na téma kontrola státního auditu. Následovaly dva příspěvky zaměřující se na srovnání vybraných ukazatelů, konkrétně výše podpory inovací a ekonomického rozvoje a krátkodobé fiskální nerovnováhy, v zemích Visegradské čtyřky, které vypracovaly a prezentovaly týmy z těchto zemí. Další příspěvek byl česko-slovenský zaměřen na srovnání vlivu minimální mzdy na cenu práce v České a Slovenské republice. Následně byli účastníci této sekce obohaceni o poznatky z Polska na téma identifikace a klasifikace behaviorálních faktorů finančního reportingu. Závěr sekce se věnoval účetním a daňovým tématům v podmínkách České republiky. Hojná mezinárodní účast přinesla této sekci obohacení v možnosti diskuze v mezinárodním plénu, což bylo přínosné nejen pro autory článků ale i pro všechny účastníky.