Doktorské studijní programy

Přijímací řízení na akademický rok 2018/2019:

Zájemci o studium v prezenční i kombinované formě doktorského studijního programu Pedagogika, studijního oboru Pedagogika se zahájením studia od zimního semestru 2018/2019 mohou podávat elektronické přihlášky do 27. 6. 2018. Přijímací řízení proběhne dne 3. 7. 2018 v 9:00 hodin.

 • Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro AR 2018/2019 
  ke stažení zde.
 • Přihlášky podávejte zde.
 • Více informací k oboru zde.

Informace pro uchazeče o studium

Podívejte se na krátké video o doktorském studiu na FHS:

YouTube_logo_full_color.png

Co je doktorské studium

Doktorské studium se realizuje na třetím, tedy nejvyšším stupni vysokoškolského studia. Jeho cílem je připravit studenta na vědeckou práci v daném oboru. Těžištěm studia bude individuální vědecko-výzkumná práce studenta spojená se zpracováváním disertační práce. Badatelská činnost studenta bude podpořena povinnými teoretickými a metodologicky orientovanými předměty (teoretický blok a metodologický blok) a prohlubující přípravou v odborné angličtině. V souladu se zaměřením disertační práce student dále volí předměty ze specializačního bloku a účastní se tematicky zaměřených konferencí. Studium je 4-leté. Student v prezenční formě studia je přítomen na pracovišti a zapojuje se do jeho pedagogických a výzkumných aktivit (projekty Centra výzkumu a projekty Interní grantové agentury UTB – dále IGA). V průběhu studia student v prezenční formě studia pobírá stipendium. Při úspěšném řešení projektu IGA může student získat další finance.

Kdo učí ve studijním programu

Vyučujícími a školiteli studijního programu jsou akademičtí pracovníci Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Garantem studijního programu je prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., uznávaný odborník v metodologii výzkumu a pedeutologii. 

Student doktorského studia je veden školitelem, resp. školitelem a konzultantem podle tématu disertační práce, které si jako uchazeč o studium zvolil.

Jak probíhá přijímací zkouška

Uchazeč představí komisi svůj projekt disertační práce za pomoci powerpointové nebo obdobné prezentace (ne více než 8 snímků, velikost písma minimálně 24 bodů, prezentaci uchazeč poskytne na USB nosiči). Poté uchazeč odpoví na otázky členů přijímací komise k jednotlivým aspektům projektu.

Ústní část zkoušky prověřuje orientaci uchazeče v jedné ze dvou oblastí, na které se studijní program specializuje:

 • procesy vyučování a učení a jejich aktéři
 • sociální a edukační specifika ve školním a mimoškolním prostředí.

Uchazeč si vybírá oblast, která je v souladu s zvoleným tématem disertační práce. Zkouška probíhá formou odborné rozpravy.

Jazyková zkouška obsahuje překlad odborného textu z angličtiny do češtiny (slovenštiny). Používaní slovníku není přípustné.

Jak má vypadat výzkumný projekt

Výzkumný projekt uchazeč předkládá v elektronické formě jako součást přihlášky. Tento projekt má zpravidla tyto části:

 • Jméno a příjmení uchazeče. Název tématu.
 • Teoretický vstup (teoretická orientace, klíčové koncepce v tématu nebo jeho okruhů, vůdčí autoři).
 • Výzkumný design (metodologický přístup, kvantitativní nebo kvalitativní, příklon ke konkrétnímu metodologickému proudu – musí respektovat možnosti tématu disertace)
 • Hlavní výzkumný cíl.
 • Dílčí výzkumné cíle (musí vyplynout z hlavního cíle a musí byt empiricky zkoumatelné). 
 • Předpokládaný výzkumný soubor (způsob výběru, rozsah).
 • Výzkumné metody (zpravidla více než 2 a jejich zdůvodnění).
 • Způsob zpracování dat.
 • Literatura.

Rozsah projektu by neměl přesáhnout 10 normostran (18 000 znaků).