O nás

Ústav podnikové ekonomiky (ÚPE) je jedním ze dvou ústavů založených při vzniku Fakulty managementu a ekonomiky a řadí se tak k nejstarším fakultním pracovištím. Od svého vzniku byl zaměřen na výchovu k univerzálnímu a multidisciplinárnímu ekonomickému vzdělání, zaměřenému zejména na praktické znalosti ekonomického řízení podniků v současném podnikatelském prostředí.

ÚPE v současné době zajišťuje garanci BSP Ekonomika a management se specializací Ekonomika a management podniku a NMSP Ekonomika a management obor Podniková ekonomika, který plně zajištuje také včetně specializace Ekonomika cestovního ruchu. Od roku 2013 ústav zajišťuje také výuku NMSP Podniková ekonomika v anglickém jazyce. Ústav se také velmi významně podílí na zajišťování doktorských studijních programů v oborech Management a ekonomika a Finance.

V rámci vědeckovýzkumné činnosti se ústav zaměřuje na otázky uplatnění nástrojů manažerského účetnictví a controllingu s cílem zvyšování výkonnosti podniků, problematiku řízení nákladů ve zdravotnictví a oblast znalostních služeb. Ústav je pravidelně řešitelem vědeckovýzkumných projektů financovaných Grantovou agenturou České republiky či rezortních programů ministerstev. Podrobnější informace o řešených projektech jsou k dispozici v sekci "Tvůrčí činnosti" ústavu.

Ústav podnikové ekonomiky každoročně organizuje Studentskou vědeckou a odbornou činnost (SVOČ). Cílem soutěže je odhalit skrytý potenciál studentů v oblasti vědy a výzkumu a nasměrovat je k činnosti, která sama o sobě dělá univerzitu univerzitou. Pro studenty je tato soutěž již tradičně přípravou k doktorskému studiu nebo čistě možností seberealizace a srovnání svých sil se spolužáky. Další informace k soutěži naleznete: http://www.utb.cz/fame/veda-a-vyzkum/studentska-vedecka-a-odborna-cinnost

Od roku 2007 spolupořádá ÚPE spolu s Ústavem financí a účetnictví pravidelně každé dva roky mezinárodní konferenci "Finance a výkonost firem ve vědě, výuce a praxi", a to zpravidla v dubnu daného roku. Doposud se všechny pořádané konference setkaly s příznivým ohlasem odborné veřejnosti. Důkazem je i to, že konference z roku 2011, 2013 i 2015 byly zařazeny do seznamu Conference Proceeding Citation Index společnosti Thomson Reuters. Další informace lze nalézt na www.ufu.utb.cz/konference/.

Ústav zastřešuje také činnost Centra pro podporu podnikání (CPP), cílem CPP je získávání a generování potenciálních nových podnikatelů především z řad studentů tak, aby byla naplněna myšlenka UTB jako podnikatelské univerzity. Ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem a agenturou Czechinvest se podílí na realizaci této myšlenky. Více informací o činnosti centra naleznete na www stránkách http://cpp.utb.cz/.

Obor Podniková ekonomika

 • vychovává podnikové ekonomy pro řídící funkce ve všech typech podniků;
 • vychází ze skutečnosti, že prostředí domácího a mezinárodního podnikání se vyznačuje značnou proměnlivostí;
 • ústav reaguje na změny a pracuje na zlepšení jednotlivých oblastí své činnosti;
 • ústav usiluje o moderní profilaci absolventů tak, aby byli schopni teoreticky i prakticky zvládat problematiku podnikání a řízení firem;
 • důraz je kladen na podniky průmyslové, ale také na obchod a služby, kam patří nově otevřená specializace "Cestovní ruch";
 • obor si klade za úkol prohloubit a zkvalitnit přípravu budoucích absolventů se zřetelem na problémy rozvoje firem v podmínkách tržní ekonomiky a vzhledem k nutnosti přiblížit společenský a ekonomický rozvoj a prosperitu České republiky nejvyspělejším zemím v Evropské unii;
 • obor vychovává absolventy, kteří budou ovládat moderní přístupy a disciplíny soudobého managementu pro vysoce efektivní podnikohospodářskou sféru v oblasti finančně-ekonomické, výrobně-technické a organizační;
 • cíle oboru je vychovat absolventy, kteří by mohli kdykoliv skloubit své činnosti a odpovědnost ve spolupráci s manažery a podnikateli firem;
 • oboru je možné si dalším studiem pružně a fundovaně rozšířit a osvojit si potřeby pro moderní fungování  tržně řízené firmy.

Specializace Ekonomika cestovního ruchu

 • specializace je vytvořena pro zájemce o činnost v nevýrobní sféře resp. ve sféře neprodukující hmotné statky;
 • specializace nabízí možnost získat vyšší stupeň znalostí a také potřebných certifikací pro výkon zaměstnání v nejrůznějších sférách, které poskytují služby, cestovní ruch nevyjímaje;
 • u absolventů se předpokládá kvalitní základ všeobecných ekonomických a jazykových znalostí z bakalářského stupně studia, který bude doplněn v magisterském stupni o navazující znalosti z oboru podnikové ekonomiky, se zvýšeným důrazem na předměty zaměřené na ekonomiku cestovního ruchu;
 • oblast cestovního ruchu může být v budoucnu dále specializovaná, a to v souvislosti s celosvětovými trendy a zájmem studentů, v první fázi je pozornost věnována službám obecně s větším důrazem na ekonomiku cestovního ruchu;
 • obecně lze konstatovat, že absolvent bude solidním ekonomem, který bude mít větší předpoklady pro uplatnění v nevýrobní sféře (služby, cestovní ruch atd.).