Profil fakulty

Fakulta humanitních studií (FHS) vznikla jako samostatná fakulta Univerzity Tomáše Bati k 1. lednu 2007. Za dobu své existence se vypracovala ve vysokoškolské pracoviště se stabilní strukturou a jedinečnými studijními programy a obory, které jsou nejen atraktivní z hlediska zaměření a obsahu, ale především zajišťují absolventům dobré a široké uplatnění na trhu práce. Fakulta se stala uznávaným pracovištěm v oblasti anglické a německé filologie, andragogiky, sociální a předškolní pedagogiky a nelékařských zdravotnických oborů. Důkazem toho jsou úzké kontakty s řadou pracovišť podobného zaměření v oblasti výukové, tvůrčí i publikační činnosti v České republice i v zahraničí.

Vzdělávací a vědeckou činnost fakulty realizují Ústav pedagogických věd (ÚPV), Ústav školní pedagogiky (ÚŠP), Ústav zdravotnických věd (ÚZV), Ústav moderních jazyků a literatur (ÚMJL) a Centrum jazykového vzdělávání (CJV). V akademickém roce 2016/2017 je na fakultě zapsáno celkem 2 170 studentů.

Součástí všech studijních oborů FHS jsou povinné odborné praxe studentů, čímž je fakulta jedinečná v rámci UTB. Díky absolvovaným praxím jsou absolventi dobře připraveni na práci ve firmách, institucích a zařízeních a na základě praktických zkušeností a získaných znalostí nacházejí snáze uplatnění ve svých oborech.

Fakulta úzce spolupracuje s aplikační sférou při stanovení náplně konkrétních předmětů. Odborníci z praxe rovněž vyučují v odborných, prakticky zaměřených předmětech akreditovaných oborů, účastní se odborných akcí organizovaných fakultou a spolupracují s ní při zajišťování a supervizi povinných studentských praxí na odborných pracovištích, vedou a oponují bakalářské a diplomové práce studentů a jsou také členy komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Pro podporu tvůrčích činností fakulty bylo k 1. 4. 2012 zřízeno Centrum výzkumu FHS, které je vědecko-výzkumným pracovištěm v oblasti humanitních věd. Zaměřuje se na sféru školního vzdělávání v širších pedagogických a sociálně pedagogických souvislostech, věnuje se také tvůrčím aktivitám v oblasti filologické i na poli nelékařských zdravotnických oborů na interdisciplinárním základě.

V současné době sídlí fakulta ve dvou univerzitních budovách, v budově U2 na ulici Mostní, kde se nachází rovněž děkanát fakulty a v budově U10 na náměstí  T. G. Masaryka. V budoucnu by měla Fakulta humanitních studií získat do užívání prostory Vzdělávacího komplexu UTB, jehož výstavba právě probíhá.