Studijní program Filologie, studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi

Studijní program

Filologie

Studijní obor

Německý jazyk pro manažerskou praxi

Forma studia

Prezenční

Délka studia, dosažený titul

3 roky; Bc.

Počet uchazečů 2017/18

47

Počet přijímaných 2017/18

25

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test z němčiny v termínu 29. 3. 2018 a 28. 4. 2018, lze nahradit certifikátem na úrovni minimálně B1 ne starším 5 let či státní maturitní zkouškou z německého jazyka ne starší 5 let.

 Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Filologie, 2018/2019 

Obsah studijního oboru:

Studenti si v uvedeném oboru osvojí znalosti z oboru germanistiky a z odborných předmětů zaměřených na manažerskou praxi. Filologická část oboru zahrnuje studium jazyka pro komunikaci, lingvistická a kulturní studia, část odborná pak profesní předměty jako překladatelství, komunikační praxe v českém jazyce, základy práva, základy financí, podniková ekonomika, management, marketing, sociologie a politologie. Obě součásti jsou rovnoměrně zastoupeny a vytvářejí tak ideální výstupní profil studenta, který bude velmi dobře vybaven jazykově a zároveň ovládat manažerské obory. Odborně zaměřené předměty si mimo jiné kladou za cíl vybavit posluchače praktickými znalostmi pro práci v Evropské Unii. Nedílnou součástí studijního programu je rovněž získávání dovedností v práci s výpočetní a informační technikou. Nabídka volitelných předmětů ve 3. ročníku je koncipována tak, aby umožnila zajímavě a prakticky doplnit znalosti získané v povinných předmětech v nižších ročnících.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi studijního oboru Německý jazyk pro manažerskou praxi získají znalosti, které jim umožní zastávat místo asistenta, manažera či referenta v soukromých i státních podnicích se zahraniční účastí, v peněžních ústavech, v zahraničním obchodě i ve firmách napojených na instituce komunikující v němčině. Mohou se rovněž uplatnit v nižších řídících funkcích, stejně jako překladatelé odborných, především ekonomických textů.

Spojení znalostí jazyka a ekonomiky umožní absolventům vést jednání se zahraničními partnery, prezentovat firmu, výrobek nebo služby, vypracovávat obchodní dokumenty v němčině (věcně, stylisticky, gramaticky a formálně správné).

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:
 Bc. Zdeňka Malíková

tel.: +420 576 038 008
e-mail: malikova@fhs_utb_cz