Studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra

Studijní program

Ošetřovatelství

Studijní obor

Všeobecná sestra

Forma studia

Prezenční

Délka studia, dosažený titul

3 roky; Bc.

Počet uchazečů 2016/17

202

Počet přijímaných 2016/17

60

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test z biologie v termínu 4. 3. 2017 a  29. 4. 2017 (včetně).

 Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému příjímacímu řízení pro bakalářský studijní programy Porodní asistence, Ošetřovatelství, Zdravotně sociální péče, 2017/2018

Charakteristika oboru:

Jedná se o tříletý bakalářský studijní obor, po jehož absolvování získají absolventi 
se souhlasem Ministerstva zdravotnictví České republiky oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu v oboru všeobecná sestra. Tento studijní obor je koncipován tak, že vytváří předpoklady pro adaptabilitu na požadavky v široké působnosti současné všeobecné sestry. Program zahrnuje předměty a kurzy medicínského, ošetřovatelského a společensko-vědního charakteru, které jsou zaměřeny na samostatnou i týmovou práci ve státních i nestátních zdravotnických a sociálních zařízeních, v domácí a komunitní péči. Absolventi budou oprávněni pracovat v oblasti prevence, ochrany a péče o zdraví. Budou schopni samostatně poskytovat individuální péči a oporu zdravým, nemocným, handicapovaným jednotlivcům a umírajícím, rodinám a komunitám v jejich přirozeném prostředí. V rámci své profese budou také schopni řídit a vyhodnocovat kvalitu poskytované ošetřovatelské péče, budou připraveni na roli edukátorů a mentorů v klinických podmínkách praxe. 

Profil a uplatnění absolventa:

Profil absolventa studijního oboru Všeobecná sestra vychází z Evropské strategie Světové zdravotnické organizace pro vzdělávání v tzv. regulovaných nelékařských profesích z roku 1998 a doporučení Evropské komise. Stanovené požadavky na obsah profesního vzdělání a z něj vyplývající kompetence umožní absolventům v budoucnu volný pohyb na trhu práce v zemích Evropské unie. Absolvent bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra dosáhne široké odborné erudice, která umožňuje vykonávat zdravotnické povolání ve státních i nestátních zdravotnických a sociálních zařízeních, domácí i komunitní péči. Absolvent je oprávněn pracovat samostatně a jako člen multidisciplinárního týmu. Bude připraven kompetentně rozhodovat, řídit a nést zodpovědnost za realizaci všech fází ošetřovatelského procesu, bude schopen poskytnout aktivní a individualizovanou péči o zdravého i nemocného člověka. Po získání praktických zkušeností se absolvent uplatní v oblasti vedení ošetřovatelského týmu na úrovni směnové, staniční sestry nebo sestry odpovědné za kvalitu poskytované ošetřovatelské péče. Absolvent má také všechny předpoklady spolupracovat na řešení aktuálních problémů v oblasti ošetřovatelství a podílet se na vědeckých a výzkumných úkolech.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:
 Bc. Zdeňka Malíková

tel.: +420 576 038 008
e-mail: malikova@fhs_utb_cz