doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.

Vědecko-pedagogická charakteristika

akademického pracovníka FHS UTB ve Zlíně

Jméno a příjmení, tituly

Martina Cichá, doc. Mgr., Ph.D.

Cicha_Martina.JPG

Pracoviště (ústav, centrum)

Ústav zdravotnických věd

Vzdělání a odborná kvalifikace (univerzita, obor, další vzdělávání)

 • 1986–1990: Střední zdravotnická škola v Karviné, obor Všeobecná sestra, maturita;
 • 1995–2000: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, titul Mgr.;
 • 2000–2003: doktorské studium oboru Antropologie na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, titul Ph.D.;
 • 2007: habilitační řízení v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, titul doc.

Registrace - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu pro obor Všeobecná sestra.
   

Garantování studijních oborů

Studijní program Zdravotně sociální péče / obor Zdravotně sociální pracovník (FHS UTB ve Zlíně).

Pedagogická činnost

1. Výuka ve stávajícím akademickém roce: 
Základy pedagogiky a andragogiky / Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství / Pedagogika a edukace v porodní asistenci; Etika pro všeobecné sestry; Veřejné zdravotnictví / Organizace a řízení zdravotnictví; Základy sociální a kulturní antropologie / Kulturní a sociální antropologie; Vybrané sociální problémy současnosti (FHS UTB ve Zlíně); Antropologie náboženství (U3V na UTB ve Zlíně); Biologická antropologie; Multikulturalismus; Interkulturní výchova; Sociální pedagogika se zaměřením na antropologii menšin (FF UP v Olomouci)

2. Profilové předměty, které patří k pedagogické charakteristice (i vyučované v minulosti):
Antropologie; biologie pro humanitní obory; výchova ke zdraví; pedagogika a didaktika; aplikovaná etika; veřejné zdravotnictví.

Oblast výzkumu

Pedagogiko-didaktické a etické souvislosti pomáhajících profesí;
Výchova ke zdraví;
Návaznost zdravotní a sociální péče;
Integrální antropologie, zejména se zaměřením na antropologii těla, antropologii sexuality, antropologii multikulturalismu a interkulturní výchovu.

Publikační činnost

Monografie (kolektivní)

GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Vybrané fyziologické ukazatele u pubescentů a adolescentů ve vztahu ke kardiovaskulárním chorobám. Odborný monografický svazek 4. Antropologický obraz populace moravských lokalit. Psychosomatické studie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 36 s. ISBN 80-244-1147-4 (svazek 4). ISBN 80-244-1151-2 (soubor).

KUTNOHORSKÁ, J., CICHÁ, M., GOLDMANN, R. Etika pro zdravotně sociální pracovníky. Praha: Grada, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-3843-7.

PREISSOVÁ KREJČÍ, A., CICHÁ, M., GULOVÁ, L. Jinakost, předsudky, multikulturalismus. Možnosti a limity multikulturní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 236 s. ISBN 978-80-244-3287-8.

CICHÁ, M. a kol. Integrální antropologie. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-816-0.


Kapitoly v monografii


GEMBALCZYK, I., FEDYN, B., CICHA, M. Promocja zdrowia w środowisku lokalnym, s. 76-84. Organizacje pozarzadowe w spoleczenstwie obywatelskim. Raciborz: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2007. 202 s. ISBN 978-83-60730-09-6.


CICHA, M., FEDYN, B., GEMBALCZYK, I. Wychowanie zdrowotne wobec vyzwań współczesności, s. 155-164. Okolice szkoly (dwa spojrzenina). Raciborz: BATEREX Jan i Kazimierz Kwasniewicz, 2007. 165 s. ISBN 978-83-925776-3-8.


CICHÁ, M., ŠTEIGL, J., GOLDMANN, R. O integrální antropologii a integrálním pojetí medicíny. In Człowiek w świecie natury i kultury, s. 97-103. Raciborz: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2009. 342 s.   ISBN 978-83-60730-33-1.


CICHÁ, M., PITNEROVÁ, D., KADLUBIEC, K. D. Tradice a perspektivy antropologie v České republice (Tradycje i perspektywy antropologii w Republice Czeskiej). In Tradycja i współczesność. Folklor – Język – Kultura, s. 51-56. Bielsko-Biala: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Zakład Antropologii Kultury i Folklorystyki, 2009. 482 s. ISBN 978-83-60714-72-0.

MÁTEL, A., GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Základné pojmy etiky. In MÁTEL, A. et al. Etika sociálnej práce, s. 6-20. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, 2010. 183 s. ISBN 978-80-89271-85-6.

MÁTEL, A.,GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Stručný prehlad vývoja a teorie etiky. In MÁTEL, A. et al. Etika sociálnej práce, s. 21-41. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, 2010. 183 s. ISBN 978-80-89271-85-6.


CICHÁ, M., GOLDMANN, R., MÁTEL, A. Úplatky a korupcia. In MÁTEL, A. et al. Etika sociálnej práce, s. 136-142. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, 2010. 183 s. ISBN 978-80-89271-85-6.


CICHÁ, M. Z historie medicíny, ošetřovatelství a porodní asistence v   těšínském Slezsku. In KRÁTKÁ, A., KUTNOHORSKÁ, J., CICHÁ, M. et al. Ošetřovatelství – morální umění. Kapitoly z dějin ošetřovatelství ve vztahu k morálnímu profilu sestry, s. 46-81. Praha: Grada, 2011. 263 s. ISBN 978-80-247-4201-4.


CICHÁ, M. O lidských rasách a rasismu z pohledu antropologa. In KRYL, M. et al. Rasismus, antisemitismus, holocaust, s. 12-41. Brno: Doplněk, 2011. 260 s. ISBN 978-80-7239-262-9.

CICHÁ, M. Umírání a smrt v nemocnici z pohledu sestry. In ŠPATENKOVÁ, N. et. al. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie, s. 51-64. Praha: Galén, 2014. 315 s. ISBN 978-80-7492-138-4.

CICHÁ, M. Political ethic in perspektive of global responsibility. In KULTURA - PRZEMIANY - EDUKACJA. Volume II. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. 293 s. ISBN 978-83-7996-078-1.

CICHÁ, M., PREISSOVÁ KREJČÍ, A. Health of the individual, of the family and of the society in the context of value-orientation among youth. In FAMILY – HEALTH – DISEASE. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2014, s. 23-39. ISBN 978-80-7454-411-8.

CICHÁ, M. Antropologická reflexe pověr a mýtů. In PREISSOVÁ KREJČÍ, A., MÁČALOVÁ, J., SKOTÁKOVÁ, J. (eds.) Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí, s. 11-21. Olomouc: Vydavatelství UP, 2015. 208 s. ISBN:978-80-244-4485-7.

CICHÁ, M., JANEČKOVÁ, T. Proměny národní a kulturní identity ruských vysokoškolských studentů. In POSPÍŠIL, I. (ed.) Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí, s. 591-600. Brno: Galium, 2015. 616 s. ISBN 978-80-905336-7-7.

CICHÁ, M. Antropologická reflexe soužití Čechů a Poláků na Těšínském Slezsku. In POSPÍŠIL, I., ZELENKA, M., ZELENKOVÁ, A. (eds.) Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk – literatura – kultura - politika), s. 445-460. Brno: Galium, 2015. 507 s. ISBN 978-80-905336-5-3.


 Aktivní účast na mezinárodních konferencích uznatelných v mezinárodních   databázích
 

6. mezinárodní konference „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve“ v Martině - Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárska fakulta Martin, Ústav ošetrovatelśtva; Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství - 26.5.2005;

Konference s mezinárodní účastí „Antropologické dni“ ve Smolenici – Katedra antropológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – 14.11.2005;

Konference s mezinárodní účastí „Rodzina – Tradycja – Regionalizm” - Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno – Społeczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Zakład Antropologii Kultury i Folklorystyki - 23.-24.10.2006;

Konference s mezinárodní účastí „Výchova, škola, spoločnosť – minulosť a súčasnosť“ v Bratislavě – Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská pedagogická spoločnosť při Slovenskej akadémii vied – 30.11.2006;

Mezinárodní konference „Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi“ - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku – 7.10.2010;

2. Celostátní konference s mezinárodní účastí „Edukacja Zdrowotna w działaniach pedagogów i pracowników socjalnych“ - Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi - 20.-21.5.2010.

Mezinárodní interdisciplinární konference z cyklu Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności. „Globalizacja – postęp czy regres odpowiedzialności?“ - Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Warszawie - 27.5.2011.

Mezinárodní vědecká konference "Sexuality - (de)konstrukce - (re)prezentace" - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - 9.-11.10.2014.

Příspěvky v mezinárodních časopisech

CICHÁ, M. Proč by antropologie měla být integrální. In Homines Hominibus č. 1 (3) 2007. Czlowiek - Edukacja - Kultura fizyczna - Zdrowie, s. 127-134. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogiki i Administracji, 2007. 224 s. ISSN 1895-3883.

CICHÁ, M. Současné problémy etnické antropologie. In Homines Hominibus č. 1 (3) 2007. Czlowiek - Edukacja - Kultura fizyczna - Zdrowie, s. 135-142. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogiki i Administracji, 2007. 224 s. ISSN 1895-3883.

GOLDMANN, R. CICHÁ, M. Možnosti prevence a depistáže kardiovaskulárních chorob u pubescentů a adolescentů. In Homines Hominibus č. 1 (3) 2007. Czlowiek - Edukacja - Kultura fizyczna - Zdrowie, s. 143-155. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogiki i Administracji, 2007. 224 s. ISSN 1895-3883.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Antropologicko - teologický pohled na sexualitu. In Studia Aloisiana - Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2006, s. 77-84. Trnava: Dobrá kniha, 2007. 276 s. ISBN 978-80-7141-559-6.

CICHÁ, M., CAKIRPALOGLU, I. Stavovi i saznanja studenata pedagoških fakulteta u Češkoj republici prema Balkancima. In Medjunarodni tematski zbornik „Identitet i kriza idenititeta“, s. 156-166. Kosovská Mitrovica: Filosofická fakulta, 2011. ISBN 978-86-80273-67-9.

CICHÁ, M. Is race a true premise of racism? In Ethnologia Polona, vol. 30–31: 2010–2011, s. 49-56. Poznań: Polská akademie věd, Institut archeologie a etnologie, 2011. ISSN 0137-4079

Preissová Krejčí, A., Cichá, M. Problem różnorodności kulturowej w procesie edukacyjnym Republiki Czeskiej w porównaniu z Meksykiem. In Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, s. 191-214. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012. ISBN 978-83-62828-64-7.

Brodziak, A., Kutnohorska, J., Cicha, M., Wolińska, A., Ziółko, E. Porównanie wskaźników dzietności oraz postaw i poglądów w grupie kobiet polskich i czeskich. In Medycyna środowiskowa. Environmental Medicine, 2013, vol. 16, no. 2, s. 69-78. ISSN 1505-7054.

CICHÁ, M., BALVÍN, J. Person and its Body as an Object and Subject of Health Care - solutions for education of healthcare students. Studia z teorii wychowania, 2014, V. 1 (8), s. 225-234. ISSN 2083-0998.

CICHÁ, M., MAIELLO, G. Sexualita mužů a žen z pohledu vysokoškolských studentek a studentů z Moravy. Slovenská Antropológia, 2014, 17 (2), s. 24-31

Příspěvky v tuzemských časopisech

CICHÁ, M. Připravenost studentů pedagogických fakult v České republice na výchovu proti rasismu. In Pedagogika 1/2002. Časopis pro vědy o vzdělávání a   výchově, ročník LII., s. 76-89. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. 123 s. ISSN 3330-3815.

CICHÁ, M. Vědomosti žáků ZŠ a studentů SŠ a VOŠ z oblasti multikulturní výchovy. In Česká antropologie. Časopis České společnosti antropologické, číslo 53/2003, s. 24-29. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 70 s. ISSN 0862-5085.

CICHÁ, M. Současné problémy etnické antropologie. In Česká antropologie. Časopis České společnosti antropologické, číslo 55/2005, s. 22-25. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 134 s. ISSN 0862-5085.

CICHÁ, M. Perspektiva oboru Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy. In Florence, číslo 7-8, ročník II., červenec–srpen 2006, s. 58. Praha: Galén. ISSN 1801-464X.

CICHÁ, M. Mnozí žáci zastávají xenofobní postoje. In Rodina a škola, číslo 7, září 2006, ročník LIII, s. 10. Praha: Portál. ISSN 0035-7766.

CICHÁ, M. Multicultural education in anthropology of national and ethnic minorities as a part of cultural and social anthropology – innovation of the program of study. In Supplementum časopisu České společnosti antropologické (Česká antropologie) za rok 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2006. s. 29-30. ISSN 0862-5085.

CICHÁ, M. Multikulturní výchova v antropologii národnostních a etnických menšin jako součást kulturní a sociální antropologie – inovace studijního programu. In Česká antropologie. Časopis České společnosti antropologické, číslo 56/2006, s. 31-32. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 148 s. ISSN 0862-5085.

DORKOVÁ, Z., CICHÁ, M. Ritual cleanliness of human sexuality. In Supplementum časopisu České společnosti antropologické (Česká antropologie) za rok 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2006. s. 37-38. ISSN 0862-5085.

VÁCLAVÍKOVÁ, M., CICHÁ, M. Postoje středního zdravotnického personálu k lidem romského etnika. In Florence, číslo 9, ročník II., září 2006, s. 52-55. Praha: Galén. 63 s. ISSN 1801-464X.

GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Možnosti prevence a depistáže kardiovaskulárních chorob u pubescentů a adolescentů. In Pediatrie pro praxi 5/2006, ročník 7, s. 286-290. Olomouc: Solen, 2006. ISSN 1213-0494.

CICHÁ, M. Lze zkrotit obrazovku? In Rodina a škola, číslo 9, listopad 2006, ročník LIII, s. 20. Praha: Portál. ISSN 0035-7766.

BASCO, L., CICHÁ, M. Rozvoj osobnosti studenta s cílem zvýšit jeho šance na úspěch při studiu na vysoké škole - francouzský model. In Pedagogická orientace, číslo 3, 2006, s. 3-14. ISSN 1211-4669.

CICHÁ, M., ČADOVÁ, L. Postoje a vědomosti českých žáků a budoucích pedagogů ve vztahu k Vietnamcům. In Pedagogická orientace, číslo 3, 2006, s. 53-68. ISSN 1211-4669.

CICHÁ, M. Některé z determinant xenofobie a rasismu. In Zpravodaj AUČR, Bulletin of the RACR, číslo 4, 2006 s. 17. Praha: Asociace uprchlíků v České republice.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Aktuální problémy praktického vyučování zdravotnických předmětů. In e-Pedagogium (on-line), 2006, číslo III. Dostupné   na www: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_3-2006.pdf , s. 21-30. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

BASCO, L., CICHÁ, M. Rozvoj vybraných studijních kompetencí (osobnostní povahy) u studentů vysokých škol - zkušenosti z Francie. In e-Pedagogium (on-line), 2006, číslo IV. Dostupné na www: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_4-2006.pdf , s. 9-22. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

CICHÁ, M., SKOVAJSOVÁ, H. Postoje a vědomosti českých žáků (studentů) a budoucích pedagogů ve vztahu k Vietnamcům. In Česko – vietnamská společnost. Zpravodaj číslo 1-3/2006, s. 23. Praha: Česko – vietnamská společnost.

CICHÁ, M. Národnostní a etnické menšiny v ČR a multikulturní výchova na vysokých školách. In Slovanské studie XI/Studia Slavica XI, s. 225-234. Ostrava: Filozofická fakulta, 2007. 281 s. ISSN 1214-3111. ISBN   978-80-7368-381-8.

DORKOVÁ, Z., CICHÁ, M. Rozmanitost svatebních rituálů. In Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, s. 23-30. Plzeň: Dryada, 2007. ISSN 1802-0364. ISBN 978-80-87025-12-3.

DORKOVÁ, Z., CICHÁ, M. Rituální čistota v sexualitě. In Česká antropologie. Časopis České společnosti antropologické, číslo 57/2007, s. 25-27. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 85 s. ISSN 0862-5085.

FLEIŠMANOVÁ, Š., CICHÁ, M. Těhotenství a porod – vybrané zvyklosti a rituály. In Florence, číslo 1, ročník III., leden 2007, s. 20-22. Praha: Galén. ISSN 1801-464X.

CICHÁ, M., NOVÁKOVÁ, I. Spirituální potřeby nemocných muslimského vyznání. In Sestra, číslo 3, březen 2007, s. 22-23. Praha: Strategie. ISSN   1210-0404.

DVORSKÁ, L., CICHÁ, M. Úroveň znalostí a dovedností v první pomoci. In Sestra, číslo 4, duben 2007, s. 27-28. Praha: Strategie. ISSN 1210-0404.

CICHÁ, M. Multikulturní výchova v praxi - závěry výzkumného šetření. In Zpravodaj AUČR. Bulletin of the RACR, číslo 4, 2006 s. 17-20. Praha: Asociace   uprchlíků v České republice.

CICHÁ, M. O univerzalitě a diverzitě kultur Bernarda Ugeuxe. In Teologické texty, číslo 3, ročník 18, 2007, s. 151. Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. ISSN 0862-6944.

FEDYN, B., CICHÁ, M. Health as student´s value. In e-Pedagogium (on-line), 2007, číslo I. Dostupné na www: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/epedagogium/e_ped_I_2007.pdf , s. 9-15. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.


UŘIČÁŘOVÁ, Z., CICHÁ, M., CHRASTINA, J. Problematika kolorektálního karcinomu a jeho prevence. In Profese on-line, ročník IV/2, říjen 2011. Dostupné na www: http://profeseonline.upol.cz/upload/soubory/2011_02/35-uricarova.pdf , s. 33-38. ISSN 1803-4330.

CICHÁ, M. Stravovací zvyklosti Židů z pohledu kulturní antropologie. In Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, s. 91-104. Plzeň: Dryada, 2008. 178 s. ISSN 1802-0364. ISBN 978-80-87025-19-2.

PREISSOVÁ KREJČÍ, A., CICHÁ, M. Hodnotové orientace adolescentů v České republice a ve středním Mexiku (výběr z komparativní studie). In Paidagogos, ročník 2011, číslo 2, s. 71-101. ISSN 1213-3809.

Cichá, M. Rivalizace, individualizace a (versus) kooperace v antropologicko-pedagogických souvislostech. In Česká antropologie, číslo 1/2012, svazek 62, s. 4-9. ISSN 1804-1876.

Cichá, M. Nemocnice v Českém Těšíně. Z historie   lékařské a ošetřovatelské nemocniční péče na Těšínsku. In Těšínsko, 2012, svazek LV, číslo 4, s. 22-31. ISSN 0139-7605.

PREISSOVÁ KREJČÍ, A., CICHÁ, M. Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí. Paidagogós, roč. 2014, č. 1, s 87-110. ISSN 1213-3809.

CICHÁ, M. SMETANOVÁ, K., KALČÁKOVÁ, L. Kulturní univerzalita a diverzita na příkladu vybraných řeholních řádků a kongregací v České republice. Anthropologia integra, 2014, vol. 5, no. 1, s. 39-50. ISSN 1804-6665 (on-line), 1804-6657 (print).

Práce na sbornících z vědeckých konferencí, editorská činnost – sumář

Recenze sborníků nebo vybraných příspěvků ze sborníků z konferencí.

Skripta


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Základy pediatrie pro pedagogy. Učební text. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. 203 s. ISBN 80-244-0531-8.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Etika zdravotní a sociální práce. Učební text. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2004. 126 s. ISBN 80-244-0907-0.


GOLDMANN, R. CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku I. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005. 50 s. ISBN 80-244-1095-8.


GOLDMANN, R. CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku II. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005. 54 s. ISBN 80-244-1096-6.


KOPECKÝ, M., CICHÁ, M., Somatologie pro učitele. Učební text. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005. 263 s. ISBN 80-244-1072-9.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku 1. Učební text k distančnímu studiu. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 50 s. ISBN 80-244-1409-0.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku 2. Učební text k distančnímu studiu. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 54 s. ISBN 80-244-1408-2.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku 3. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 66 s. ISBN 80-244-1414-7.


GOLDMANN, R., MIHÁL, V. CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku 4. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-244-1490-2.


CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 86 s. ISBN 80-244-1417-1.


CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1418-X.


CICHÁ, M. in GOLDMANN, R. et al. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Učební text. 3. rozšířené vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 131 s. ISBN 80-244-1454-6.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Základy pediatrie pro pedagogy. Učební text. 2. rozšířené vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 192 s. ISBN 80-244-1477-5.


DORKOVÁ, Z., JUKL, M., CICHÁ, M. Průvodce první pomocí pro pedagogy. Učební text k distančnímu studium. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická   fakulta 2007. 70 s. ISBN 978-80-244-1982-4 (tištěná verze). ISBN 978-80-244-1923-7 (CD-ROM).


CICHÁ, M., GOLDMANN, R. Fyziologie člověka 1. - pro posluchače pedagogických   fakult. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2007. 102 s. ISBN 978-80-244-1981-7 (tištěná verze). ISBN 978-80-244-1924-4 (CD-ROM).


CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. Učební text k distančnímu studiu. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2008. 86 s. ISBN 80-244-1417-1.


CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Učební text k distančnímu studiu. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2008. 57 s. ISBN 80-244-1418-X.


CICHÁ, M. Biologická antropologie. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Hanex, 2011. ISBN 978-80-7409-039-4.


CICHÁ, M. Multikulturalismus a multikulturní výchova. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Hanex, 2011. ISBN 978-80-7409-040-0.

Recenze

Recenze publikace KOMENDA, S. Když krev neteče. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 111 s. ISBN 80-244-0268-8.

Recenze publikace KOMENDA, S. Chléb a hra poznání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 285 s. ISBN 80-244-0471-0.

Recenze distančního učebního textu SKARUPSKÁ, H. Didaktika sociální práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1217-9.

Recenze distančního učebního textu JAROŠOVÁ, D., VRUBLOVÁ, Y. Organizace studia ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 55 s.

Recenze distančního učebního textu VRUBLOVÁ, Y. Etika v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 24 s.

Recenze distančního učebního textu JAROŠOVÁ, D. Filozofie a modely ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 24 s.

Recenze distančního učebního textu VRUBLOVÁ, Y. Komunikační dovednosti v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 23 s.

Recenze distančního učebního textu JAROŠOVÁ, D. Základy managementu v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 34 s.

Recenze distančního učebního textu JAROŠOVÁ, D. Výzkum v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 17 s.

Recenze distančního učebního textu VRUBLOVÁ, Y. Sexuální výchova a plánování rodičovství. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 58 s.

Recenze studijních textů MASTILIAKOVÁ, D. et al. Implementace multikulturní variability do kulturní identity české společnosti a její odraz ve zdravotnické praxi. Podpora multikulturního ošetřovatelského přístupu v   celoživotním zdravotnickém vzdělávání u nelékařských oborů. Opava: Slezská univerzita, 2007. 163 s. ISBN 978-80-7248-005-0.

Recenze sborníku příspěvků ze VII. doktorandské konference s názvem Aplikovaná antropologie 2007, konané 21.6.2007 na Katedře antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Recenze distanční opory a on-line kurzu HALUZÍKOVÁ, J. Edukační činnost sestry. Opava: Slezská univerzita, 2008.

Recenze vybraných příspěvků z 1. konference k aplikované etice s názvem Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi, konané dne 13. října 2009 na Ústavu zdravotnických studií Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Recenze studijních textů PREISSOVÁ KREJČÍ, A., ŠOTOLA, J. et al. Kapitoly z historie antropologického myšlení. Olomouc: Filozofická fakulta UP, 2009.

Recenze distanční studijní opory PREISSOVÁ KREJČÍ, A. Historie antropologického myšlení 1. Olomouc: Hanex, 2011.


Recenze distanční studijní opory PREISSOVÁ KREJČÍ, A. Smrt a její kompenzace v kultuře. Olomouc: Hanex, 2011.

Recenze monografie Kolibová, H. Habitus of + People in The Regional Context of The Moravian-Silesian Region. Opava: Slezská Univerzita, 2013.

Recenze monografie PREISSOVÁ KREJČÍ, A. et al. Sociální exkluze v multikulturních společnostech. Komparace současné situace v České republice a v Mexiku. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.

Recenze monografie GULOVÁ, L., ŠÍP, R. (eds.) Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada, 2013.


Recenze vybraných příspěvků do mezinárodního sborníku Thomson Reuters a standardního elektronického sborníku z konference Rodina – zdraví – nemoc, konané 10.10.2013 na Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Recenze vybraných příspěvků recenzovaného vědeckého časopisu Ošetřovatelství a porodní asistence.


Recenze vybraných příspěvků recenzovaného vědeckého časopisu Paidagogos.

Recenze vybraných příspěvků recenzovaného vědeckého časopisu Studia paedagogica.

Recenze vybraných příspěvků recenzovaného vědeckého časopisu Anthropologia integra.

Recenze vybraných příspěvků recenzovaného vědeckého časopisu Wychowanie na co Dzień.

Statistika ohlasů (citací) – zvlášť ke každému dílu

Vybrané ohlasy:

CICHÁ, M. et al. Vybrané kapitoly z kulturní a   sociální antropologie. In CICHÁ, M. et al. Multikulturní výchova v antropologii národnostních a etnických menšin jako součást kulturní a   sociální antropologie (inovace). Výstup grantového úkolu FRVŠ pro rok 2005. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005. 328 s.

Ohlasy (1):
SKARUPSKÁ, H. Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 59. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 63 s. ISBN 80-244-1509-7.

CICHÁ, M. Připravenost studentů pedagogických fakult   v České republice na výchovu proti rasismu, s. 76-89. Pedagogika 1/2002,   ročník LII. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. 123 s. ISSN   3330-3815.

Ohlasy (4):
NĚMEC, J. Aspekty sociálně pedagogického výzkumu. In Socialia Olomouc 2003, s. 63. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0878-3.
MINARČÍKOVÁ, E. Mezi studenty roste averze vůči Arabům. Výzkum mezi budoucími pedagogy přinesl překvapení. Olomoucký deník, 30.9.2006, s. 6. ISSN   1801-9781.
RAXEN. Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006. Člověk v tísni, s. 18 [on-line]. Dostupné na: <epolis.cz/download/pdf/materials_79_1.pdf>. [cit. 16.10.2006]
PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Příručka (nejen) pro učitele, s. 107-108. Praha: Triton, 2006. 263 s. ISBN 80-7254-866-2.

CICHÁ, M. Vědomosti žáků ZŠ a studentů SŠ a VOŠ z   oblasti multikulturní výchovy. Česká antropologie, číslo 53/2003, s. 24-29.   Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 70 s. ISSN 0862-5085.

Ohlasy (14):
Výzkum: Čeští školáci mají malé povědomí o menšinových kulturách. Česká tisková kancelář [on-line]. Dostupné na: <file://C:Documents and SettingsantropoDokumentyCTK – původní článek.htm>. [cit. 19.5.2006]
KRYLOVÁ, H., VAŠÁTKO, P. Romové v České republice a multikulturní výchova. e-Pedagogium [on-line], 2006, číslo IV. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz . ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.
Výzkum: Čeští školáci mají malé povědomí o menšinových kulturách. Romea   [on-line]. Dostupné na:
http://www.romea.cz/index.php?id=servis/z2006_0330. [cit.   6.6.2006]
Čeští školáci vědí málo o menšinových kulturách. Econnect. [on-line]. Dostupné na: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=1901181. [cit.   19.5.2006]
Menšiny nás moc nezajímají, přiznávají žáci základních a středních škol. Romano Hangos, ročník 8, číslo 11 [on-line]. Dostupné na:
http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2307 [cit.9.7.2006]
ZEMAN, V. Multikulturní výchova: je třeba přejít od slov k činům. Rodina a škola, číslo 7, září 2006, ročník LIII, s. 10. Praha: Portál. ISSN 0035-7766.
ZEMAN, V. Multikulturní výchova: je třeba přejít od slov k činům. Člověk v   tísni [on-line]. Dostupné na: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?sid=115&idArt=240 [cit.   13.10.2006]
Menšiny nás moc nezajímají, přiznávají studenti. Mladá fronta DNES, 6.6.2006, s. 4. ISSN 1210-1168.
O menšinových kulturách vědí školáci jen málo. METRO, 22.5.2006, s. 7. ISSN 1211-7811.
Výzkum: Čeští školáci mají malé povědomí o menšinových kulturách. Varianty [on-line]. Dostupné na: http://www.varianty.cz/phorum/read.php?id=18&view=all. [cit. 5.6.2006]
Menšiny nás moc nezajímají, přiznávají studenti. Mladá fronta DNES [on-line]. Dostupné na: http://mfdnes.newtonit.cz/tisk.asp?cache=2316666. [cit. 6.6.2006]
Menšiny nás moc nezajímají, přiznávají studenti. Věda a výzkum – archív monitorování českého internetu [on-line]. Dostupné na: http://www.petr.isibrno.cz/professional/monvedaAll.php. [cit. 6.6.2006]
Výzkum: Čeští školáci mají malé povědomí o menšinových kulturách. Dingir [on-line]. Dostupné na: http://www.dingir.cz/infoservis206.shtml. [cit. 16.10.2006]
RAXEN. Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006. Člověk v tísni, s. 18 [on-line]. Dostupné na: http://epolis.cz/download/pdf/materials_79_1.pdf. [cit.   16.10.2006]
 
 

GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Etika zdravotní a sociální   práce. Učební text. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2004.   126 s. ISBN 80-244-0907-0.
Ohlasy (14):
DORKOVÁ, Z. Recenze publikace Etika zdravotní a sociální práce. EFETA, číslo 4, rok 2005, ročník XV, s. 29. ISSN 1335-1397.
VRUBLOVÁ, Y. Mentor, student – pravidla a doporučení pro klinickou praxi. Nové trendy v ošetřovatelství V., s. 457-458. České Budějovice: Zdravotně   sociální fakulta, 2006. 465 s. ISBN 80-7040-884-7.
KOLÍNKOVÁ, D. Týmová spolupráce v péči o výživový stav pacienta/klienta. Diagnóza v ošetřovatelství, s. 254, ročník 2, číslo 7/2006. ISSN 1801-1349.
VRUBLOVÁ, Y. Podněty z odborné praxe očima mentorů a studentů oboru Všeobecná sestra. Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka II., s. 536. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 654 s. ISBN 80-244-1424-4.
VRUBLOVÁ, Y., VOLNÁ, J. Psychosomatická problematika u žen po onkogynekologické operaci. Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka I., s. 298. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 298 s. ISBN 80-244-1424-4.
KRYLOVÁ, H. Recenze publikace Etika zdravotní a sociální práce. e-Pedagogium [on-line], 2006, číslo IV. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz. ISSN   1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.
VRUBLOVÁ, Y. Etika v ošetřovatelství, s. 14. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 24 s.
Sociální péče 2003 – 2005. Diagnóza v ošetřovatelství, s. 260, ročník 2, číslo 6/2006. ISSN 1801-1349.
HALUZÍKOVÁ, J. Úroveň podávání informací z pohledu pacienta. Diagnóza v ošetřovatelství. ISSN 1801-1349.
NOVÁKOVÁ, R. Pečovatelství I. Učební text. Praha: Triton, 2008. 120 s. ISBN: 978-80-7387-085-0.
MÁTEL, A. Základné etické hodnoty a princípy v ošetrovateľstve [on-line]. Dostupné na www: http://www.scribd.com/doc/20176949/Zakladne-eticke-hodnoty-a-principy-v-o%C5%A1etrovate%C4%BEstve [cit.   16.11.2011].
KALVODOVÁ, L. Co je to etika, sestřičko? In Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P46. 

BALVÍN, J. K metodice výuky základů filozofie a sociologie pro studenty ošetřovatelství a urgentní medicíny: jako duchovního základu jejich profesionální identity a autority. In Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva, s. 424. Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 612 s. ISBN 978-80-8084-629-9.

ŠLECHTOVÁ, D. Formování prosociálního cítění ve vztahu k profesi zdravotnického asistenta. In Multidisciplinární přístupy pomáhajících   profesí. Acta Universitatis Purkynianae. Studia Valetudinaria, s. 178-182. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. 267 s. ISBN 978-80-7044-858-8.

CICHÁ, M. in GOLDMANN, R. et al. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Učební text. 3. rozšířené vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 131 s. ISBN 80-244-1454-6.
Ohlasy (1):
KRYLOVÁ, H. Recenze publikace Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. In Sociální práce. Sociálna práca, číslo 4, 2006, s. 124-125. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci. ISSN: 1213-6204.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Vybrané   fyziologické ukazatele u pubescentů a adolescentů ve vztahu ke   kardiovaskulárním chorobám. Odborný monografický svazek 4. Antropologický   obraz populace moravských lokalit. Psychosomatické studie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 36 s. ISBN 80-244-1147-4 (svazek 4). ISBN 80-244-1151-2 (soubor).
Ohlasy (1):
VRUBLOVÁ, Y. Vliv hypertenzní nemoci na sexualitu žen. In Trendy v ošetřovatelství IV./Trends in nursing IV., s. 247. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. ISBN 80-7368-182-X.

CICHÁ, M.   Předlékařská první pomoc na základních školách. In KRÁTOŠKA, J., ŠTEIGL, J. et al. Zdravý vývoj dětí a učitelů v regionu, s. 49-58. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2003. 76 s. ISBN 80-244-0651-9.
Ohlasy (1):
ZEMÁNEK, P. Recenze publikace Zdravý vývoj dětí a učitelů v regionu.   e-Pedagogium [on-line], 2003, číslo IV. [cit. 14.2.2006]. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz/eped4.2003/recenze03.pdf . ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

CICHÁ, M., ŠTEIGL, J. Výchova ke zdraví jako nedílná součást pedagogické způsobilosti. In Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání (Česko - slovenské pedagogické   studie 1), s. 101-113. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 243 s. ISBN 80-7182-196-9.
Ohlasy (1):
VRUBLOVÁ, Y. POLÁŠKOVÁ, E. Úloha mentora v praktické výuce na gynekologickém oddělení. In Trendy v ošetřovatelství IV./Trends in nursing IV., s. 246. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. ISBN 80-7368-182-X.

GOLDMANN, R. CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku I. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: UP, 2005. 50 s. ISBN 80-244-1095-8.
Ohlasy (1):
SIKOROVÁ, L. Recenze skript O chorobách dětí školního věku I., II. e-Pedagogium [on-line], 2006, číslo III [cit. 9.2.2007]. Dostupné na www: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_3-2006.pdf . ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

GOLDMANN, R. CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku II. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: UP, 2005. 54 s. ISBN 80-244-1096-6.
Ohlasy (1):
SIKOROVÁ, L. Recenze skript O chorobách dětí školního věku I., II. e-Pedagogium [on-line], 2006, číslo III [cit. 9.2.2007]. Dostupné na www: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_3-2006.pdf . [cit.   14.2.2006]. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Základy pediatrie pro pedagogy. Učební text. Olomouc: Pedagogická   fakulta Univerzity Palackého, 2002. 203 s. ISBN 80-244-0531-8.
Ohlasy (2):
RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika, s. 307. Učební text. 2. doplněné vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN   80-244-0873-2.
NOVÁKOVÁ, R. Pečovatelství I. Učební text. Praha: Triton, 2008. 120 s. ISBN: 978-80-7387-085-0.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 86 s. ISBN 80-244-1417-1.
Ohlasy (1):
BALVÍN, J. K metodice výuky základů filozofie a sociologie pro studenty ošetřovatelství a urgentní medicíny: jako duchovního základu jejich   profesionální identity a autority. In Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva, s. 422. Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 612 s. ISBN 978-80-8084-629-9.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1418-X.
Ohlasy (1):
BALVÍN, J. K metodice výuky základů filozofie a sociologie pro studenty ošetřovatelství a urgentní medicíny: jako duchovního základu jejich   profesionální identity a autority. In Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva, s. 422. Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 612 s. ISBN 978-80-8084-629-9.

VÁCLAVÍKOVÁ, M., CICHÁ, M. 2006. Postoje středního zdravotnického personálu k lidem romského etnika. In Florence. Praha: Galén. ISSN 1801-464X, 2006, roč. II., č. 9, s. 52-55.
Ohlasy (1):
SIMOČKOVÁ, V., ZAMBORIOVÁ, M. Pohľad na predsudky u sestier. In Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva, s. 526. Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 612 s. ISBN 978-80-8084-629-9.

CICHÁ, M., VÁVROVÁ, S., DORKOVÁ, Z. 2009. Stereotypy, předsudky a mýty v práci zdravotníků. In Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi : Sborník z 1. konference k aplikované   etice s mezinárodní účastí. [CD-ROM]. Ed. Z. Dorková, A. Krátká, Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2009. 191 s. ISBN 978-80-7013-506-8, s. 30-36.
Ohlasy (1):
SIMOČKOVÁ, V., ZAMBORIOVÁ, M. Pohľad na predsudky u sestier. In Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva, s. 526. Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 612 s. ISBN 978-80-8084-629-9.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z., ZACHAROVÁ, B. Aktivizující   metody ve výuce ošetřovatelských předmětů – od teorie k praxi. In Nové trendy   v ošetřovatelské péči, s. 9-13. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a   nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. ISBN 978-80-7013-490-0.

Ohlasy (2):
  KRÁTKÁ, A. Rozvoj klíčových kompetencí u studentů nelékařských zdravotnických oborů, s. 137 (2x). In Sborník ze VI. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: Tribun EU, 2011. 314 s. ISBN 978-80-7399-196-8.


DORKOVÁ, Z., CICHÁ, M. Antropologický   a ošetřovatelský pohled na problematiku umírání a smrti. In Sborník z   mezinárodní konference Důstojné umírání, s. 86-93. Olomouc: Lékařská fakulta   UP, 2008. ISBN 978-80-244-2016-5.

Ohlasy (1):

KUTNOHORSKÁ, J. Multikulturní ošetřovatelství v České republice. In NYKLEWICZ, W. et al. Pielęgniarstwo ponad granicami, s. 141-145. Łodź: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, 2011. 239 s. ISBN 978-83-906824-1-9.

A další citace.

Udělené patenty, autorská osvědčení, licence

 

Členství ve vědeckých radách, vědeckých institucích

Členství ve Vědecké radě FHS UTB ve Zlíně.

Členství ve Vědecké radě FVP SU v Opavě.

Členství v redakčních radách odborných časopisů

Členství v redakční radě časopisu Paidagogos.

Členství v redakční radě časopisu Česká antropologie.

Členství v redakční radě časopisu Wychowanie na co Dzień.

Přednáškové pobyty

a) domácí

b) zahraniční

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita Ružomberok (Slovensko);

Instytut Pedagogiki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński Kraków (Polsko);

Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Wydzial Historyczny. Uniwersytet Warszawski (Polsko).

Studijní pobyty (termín, místo, délka pobytu)

Rakousko – Vídeň, 11.-12.12.2002
Institut für anthropologie Universität Wien; Museum Wien-Mödling; Institut Sacre Coeur, Pressbaum;

Polsko – Zielóna Góra, 24.3.-26.3.2003
Katedra wychovania fizycznego, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra;

Francie – Paříž, 22.-29.10.2005
Institut de formation en travail social Pitie-Salpetri`ere Paris;
Francie – Nantes, Toulouse, Avignon, 27.5.-3.6.2006
Sciences de l´éducation, UFR – Lettres et Langages, Faculté des Lettres, Nantes;
ISTR, Institut de Science et de Théologie des Religions de Toulouse, Institut Catholique, Toulouse;
C.U.F.E.F., Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse, Laboratoire Culture et Communication, Avignon.

Granty (typ, název, číslo, doba řešení, hlavní řešitel/spoluřešitel)

 1. mezinárodní      
 2. tuzemské  
  Projekt MŠMT Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů s názvem: „Bakalářský program Sociálně-zdravotní práce“; „Navazující magisterský program Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední a vyšší odborné školy“ - hlavní řešitelství (2002).       

Projekt FRVŠ 1640/2005/F5/a Multikulturní výchova v antropologii národnostních a etnických menšin jako součást kulturní a sociální antropologie (inovace) – hlavní řešitelství (2005).

Projekt MŠMT Prevence sociálně patologických jevů na VŠ se zvláštním zřetelem na protidrogovou problematiku – spoluřešitelství (2001).

Projekt MŠMT Systém vzdělávání školních metodiků prevence podle Národních vzdělávacích osnov jejich evaluace – spoluřešitelství (2001).

Výzkumný záměr MSM 154100020 Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR s aplikacemi v antropagogice, pedagogické psychologii, klinické antropologii a ergonomii – spoluřešitelství (2000 - 2004).

Projekt GA ČR č. 406/07/1248 Sdílení sociálních znalostí pracovníků pomáhajících profesí v procesu péče o seniory – spoluřešitelství (2008 - 2010).

Projekt OPVK CZ.1.07/1.2.00/14.0024 Protipředsudkové   workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu – spoluřešitelství (2010 - 2013).

Projekt FRVŠ 736/2011/A Vybavení laboratoře pro nácvik praktických dovedností v předmětech ošetřovatelství a porodní asistence – spoluřešitelství (2011).

 1. univerzitní
  Rozvojový projekt UP Habilitační řízení pracovníků UP v Olomouci - spoluřešitelství (2006).
 2. fakultní                                                                                                                                                                 Rozvojový projekt FHS UTB ve Zlíně Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií. Centrum pro praktickou výuku zdravotnických oborů a aplikovaný výzkum Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně – v 1. fázi spoluřešitelství, ve 2. fázi hlavní řešitelství (2009).

Projekt IGA FF UP v Olomouci Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí – hlavní řešitelství (2013-2014).

Rozvojový projekt FF UP v Olomouci V. Excelence vzdělávání. Podpora akademických pracovníků Filozofické fakulty Univezity Palackého. Příprava a vydání odborné kolektivní monografie "Integrální antropologie" - hlavní řešitelství (2014).

Projekt IGA FF UP v Olomouci - Multikulturalismus v pedagogické praxi - rozvoj tolerantní nebo xenofobní společnosti? - spoluřešitelství (2014-2016).

Projekt IGA FHS UTB ve Zlíně - Vnímání etnicko-kulturních rozdílů žáky 1. stupně ZŠ ve Zlínském kraji - spoluřešitelství (2015-2017).

Vědecký garant konferencí

I. mezinárodní konference Integrující přístupy k prevenci a péči o zdraví. Zlín: FHS UTB, 2008.

3. ročník kongresu porodních asistentek Pohledy na porod. Zlín: FHS UTB, 2009.

1. konference k aplikované etice s názvem Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi. Zlín: FHS UTB, 2009.

2. mezinárodní kongres Ošetřovatelské pohledy na péči o zdraví se studentskou sekcí „Zdraví – věc společná“. Edukace a prevence civilizačních chorob. Zlín: FHS UTB, 2009.
 
Konference s mezinárodní účastí Pedagogika v ošetřovatelství - tradice, současnost a perspektivy. Zlín: FHS UTB, 2010.


1. mezinárodní kongres Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence. Zlín: FHS UTB, 2011.

Mezinárodní konference Rodina – zdraví – nemoc (předseda vědeckého výboru). Zlín: FHS UTB, 2013.

Organizování konferencí, seminářů, sympozií (typ, název, termín)

III. doktorandská konference ve Zlíně
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci .
Termín konání: 13.6.2001.
Podíl na organizaci.

Konference věnovaná sociálním patologiím
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 21.1.2002.
Podíl na organizaci.

Konference s mezinárodní účastí Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 17.-18.4.2002.
Podíl na organizaci.

IV. doktorandská konference ve Zlíně
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 11.11.2002.
Podíl na organizaci.

Konference pro učitele na Vsetínsku
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 5.12.2002.
Podíl na organizaci.

Konference Integrální pohled na člověka
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 29.4.2003.
Podíl na organizaci.

Mezinárodní konference Antropologicko - psychologický pohled na populaci regionu
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 13.12.2004.
Podíl na organizaci.

1. konference k aplikované etice s názvem Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi.
Pořadatel: FHS UTB ve Zlíně
Termín konání: 13.10.2009.
Podíl na organizaci.

2. mezinárodní kongres Ošetřovatelské pohledy na péči o zdraví se studentskou sekcí „Zdraví – věc společná“. Edukace a prevence civilizačních chorob.
Pořadatel: FHS UTB ve Zlíně
Termín konání: 2.12.2009.
Podíl na organizaci.

Konference s mezinárodní účastí Pedagogika v ošetřovatelství – tradice, současnost a perspektivy
Pořadatel: FHS UTB ve Zlíně
Termín konání: 26.10.2010.
Podíl na organizaci.

1. mezinárodní kongres Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence
Pořadatel: FHS UTB ve Zlíně
Termín konání: 18.-19.5.2011.
Podíl na organizaci.

Získaná ocenění

Pamětní medaile Tomáše Bati za výsledky práce v oblasti aplikované antropologie, antropologie klinické a pedagogické, prezentované ve Zlíně na II. Doktorandské konferenci Aplikovaná antropologie 2000.

Jiná činnost

Členka České asociace sester.

Členka České pedagogické společnosti.

Členka České antropologické společnosti.

Členka občanského sdružení Tobit.

Členka stálé pracovní skupiny AK MŠMT ČR pro sociální vědy.

Členka Rady studijních programů na FHS UTB ve Zlíně.

Úzká spolupráce s Katedrou sociální práce Pedagogické fakulty KU v Ružomberku.