Studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník

Studijní program

Zdravotně sociální péče

Studijní obor

Zdravotně sociální pracovník

Forma studia

Kombinovaná

Délka studia, dosažený titul

3 roky; Bc.

Počet uchazečů 2016/17

47

Počet přijímaných 2016/17

30

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test ze základů společenských věd v období od 10. 12. 2016 do 29. 4. 2017 (včetně).

 Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému příjímacímu řízení pro bakalářský studijní programy Porodní asistence, Ošetřovatelství, Zdravotně sociální péče, 2017/2018

Charakteristika oboru:

Cílem studia je připravit studenty na výkon povolání zdravotně sociálního pracovníka. Za výkon povolání zdravotně sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče - v oblasti zdravotně sociální, též činnost v oblasti specifické ošetřovatelské péče - při uspokojování sociálních potřeb klienta. Studium zahrnuje teoretickou výuku v oborech, které tvoří základ, potřebný pro sociální péči, v sociální péči a v oborech, souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Studium zahrnuje rovněž praktickou výuku, která poskytuje znalosti a rozvíjí dovednosti v metodách sociální práce ve vztahu k řešení složitých sociálních situací pacientů, vzniklých v souvislosti s onemocněním nebo zdravotním postižením.

Profil a uplatnění absolventa:

Za výkon povolání zdravotně sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče - v oblasti zdravotně sociální, též činnost v oblasti specifické ošetřovatelské péče - při uspokojování sociálních potřeb klienta.
Absolvent bude vykonávat odbornou činnost v oblasti sociální práce ve zdravotnictví. Bude působit jako zdravotnický pracovník s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální péče. Bude provádět sociální šetření, zabezpečovat sociální agendu, provádět sociální poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti, a vykonávat odborné činnosti v zařízeních poskytujících zdravotně sociální péči, včetně prevence a depistážní činnosti, krizové pomoci, sociálního poradenství a sociální rehabilitace.

Absolvent se může uplatnit v těchto zařízeních/oblastech:

 • státní i nestátní zdravotnická zařízení (na úseku akutní i dlouhodobé péče);
 • léčebny pro dlouhodobě nemocné;
 • hospicová zařízení;
 • psychiatrické léčebny;
 • kojenecké ústavy;
 • denní stacionáře;
 • agentury domácí péče;
 • státní správě;
 • neziskové organizace, občanská sdružení a nadace;
 • charitativní instituce;
 • vzdělávací instituce.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:
 Bc. Zdeňka Malíková

tel.: +420 576 038 008
e-mail: malikova@fhs_utb_cz