Dobrovolnická činnost

Aktuality

Co je dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, a to ve prospěch druhých. Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na jakoukoliv odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch potřebných.

Hlavní znaky dobrovolnické činnosti:

 • je svobodně zvolená;
 • je neplacená.

Předpokladem pro dobrovolnickou činnost je prosociálnost.

Charakteristické znaky prosociálnosti:

 • chování ve prospěch druhého, které nevyplývá ze služební povinnosti;
 • chování bez očekávání protislužby nebo odměny;
 • chování podporující reciprocitu (podobné chování recipienta);
 • chování, které nenaruší identitu toho, kdo se chová prosociálně.

Chovat se prosociálně znamená:

 • poskytnout fyzickou pomoc;
 • darovat, půjčit nebo se rozdělit;
 • poradit, vysvětlit;
 • potěšit a povzbudit;
 • pozitivně hodnotit druhé s cílem posílit jejich sebevědomí;
 • naslouchat jiným a být empatický;
 • vytvářet příjemnou atmosféru.

Časová náročnost dobrovolných aktivit je různá. Dle zákona o dobrovolnické službě se dobrovolnictví dělí na krátkodobé a dlouhodobé.

U krátkodobé dobrovolnické služby se většinou jedná o pomoc při zajištění jednorázových akcí (většinou nepřesáhne tři měsíce).Dlouhodobá dobrovolnická služba je delší než čtyři měsíce, ale může trvat i několik let.
K dobrovolnictví se vztahuje zejména zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2003.
 

Dobrovolnická činnost na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně

je uskutečňována ve spolupráci s různými dobrovolnickými organizacemi, např. s dobrovolnickým centrem ADRA Zlín, s Maltézskou pomocí, o. p. s., aj. Dobrovolnická činnost umožňuje studentům rozvoj prosociálnosti, odpovědnosti a tzv. průřezových dovedností, které student uplatní ve více oblastech svého působení a umožní tak propojení veškerých dovedností, které získal během studia a během odborné praxe.

Proškolení zájemců z řad studentů je zajištěno zdarma, ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA.

Pomáhejte s námi!

Do různých dobrovolnických aktivit se mohou zapojit všichni studenti, ale i zaměstnanci jednotlivých fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Dobrovolnické programy

Dobrovolnické centrum ADRA (pobočka Zlín)
Maltézská pomoc, o.p.s. (pobočka Otrokovice)
Samari, a.s.
Zdislava Veselí o.p.s.
Dotek o. p. s. Centrum sociální a zdravotní pomoci
Dobročinný obchůdek DOTEK    leták
Středisko výchovné péče DOMEK