Magisterský studijní program

Studijní program

Učitelství pro základní školy

Studijní obor

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Forma studia

Prezenční

Délka studia, dosažený titul

5 let; Mgr.

Počet uchazečů 2017/18

107

Počet přijímaných 2017/18

50

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Řádně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, základní komunikační, rétorické a prezentační schopnosti a dovednosti, znalost českého jazyka na úrovni C2.

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na magisterský studijní program Učitelství pro základní školy, studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy, 2018/2019  

Obsah studijního oboru

Celostní reflektivní model učitelského vzdělávání je teoretickým východiskem pro koncipování didaktických znalostí učiva v mnoha-obsahovém kurikulu studijních předmětů primárního vzdělávání.

oblasti kurikula, které je vnitřně bohatě strukturováno z vědních disciplín: (především pedagogických, psychologických, ale i přírodovědných (matematika a základy dalších přírodních věd jako je například fyzika, geografie) a společenskovědních (český a cizí jazyk, základy historie), z umění (výtvarného, hudebního, pohybového a dramatického) a z disciplín technických a informačních, je student veden k postupnému zvnitřňování a aplikaci jejich obsahů ve svých profesních znalostech a činnostech a průběžných pokusech vyučovat. Dochází k postupnému zapojování studentů do průběžných pedagogických praxí od prvního ročníku studia. Samostatnost studentů v profesním rozhodováníreflexe je završena v systému souvislých praxí v druhé polovině pětiletého nestrukturovaného studia. Na dosažení uvedených záměrů je potřebná spolupráce i řady externích spolupracovníků ze základních škol, kteří participují při klinickém pojetí pedagogických praxí.

Studium v pětiletém magisterském studiu oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy je zaměřeno na utváření a rozvíjení oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro výkon povolání učitele 1. stupně základní školy. Klíčem jsou činnosti k postupné profesní reflexi vlastní připravenosti k výkonu profese. Sylaby předmětů jsou strukturovány tak, aby zajistily teoretické poznatky a podpořily aplikační dovednosti studentů a jejich reflexi a sebereflexi. Jejich koncepce odpovídá současným trendům ve vývoji pedagogické vědy a školské praxe. Předměty zahrnují témata, která souvisejí s výchovou a vzděláváním pro 21. století a určují přístupy učitele k žákům.

Základním zaměřením studijního programu je příprava učitelů prvního stupně základní školy v souladu s požadavky současného kurikula pro základní vzdělávání. Východiskem koncepce je uvedený celostní model pojetí žáků i kurikula, jehož těžištěm jsou pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky předmětů primárního vzdělávání (českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, pohybové, výtvarné, hudební výchovy, integrovaného vědního základu pro předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda) a syntetizující disciplíny a průřezová témata, která vymezuje Rámcový vzdělávací program. Integrující složkou studia jsou ve všech semestrech studia průběžné a souvislé pedagogické praxe a jejich reflexe v profesním portfoliu.

Tento studijní obor vytváří i dostatečný odborný základ pro posílení profilu ve vazbě na vědecko-výzkumnou a projektovou činnost studentů učitelství, která odpovídá magisterskému stupni studia.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru dokáže projektovat a implementovat výchovnou a vzdělávací činnost v primárním vzdělávání na prvním stupni základní školy, respektive v edukačních zařízeních na úrovni primárního vzdělávání. Absolvent disponuje kontextuálními znalostmi kulturních, sociálních a osobnostních souvislostí primární edukace, zná psychologické podmínky výchovy a vzdělávání, dokáže aplikovat pedagogické a didaktické programy na 1. stupni základní školy. Studijní obor ve své povinně volitelné složce umožňuje zabývat se specifickými potřebami žáků, školy a regionu a novými otázkami inkluze v primární škole.

Absolvent studijního oboru je způsobilý vykonávat profesi učitele 1. stupně základní školy.

Garantem studijního oboru je prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., Ústav školní pedagogiky, jehož ředitelkou je doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:
Bc. Jitka Zapletalová
tel.: +420 576 03 2025
e-mail: zapletalova@fhs_utb_cz