Partner Institutions

An integral part of the curriculum of all degree programmes at the Faculty of Humanities (FHS) is mandatory internships, which makes the faculty quite unique among other faculties at Tomas Bata University in Zlín. Since its origin, the faculty has endeavored  to enhance cooperation with the companies where students intern.
The Department of Health Care Sciences, the Department of Educational Sciences and the Department of School Education internships are held throughout the length of the study programme and to a large extent are  provided directly by the faculty. Students of  programmes implemented by the Department of Modern Languages and Literatures​​ engage in individual internships.

In 2013, internship contracts were concluded for almost all FHS students, without specifying the field, thus facilitating the organization of internships at the faculty. The most common workplaces for students´ internships were marked with the FHS logo, which increased and also made visible the collaboration between participating companies and the faculty.

Besides the university kindergarten Qočna and the kids´corner Koala, students carry out their internships primarily at the following facilities (institutions):

 • Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc;
 • Faculty Hospital, Olomouc;
 • Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín;
 • T. Bata Regional hospital, Zlin;
 • Kroměřížská nemocnice a. s., Kroměříž;
 • Kroměříž Hospital;
 • Nemocnice ATLAS a. s., Zlín;
 • ATLAS Hospital, Zlín;
 • Uherskohradišťská nemocnice a. s., Uherské Hradiště;
 • Uherské Hradiště Hospital;
 • Středomoravská nemocniční a. s. (Přerov; Prostějov …);
 • Central Moravian Hospital  (Přerov; Prostejov ...);
 • Šumperská nemocnice a. s., Šumperk;
 • Šumperk Hospital;
 • Ústav pro péči o matku a dítě p. o., Praha Podolí;
 • Institute of Mother and Child Care, Prague Podolí;
 • Klinika reprodukční medicíny a gynekologie, Zlín;
 • Department of Reproductive Medicine and Gynecology, Zlín;
 • Lázně Luhačovice, a. s., Luhačovice;
 • Luhačovice Spa;
 • Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s., Centrum denních služeb Horizont, Zlín;
 • Service Centre for the Disabled, Zlín,  Horizon Daily Service Centre, Zlín;
 • Dětské centrum Zlín, p. o., Dětský domov, Burešov, Zlín;
 • Child Centre Zlín,  Orphanage, Burešov, Zlín;
 • Diakonie ČCE – hospic Citadela, Valašské Meziříčí;
 • DECCB -  Citadel Hospice, Valašské Meziříčí;
 • Domov pro seniory Burešov, Zlín;
 • Retirement home, Burešov, Zlín;
 • Domov pro seniory se zdravotním postižením Barborka, Kroměříž;
 • Assisted Living Facility Barborka, Kroměříž;
 • Charita sv. Anežky Otrokovice církevní organizace (římsko – katolická církev), Otrokovice;
 • St. Agnes Charity,  Roman Catholic church organization, Otrokovice;
 • IZAP – sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít s Vámi“ Integrované centrum Slunečnice, Zlín;
 • IZAP – The Association of Healthy and Handicapped Children and Youth Integration, "We want to live with you", the Sunflower Integrated Centre, Zlín
 • Mateřská škola Otrokovice, Otrokovice;
 • Nursery School, Otrokovice;
 • Sociální služby Uherské Hradiště, p. o ., Domov pro osoby se zdravotním postižením, Uherské Hradiště;
 • Social Services Uherské Hradiště, p o., Home for Disabled People, Uherské Hradiště;
 • Sociální služby Vyškov p. o., Vyškov;
 • Social Services, Vyškov;
 • Statutární město Zlín, odbor školství (Rehabilitační stacionář Žlebová; Jesle Tyršovo nábřeží; Jesle M. Knesla; Jesle Budovatelská) Zlín;
 • City of Zlín, Department of Education (Rehabilitation ward on Žlebova Street; Nursery on the Tyrš Embankment; Nursery on Knesl Street.; Nursery on Budovatelská Street), Zlín
 • Statutární město Zlín, odbor školství (Úřad práce ČR – krajské pobočky ve Zlíně), Zlín;
 • The City of Zlín, Department of Education (Office of the CR - regional branches in Zlin), Zlín;
 • SVP (Středisko výchovné péče) Domek, odloučené pracoviště Diagnostického ústavu pro mládež, střediska výchovné péče a školní jídelny v Brně, pracoviště Zlín;
 • SVP (Educational care center) house, a detached workplace of diagnostic facilities for youth, educational care centers and school canteens in Brno, Zlín;
 • Unie Kompas, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež T klub, Zlín;
 • The Compass Union, T club, the low-threshold center for children and youth, Zlín;
 • Základní škola speciální a praktická škola, Lazy, Zlín; apod.
 • Dotek, o. p. s. Centrum zdravotní a sociální pomoci, Vizovice;
 • Touch, the Health Care and Social Assistance Centre, Vizovice;
 • Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně, Zlín;
 • Astra, Children and Youth Centre, Zlín;
 • Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, Otrokovice;
 • The Sun Children and Youth Centre, Otrokovice;
 • Elementary special education school and vocational school, Lazy, Zlín, etc.