O nás

Ústav ekonomie byl jako samostatné pracoviště Fakulty managementu a ekonomiky založen 1. 9. 1999. Do této doby byla výuka teoretických základů a východisek speciálních ekonomických disciplin zajišťována Ústavem managementu.

Hlavním úkolem Ústavu ekonomie je zajištění a organizace výuky obecné ekonomické teorie pro studenty prvního ročníku bakalářských studijních programů, dále studenty prvního ročníku magisterských studijních programů a také studenty doktorských studijních programů vyučovaných na FAME. V každém stupni studia je výuka ekonomické teorie rozdělena na dva samostatné jednosemestrální předměty, a to Mikroekonomii a Makroekonomii. Jejich obsahová náročnost je odstupňována podle úrovně studijního programu. Absolvováním ekonomické teorie student získává obecný rámec a východiska pro studium odborných ekonomických disciplín, například podnikové ekonomiky, managementu atd.  

Kromě výuky obecné ekonomické teorie Ústav ekonomie zajišťuje také výuku předmětů Dějiny ekonomických teorií a Evropská integrace, a to jak pro jednotlivé studijní obory Fakulty managementu a ekonomiky, tak i pro jiné součásti UTB ve Zlíně.

Ústav ekonomie zabezpečuje také výuku Základů ekonomie pro další součásti UTB ve Zlíně, a to zejména neekonomického zaměření.  Odborný zájem a vědeckovýzkumné aktivity pedagogických pracovníků Ústavu ekonomie se soustřeďují na oblast studia makroekonomických a mikroekonomických souvislostí vývoje české ekonomiky a faktorů zvyšování konkurenceschopnosti českých výrobců.