Workshop s průmyslovými firmami: "INDUSTRY 4.0 - Inspirace pro průmyslové inženýrství a procesní management"

V únoru tak odstartoval na FaME novou éru odborných akcí, věnovaných tématu digitalizace a digitálně řízených firem.


         

Inspirativní Workshop

„INDUSTRY 4.0 – Inspirace pro průmyslové inženýrství a procesní management“

 Akce byla pořádána Ústavem průmyslového inženýrství a informačních systémů pod odborným a moderačním vedením prof.Ing. Felicity Chromjakové, PhD. a děkana fakulty doc. Ing. Davida Tučka, Ph.D. Celodenního workshopu se navzdory bohaté nadílce sněhu zúčastnilo více jak 145 účastníků z průmyslových a konzultantských firem z celé České republiky, velice zajímaví byli i přednášející z řad firem, přinášející nová koncepční řešení pro české průmyslové firmy v oblasti implementace uvedeného konceptu. Cílem workshopu bylo podívat se blíže na téma Industry 4.0, které je v současnosti chápáno, jak potvrdily i reakce mnoha účastníků, spíše jako marketingový pojem a nikoliv jako zásadní trend pro budoucí orientaci průmyslových firem.

DSC_0045.JPG

Start workshopu zajistila intenzivní diskuse mezi Felicitou Chromjakovou a partnery workshopu ze společnosti ESCARE - Tomášem Stöhrem a Dušanem Dostálem. Vášnivá a odborně vysoce argumentační úvodní diskuze navodila zájem účastníků o následné přednášky prezentujících různými otázkami typu - kdy je nejvhodnější čas začít s implementací Industry 4.0, jak se změní role lidí v digitalizované továrně a budou ještě lidi potřeba? Otázky padaly nejen z personální oblasti, ale také jaké problémy sebou nese implementace Industry 4.0 a jaké jsou možnosti pro řešení nejenom implementačních problémů, ale problémů napříč celým řízením změn v továrně. Otázky do diskuze rozproudily poklidnou ranní náladu v sále a připravily publikum na další zajímavé přednášky.

Poutavý příspěvek od pana Jiřího Holoubka, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR byl zaměřen na vládou podporované projekty pro rozvoj konceptu „Průmysl 4.0“. V současnosti drží Česká republika prvenství v podílu průmyslu na celkové ekonomice ze všech evropských států – přes 45 procent firem je v České republice průmyslově orientovaných. Na základě národní iniciativy z února loňského roku vyšla v červnu 2016 kniha s názvem „Průmysl 4.0 – Výzva pro Českou republiku“, která popisuje změny digitalizace a automatizace výroby spojené s touto filosofií. Tato nová filozofie přináší celospolečenskou změnu zasahující celou řadu oblastí od průmyslu, přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání, vědy až po trh práce nebo sociální systém.

Dle různých studií přináší Průmysl 4.0 sebou nárůst produktivity až o 32% nebo vyřešení současného deficitu potřeby kvalifikovaných lidí. Nejen tohle jsou očekávaní českých firem od tohoto konceptu. Nejzajímavějším je očekávaní jak předcházet problémům, se kterými se dnešní podniky potýkají v běžném operativním provozu a vyřešení otázek zajištění zdrojů nejenom lidských a materiálových, ale zejména energetických. To souvisí s plněním přísných ekologických a environmentálních požadavků a zajištěním provozní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nejenom nálada plná očekávání je v českých firmách, ale také z implementace nového konceptu jako z velké změny, přináší sebou i obavy. Mezi největší překážky, proč zavádět resp. jít filosofií Industry 4.0 jsou obavy z vysokých nákladů na analýzu současné kondice firmy a zejména z jejich výsledků. Mnohé firmy také ještě neprojevily dostatečně vysokou důvěru v datovou architekturu a cloudová řešení pro správu jejich dat zejména z důvodu slabé kybernetické bezpečnosti, a proto jsou průmyslové podniky raději datově izolované od svých dodavatelů a zákazníků.

Vizi „Průmysl 4.0“ je nutno respektovat a vložit do firemní strategie tak, aby byl člověk brán jako jedna z kooperujících komponentů. Důležitým aspektem pro tuto vizi je změna současného způsobu myšlení. Je potřeba integrace všech oddělení a částí firmy a systémově rozvíjet systémové myšlení. Jak zmínil pan Petr Eliáš ze společnosti INSPECTUM ve svém příspěvku, naděje leží v mladé generaci současných absolventů, která je úzce spjatá s moderními komunikačními technologiemi. Data se v současné době stávají běžnou surovinou, která se s rozvíjející technologií stává stále dostupnější. Sbíraná a v současnosti nevyhodnocovaná data ve firmě představují zatím stále lepší stav pro budoucí realizaci změn v podniku než-li průmyslový podnik bez historických dat.

DSC_0028.JPG

Koncept Industry 4.0 v pojetí pana Miroslava Marka ze společnosti PRODUCTIVE SYSTEMS je vnímán jako propojení procesů a lidí. Klíčové není zavádění metod a implementace technologií, ale soustředění se na zlepšování výkonnosti a efektivitu procesů v kombinaci s lidským faktorem. Protože jak zmínil během svého příspěvku „Procesy jsou jen tak dobré, jak dobří jsou lidé, kteří procesy tvoří, řídí a pracují v nich.“ Lidský faktor je klíčový pro další rozvoj každé společnosti a je výhodné do něj investovat a rozvíjet jeho potenciál. Lidé a týmová spolupráce dokáže firmě zabezpečit výkonnost průmyslového podniku v dlouhodobém časovém horizontu a také motivovaní a spokojení pracovníci jsou skvělým prostředkem pro realizaci a udržitelnost vysoké úrovně změn v procesech a také samotného podniku.

Firmy také představovaly svá řešení a postoje k Industry 4.0 filosofii. Společnost Asseco Solution prezentovala své řešení pro cestu k úsporám, zjednodušení procesů a mobile – online řešení založené na základních principech filosofie Industry 4.0. Jejich řešení je založeno na strojovém shromažďování dat do cloudu, kde prostřednictvím algoritmů nastavených dle specifických požadavků zákazníka jsou vyhodnocovány a tvořeny predikce budoucího vývoje a analýzy současné kondice firmy. Na základě sběru dat a jejich následné analýze, s využitím analytických metod Big Data, je možno dále predikovat například údržbu konkrétního stroje nebo inicializovat jeho automatické spuštění prostřednictvím mobilní aplikace upravené přímo pro koncového uživatele. Takovéto aplikace využívají principy Industry 4.0 a základy „Internet of Things“. Jejich řešení jsou kompatibilní s různými platformami a dokážou komunikovat přes různorodé metody datových přenosů WIFI, LTE, Bluetooth LE, RFID,…

Společnost ORCAVE prezentující své řešení ANYFACTORY se zaměřila ve svém příspěvku na OEE (Overall Equipment Effectiveness) a TEEP (Total Effective Equipment Perfomance) parametrů a jejich metod výpočtů na základě sbíraných dat a jejich komparace s docházkovým terminálem a daty, která byla sesbírána prostřednictvím snímačů ze strojů. Jejich cílem je jednoduchá prezentace sesbíraných a zpracovaných dat do podoby, která umožňuje rychlé a efektivní rozhodnutí v reálném čase.

Společnost ABB zastoupená panem Martinem Červinkom prezentovala své smart řešení „ABB Smart Sensor“ který je schopen vzdáleného monitorování elektromotorů. Jedná se o multifunkční měřící senzor na bázi bezdrátové komunikace. Zařízení je vybaveno vlastním zdrojem pro zálohu dat a také je schopno v reálném čase přenášet data. Jeho kompatibilita je se všemi elektromotory a mezi jeho smart benefity jsou automatické analýzy současného stavu zařízení, kdy je možno na základě analýz eliminovat prostoje zařízení až o 70%. Dlouhodobým analyzováním sbíraných dat v různých podmínkách, kde jsou elektromotory využívané, jsou schopny předikovat jeho životnost a možné závady, které se můžou vyskytnout při konkrétní aplikaci. Na základě sbíraných a analyzovaných dat je společnost ABB schopna stanovit optimální provozní parametry pro konkrétní zařízení při dané aplikaci.

Odlehčený příspěvek s těžkými myšlenkami k zamyšlení přinesl závěrem pán Petr Eliáš ze společnosti INSPECTUM. Základem filosofie Industry 4.0 je nalezení způsobu, jak se budou stroje, lidé a počítače navzájem efektivně kamarádit a zlepšovat. Takového kamarádství lze dosáhnout pouze s daty. Sběr a analýza dat je a bude nutností pro průmyslové podniky. Z dat, i když zdánlivě nesourodných, lze „vymačkat“ mnohé informace, které jsou důležité pro další rozhodování a řízení podniku (generální, operativní nebo finanční), výrobu, obchod a standardizaci, stabilizaci procesů.

Celodenní workshop o filosofii Industry 4.0 přinesl všem mnoho různých pohledů a vnímání současných řešení a realizovaných pilotních projektů. V současnosti lze rozdělit lidi do dvou skupin ve vztahu k Industry 4.0. Jedni jsou „pesimisté“, kteří považují Industry 4.0 pouze za dobrý marketingový pojem pro optimalizační opatření realizované v průmyslových podnicích a druzí „snílkové“, kteří věří, že filosofie Industry 4.0 přinese rozumnou digitalizaci firmy a procesů, systémy pro identifikaci výroby přes smart factory bez lidské práce revoluční změnu do průmyslových podniků.

Cílem workshopu Industry 4.0 nebylo ani tak přinést odpovědi na stávající otázky, ale přinést inspiraci a rozhled o nových technologiích a řešeních, přístupech firem, ale i poskytnout motivaci a nové podněty k zamyšlení a k dalšímu bádaní.

Na závěr děkujeme partnerům workshopu: společnostem ABB, Escare, ProLEAN a ORCAVE.

 

Prof.Ing. Felicita Chromjaková, PhD., Ing. Martin Hollý

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, FAME

DSC_0082.JPG