Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

Studijní program

Specializace v pedagogice

Studijní obor

Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

Forma studia

Kombinovaná

Délka studia, dosažený titul

3 roky; Bc.

Počet uchazečů 2017/18

63 
Počet přijímaných 2017/18 50

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test ze základů společenských věd v období od 9. 12. 2017 do 26. 5. 2018 (včetně).

Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému příjmacímu řízení pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, 2018/2019   

Charakteristika oboru:

Studijní obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře je ojedinělým studijním oborem v České republice, který se věnuje oblastem řízení, výchovy a vzdělávání dospělých v neziskovém sektoru. Celé studium směřuje k pochopení aktuálních jevů a procesů týkajících se práce s lidskými zdroji v neziskové sféře, a to jak státní (státní správa, samospráva, rozpočtové a příspěvkové organizace), tak nestátní (oblast sociální, výchovná, vzdělávací, kulturní apod.). Studium je zaměřeno na teoretické i praktické problémy při orientaci člověka v procesech sociální změny, zejména na mobilizaci lidského kapitálu a jeho zdrojů. Velký důraz je kladen nejenom na oblast řízení, výchovy a vzdělávání dospělých, ale i na oblast péče o dospělé z důvodu stárnutí populace.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent tohoto studijního oboru je vybaven základními teoretickými znalostmi v oblastech andragogického myšlení, sociální psychologie a managementu v neziskové sféře. Dále disponuje teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu práce při mobilizaci lidských zdrojů, zejména v rámci řízení lidských zdrojů, jejich celoživotního vzdělávání a péče o dospělé. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v samostatném rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností. Absolvent dokáže efektivně využívat osobních a osobnostních zdrojů a účinně je také regenerovat. Je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí v oblasti řízení, výchovy a vzdělávání zaměstnanců či klientů v různých neziskových organizacích (např. ve státní správě a samosprávě i v nestátních organizacích).

Absolvent se může ucházet o studium v navazujícím magisterském studijním oboru Sociální pedagogika.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:
Bc. Jitka Zapletalová
tel.: +420 576 03 2025
e-mail: zapletalova@fhs_utb_cz