Vznik fakulty

Základy budoucí Fakulty humanitních studií (FHS) UTB ve Zlíně byly položeny již 1. září 2003, kdy byl na základě rozhodnutí Akademického senátu UTB ve Zlíně zřízen Univerzitní institut (UNI), jehož ředitelkou se stala Ing. Jitka Chudarová. Vzdělávací a vědecko-výzkumná činnost na UNI byla soustředěna do tří ústavů – Ústavu jazyků, Ústavu pedagogických věd a Ústavu zdravotnických studií, které v počátcích realizovaly čtyři bakalářské studijní obory – Sociální pedagogika, Učitelství odborných předmětů pro střední školy, Všeobecná sestra a Porodní asistentka, z toho první jmenovaný v prezenční i kombinované formě, která byla akreditována společně s Institutem mezioborových studií (IMS) Brno.

V roce 2005 zahájil UNI výuku v prvním vlastním filologickém oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi, o rok později také v tomtéž oboru akreditovaném v anglickém jazyce – English for Business Administration, určeném především pro studenty ze zahraničí. V roce 2006 byl otevřen také první navazující magisterský studijní obor Sociální pedagogika v kombinované formě, akreditovaný opět společně s IMS Brno.

Samostatná Fakulta humanitních studií byla zřízena k 1. lednu 2007 a stala se tak pátou fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, se zaměřením na humanitní, pedagogické a zdravotnické vědy. V přechodném období řídila fakultu pověřená děkanka Ing. Jitka Chudarová.

K 1. dubnu 2007 jmenoval rektor UTB, prof. Petr Sáha, do funkce děkana FHS dosavadního ředitele Ústavu pedagogických věd prof. PhDr. Vlastimila Švece, CSc., který následně uvedl do funkce tři proděkany pro stěžejní oblasti činnosti – pedagogickou, tvůrčí a vnější vztahy. Slavnostní inaugurace fakulty a jejího prvního děkana proběhla 3. dubna 2007. Insignie fakulty navrhl akademický sochař Michal Vitanovský, autorem návrhu fakultních talárů je Mgr. Petr Dosoudil.

FHS je jedinou fakultou UTB, kde jsou již od počátku součástí výuky ve všech studijních oborech povinné praxe studentů. Z tohoto důvodu, a také kvůli rozšiřující se nabídce celoživotního vzdělávání, vznikla v roce 2007 funkce koordinátora celoživotního vzdělávání a praxí FHS.

Fakulta vznikla bez vlastního prostorového zázemí a od svého založení sídlila na několika místech ve Zlíně. Proto již od začátku své existence začala spolupracovat s vedením UTB na projektu vlastní budovy. Problémy s prostory by měla vyřešit plánovaná výstavba Vzdělávacího komplexu UTB, ve kterém by měla fakulta v budoucnu sídlit.