Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika

Studijní program

Specializace v pedagogice

Studijní obor

Sociální pedagogika

Zaměření

Pomáhající profese (výuka ve Zlíně)

Forma studia

Prezenční

Délka studia, dosažený titul

3 roky; Bc.

Počet uchazečů 2017/18

211

Počet přijímaných 2017/18

 80

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test ze základů společenských věd v období od 9. 12. 2017 do 26. 5. 2018 (včetně).

Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému příjímacímu řízení pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, 2018/2019  

Charakteristika oboru:

Základ studia tvoří pedagogicko-psychologické disciplíny a praktické dovednosti (komunikační a jiné) rozvíjené ve velké míře formou sebezkušenostní výuky. Osvojené znalosti a dovednosti jsou dále prohlubovány a rozvíjeny prostřednictvím výukových praxí v podmínkách různých školských zařízení. Studenti si osvojí znalosti sociální pedagogiky včetně teorie a metodiky výchovy. Psychologické předměty zahrnují široké spektrum základních i aplikovaných psychologických disciplín (psychologie osobnosti, vývojová, sociální, pedagogická, poradenská, psychopatologie apod.), přičemž důraz je kladen na praktické posilování profesní i osobnostní kompetence studentů. Výstupní profil studenta dotvářejí doplňující předměty – filozofie, sociologie, speciální pedagogika. Nedílnou součástí výuky je odborná praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi naleznou uplatnění v resortu školství, sociálních věcí a zdravotnictví. V resortu školství, mládeže a tělovýchovy, jsou to školní kluby a domovy mládeže, střediska volného času, zařízení ochranné výchovy, instituce výchovného poradenství, pedagogicko-psychologické poradny, střediska preventivní výchovné péče apod. Ve zdravotnictví se absolventi uplatní jako pracovníci centra léčebné rehabilitace, v psychiatrických léčebnách nebo kontaktních protidrogových centrech. Oblastí činnosti absolventa mohou být i vzdělávací aktivity (např. semináře pro rodiče či učitele), poradenství, sociální opora v krizových situacích, pedagogicko-psychologická diagnostika dětí, mládeže a dospělých, prevence vzniku sociálně patologických jevů, sociálně pedagogické intervence nebo výzkumná činnost. Resort sociálních věcí nabízí uplatnění sociálních kurátorů a asistentů v poradnách pro rodinu a mezilidské vztahy, ústavech sociální péče a další.

Absolvent se může ucházet o studium v navazujícím magisterském studijním programu.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:
Bc. Jitka Zapletalová
tel.: +420 576 03 2025
e-mail: zapletalova@fhs_utb_cz