doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.

Vědecko-pedagogická charakteristika

akademického pracovníka FHS UTB ve Zlíně

Jméno a příjmení, tituly

Martina Cichá, doc. Mgr., Ph.D.

IMG_9730_1.jpg

Pracoviště (ústav, centrum)

Ústav zdravotnických věd

Vzdělání a odborná kvalifikace (univerzita, obor, další vzdělávání)

 • 1986–1990: Střední zdravotnická škola v Karviné, obor Všeobecná sestra, maturita;
 • 1995–2000: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, titul Mgr.;
 • 2000–2003: doktorské studium oboru Antropologie na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, titul Ph.D.;
 • 2007: habilitační řízení v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, titul doc.

Registrace - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu pro obor Všeobecná sestra.
   

Garantování studijních oborů

Studijní program Zdravotně sociální péče / obor Zdravotně sociální pracovník (FHS UTB ve Zlíně).

Pedagogická činnost

1. Výuka ve stávajícím akademickém roce: 
Základy pedagogiky a andragogiky / Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství / Pedagogika a edukace v porodní asistenci; Etika pro všeobecné sestry; Veřejné zdravotnictví / Organizace a řízení zdravotnictví; Biologie dítěte; Základy sociální a kulturní antropologie / Kulturní a sociální antropologie; Vybrané sociální problémy současnosti (FHS UTB ve Zlíně); Biologická antropologie; Multikulturalismus a multikulturní výchova (FF UP v Olomouci)

2. Profilové předměty, které patří k pedagogické charakteristice (i vyučované v minulosti):
Antropologie; biologie pro humanitní obory; výchova ke zdraví; pedagogika a didaktika; aplikovaná etika; veřejné zdravotnictví.

Oblast výzkumu

Pedagogiko-didaktické a etické souvislosti pomáhajících profesí;
Výchova ke zdraví;
Návaznost zdravotní a sociální péče;
Kulturní a sociální antropologie, se zaměřením na multikulturalismus a multikulturní výchovu.

Publikační činnost

Monografie (kolektivní)

GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Vybrané fyziologické ukazatele u pubescentů a adolescentů ve vztahu ke kardiovaskulárním chorobám. Odborný monografický svazek 4. Antropologický obraz populace moravských lokalit. Psychosomatické studie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 36 s. ISBN 80-244-1147-4 (svazek 4). ISBN 80-244-1151-2 (soubor).

KUTNOHORSKÁ, J., CICHÁ, M., GOLDMANN, R. Etika pro zdravotně sociální pracovníky. Praha: Grada, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-3843-7.


Preissová Krejčí, A., Cichá, M., Gulová, L. Jinakost, předsudky, multikulturalismus. Možnosti a limity multikulturní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 236 s. ISBN 978-80-244-3287-8.


Kapitoly v monografii


GEMBALCZYK, I., FEDYN, B., CICHA, M. Promocja zdrowia w środowisku lokalnym, s. 76-84. Organizacje pozarzadowe w spoleczenstwie obywatelskim. Raciborz: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2007. 202 s. ISBN 978-83-60730-09-6.


CICHA, M., FEDYN, B., GEMBALCZYK, I. Wychowanie zdrowotne wobec vyzwań współczesności, s. 155-164. Okolice szkoly (dwa spojrzenina). Raciborz: BATEREX Jan i Kazimierz Kwasniewicz, 2007. 165 s. ISBN 978-83-925776-3-8.


CICHÁ, M., ŠTEIGL, J., GOLDMANN, R. O integrální antropologii a integrálním pojetí medicíny. In Człowiek w świecie natury i kultury, s. 97-103. Raciborz: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2009. 342 s.   ISBN 978-83-60730-33-1.


CICHÁ, M., PITNEROVÁ, D., KADLUBIEC, K. D. Tradice a perspektivy antropologie v České republice (Tradycje i perspektywy antropologii w Republice Czeskiej). In Tradycja i współczesność. Folklor – Język – Kultura, s. 51-56. Bielsko-Biala: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Zakład Antropologii Kultury i Folklorystyki, 2009. 482 s. ISBN 978-83-60714-72-0.

MÁTEL, A., GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Základné pojmy etiky. In MÁTEL, A. et al. Etika sociálnej práce, s. 6-20. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, 2010. 183 s. ISBN 978-80-89271-85-6. MÁTEL, A., GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Stručný prehlad vývoja a teorie etiky. In MÁTEL, A. et al. Etika sociálnej práce, s. 21-41. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, 2010. 183 s. ISBN 978-80-89271-85-6.


CICHÁ, M., GOLDMANN, R., MÁTEL, A. Úplatky a korupcia. In MÁTEL, A. et al. Etika sociálnej práce, s. 136-142. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, 2010. 183 s. ISBN 978-80-89271-85-6.


CICHÁ, M. Z historie medicíny, ošetřovatelství a porodní asistence v   těšínském Slezsku. In KRÁTKÁ, A., KUTNOHORSKÁ, J., CICHÁ, M. et al. Ošetřovatelství – morální umění. Kapitoly z dějin ošetřovatelství ve vztahu k morálnímu profilu sestry, s. 46-81. Praha: Grada, 2011. 263 s. ISBN 978-80-247-4201-4.


CICHÁ, M. O lidských rasách a rasismu z pohledu antropologa. In KRYL, M. et al. Rasismus, antisemitismus, holocaust, s. 12-41. Brno: Doplněk, 2011. 260 s. ISBN 978-80-7239-262-9.


 Aktivní účast na mezinárodních konferencích uznatelných v mezinárodních   databázích
 

6. mezinárodní konference „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve“ v Martině - Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárska fakulta Martin, Ústav ošetrovatelśtva; Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství - 26.5.2005;

Konference s mezinárodní účastí „Antropologické dni“ ve Smolenici – Katedra antropológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – 14.11.2005;

Konference s mezinárodní účastí „Rodzina – Tradycja – Regionalizm” - Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno – Społeczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Zakład Antropologii Kultury i Folklorystyki - 23.-24.10.2006;

Konference s mezinárodní účastí „Výchova, škola, spoločnosť – minulosť a súčasnosť“ v Bratislavě – Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská pedagogická spoločnosť při Slovenskej akadémii vied – 30.11.2006;

Mezinárodní konference „Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi“ - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku – 7.10.2010;

2. Celostátní konference s mezinárodní účastí „Edukacja Zdrowotna w działaniach pedagogów i pracowników socjalnych“ - Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi - 20.-21.5.2010.

Mezinárodní interdisciplinární konference z cyklu Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności. „Globalizacja – postęp czy regres odpowiedzialności?“ - Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Warszawie - 27.5.2011.

Příspěvky v mezinárodních časopisech

CICHÁ, M. Proč by antropologie měla být integrální. In Homines Hominibus č. 1 (3) 2007. Czlowiek - Edukacja - Kultura fizyczna - Zdrowie, s. 127-134. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogiki i Administracji, 2007. 224 s. ISSN 1895-3883.

CICHÁ, M. Současné problémy etnické antropologie. In Homines Hominibus č. 1 (3) 2007. Czlowiek - Edukacja - Kultura fizyczna - Zdrowie, s. 135-142. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogiki i Administracji, 2007. 224 s. ISSN 1895-3883.

GOLDMANN, R. CICHÁ, M. Možnosti prevence a depistáže kardiovaskulárních chorob u pubescentů a adolescentů. In Homines Hominibus č. 1 (3) 2007. Czlowiek - Edukacja - Kultura fizyczna - Zdrowie, s. 143-155. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogiki i Administracji, 2007. 224 s. ISSN 1895-3883.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Antropologicko - teologický pohled na sexualitu. In Studia Aloisiana - Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2006, s. 77-84. Trnava: Dobrá kniha, 2007. 276 s. ISBN 978-80-7141-559-6.

CICHÁ, M., CAKIRPALOGLU, I. Stavovi i saznanja studenata pedagoških fakulteta u Češkoj republici prema Balkancima. In Medjunarodni tematski zbornik „Identitet i kriza idenititeta“, s. 156-166. Kosovská Mitrovica: Filosofická fakulta, 2011. ISBN 978-86-80273-67-9.

CICHÁ, M. Is race a true premise of racism? In Ethnologia Polona, vol. 30–31: 2010–2011, s. 49-56. Poznań: Polská akademie věd, Institut archeologie a etnologie, 2011. ISSN 0137-4079

Preissová Krejčí, A., Cichá, M. Problem różnorodności kulturowej w procesie edukacyjnym Republiki Czeskiej w porównaniu z Meksykiem. In Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, s. 191-214. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012. ISBN 978-83-62828-64-7.

Brodziak, A., Kutnohorska, J., Cicha, M., Wolińska, A., Ziółko, E. Porównanie wskaźników dzietności oraz postaw i poglądów w grupie kobiet polskich i czeskich. In Medycyna środowiskowa. Environmental Medicine, 2013, vol. 16, no. 2, s. 69-78. ISSN 1505-7054.

Příspěvky v tuzemských časopisech

CICHÁ, M. Připravenost studentů pedagogických fakult v České republice na výchovu proti rasismu. In Pedagogika 1/2002. Časopis pro vědy o vzdělávání a   výchově, ročník LII., s. 76-89. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. 123 s. ISSN 3330-3815.

CICHÁ, M. Vědomosti žáků ZŠ a studentů SŠ a VOŠ z oblasti multikulturní výchovy. In Česká antropologie. Časopis České společnosti antropologické, číslo 53/2003, s. 24-29. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 70 s. ISSN 0862-5085.

CICHÁ, M. Současné problémy etnické antropologie. In Česká antropologie. Časopis České společnosti antropologické, číslo 55/2005, s. 22-25. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 134 s. ISSN 0862-5085.

CICHÁ, M. Perspektiva oboru Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy. In Florence, číslo 7-8, ročník II., červenec–srpen 2006, s. 58. Praha: Galén. ISSN 1801-464X.

CICHÁ, M. Mnozí žáci zastávají xenofobní postoje. In Rodina a škola, číslo 7, září 2006, ročník LIII, s. 10. Praha: Portál. ISSN 0035-7766.

CICHÁ, M. Multicultural education in anthropology of national and ethnic minorities as a part of cultural and social anthropology – innovation of the program of study. In Supplementum časopisu České společnosti antropologické (Česká antropologie) za rok 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2006. s. 29-30. ISSN 0862-5085.

CICHÁ, M. Multikulturní výchova v antropologii národnostních a etnických menšin jako součást kulturní a sociální antropologie – inovace studijního programu. In Česká antropologie. Časopis České společnosti antropologické, číslo 56/2006, s. 31-32. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 148 s. ISSN 0862-5085.

DORKOVÁ, Z., CICHÁ, M. Ritual cleanliness of human sexuality. In Supplementum časopisu České společnosti antropologické (Česká antropologie) za rok 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2006. s. 37-38. ISSN 0862-5085.

VÁCLAVÍKOVÁ, M., CICHÁ, M. Postoje středního zdravotnického personálu k lidem romského etnika. In Florence, číslo 9, ročník II., září 2006, s. 52-55. Praha: Galén. 63 s. ISSN 1801-464X.

GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Možnosti prevence a depistáže kardiovaskulárních chorob u pubescentů a adolescentů. In Pediatrie pro praxi 5/2006, ročník 7, s. 286-290. Olomouc: Solen, 2006. ISSN 1213-0494.

CICHÁ, M. Lze zkrotit obrazovku? In Rodina a škola, číslo 9, listopad 2006, ročník LIII, s. 20. Praha: Portál. ISSN 0035-7766.

BASCO, L., CICHÁ, M. Rozvoj osobnosti studenta s cílem zvýšit jeho šance na úspěch při studiu na vysoké škole - francouzský model. In Pedagogická orientace, číslo 3, 2006, s. 3-14. ISSN 1211-4669.

CICHÁ, M., ČADOVÁ, L. Postoje a vědomosti českých žáků a budoucích pedagogů ve vztahu k Vietnamcům. In Pedagogická orientace, číslo 3, 2006, s. 53-68. ISSN 1211-4669.

CICHÁ, M. Některé z determinant xenofobie a rasismu. In Zpravodaj AUČR, Bulletin of the RACR, číslo 4, 2006 s. 17. Praha: Asociace uprchlíků v České republice.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Aktuální problémy praktického vyučování zdravotnických předmětů. In e-Pedagogium (on-line), 2006, číslo III. Dostupné   na www: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_3-2006.pdf , s. 21-30. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

BASCO, L., CICHÁ, M. Rozvoj vybraných studijních kompetencí (osobnostní povahy) u studentů vysokých škol - zkušenosti z Francie. In e-Pedagogium (on-line), 2006, číslo IV. Dostupné na www: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_4-2006.pdf , s. 9-22. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

CICHÁ, M., SKOVAJSOVÁ, H. Postoje a vědomosti českých žáků (studentů) a budoucích pedagogů ve vztahu k Vietnamcům. In Česko – vietnamská společnost. Zpravodaj číslo 1-3/2006, s. 23. Praha: Česko – vietnamská společnost.

CICHÁ, M. Národnostní a etnické menšiny v ČR a multikulturní výchova na vysokých školách. In Slovanské studie XI/Studia Slavica XI, s. 225-234. Ostrava: Filozofická fakulta, 2007. 281 s. ISSN 1214-3111. ISBN   978-80-7368-381-8.

DORKOVÁ, Z., CICHÁ, M. Rozmanitost svatebních rituálů. In Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, s. 23-30. Plzeň: Dryada, 2007. ISSN 1802-0364. ISBN 978-80-87025-12-3.

DORKOVÁ, Z., CICHÁ, M. Rituální čistota v sexualitě. In Česká antropologie. Časopis České společnosti antropologické, číslo 57/2007, s. 25-27. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 85 s. ISSN 0862-5085.

FLEIŠMANOVÁ, Š., CICHÁ, M. Těhotenství a porod – vybrané zvyklosti a rituály. In Florence, číslo 1, ročník III., leden 2007, s. 20-22. Praha: Galén. ISSN 1801-464X.

CICHÁ, M., NOVÁKOVÁ, I. Spirituální potřeby nemocných muslimského vyznání. In Sestra, číslo 3, březen 2007, s. 22-23. Praha: Strategie. ISSN   1210-0404.

DVORSKÁ, L., CICHÁ, M. Úroveň znalostí a dovedností v první pomoci. In Sestra, číslo 4, duben 2007, s. 27-28. Praha: Strategie. ISSN 1210-0404.

CICHÁ, M. Multikulturní výchova v praxi - závěry výzkumného šetření. In Zpravodaj AUČR. Bulletin of the RACR, číslo 4, 2006 s. 17-20. Praha: Asociace   uprchlíků v České republice.

CICHÁ, M. O univerzalitě a diverzitě kultur Bernarda Ugeuxe. In Teologické texty, číslo 3, ročník 18, 2007, s. 151. Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. ISSN 0862-6944.

FEDYN, B., CICHÁ, M. Health as student´s value. In e-Pedagogium (on-line), 2007, číslo I. Dostupné na www: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/epedagogium/e_ped_I_2007.pdf , s. 9-15. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.


UŘIČÁŘOVÁ, Z., CICHÁ, M., CHRASTINA, J. Problematika kolorektálního karcinomu a jeho prevence. In Profese on-line, ročník IV/2, říjen 2011. Dostupné na www: http://profeseonline.upol.cz/upload/soubory/2011_02/35-uricarova.pdf , s. 33-38. ISSN 1803-4330.

CICHÁ, M. Stravovací zvyklosti Židů z pohledu kulturní antropologie. In Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, s. 91-104. Plzeň: Dryada, 2008. 178 s. ISSN 1802-0364. ISBN 978-80-87025-19-2.

PREISSOVÁ KREJČÍ, A., CICHÁ, M. Hodnotové orientace adolescentů v České republice a ve středním Mexiku (výběr z komparativní studie). In Paidagogos, ročník 2011, číslo 2, s. 71-101. ISSN 1213-3809.

Cichá, M. Rivalizace, individualizace a (versus) kooperace v antropologicko-pedagogických souvislostech. In Česká antropologie, číslo 1/2012, svazek 62, s. 4-9. ISSN 1804-1876.

Cichá, M. Nemocnice v Českém Těšíně. Z historie   lékařské a ošetřovatelské nemocniční péče na Těšínsku. In Těšínsko, 2012, svazek LV, číslo 4, s. 22-31. ISSN 0139-7605.

Práce na sbornících z vědeckých konferencí, editorská činnost – sumář

Recenze sborníků nebo vybraných příspěvků ze sborníků z konferencí.

Skripta


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Základy pediatrie pro pedagogy. Učební text. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. 203 s. ISBN 80-244-0531-8.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Etika zdravotní a sociální práce. Učební text. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2004. 126 s. ISBN 80-244-0907-0.


GOLDMANN, R. CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku I. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005. 50 s. ISBN 80-244-1095-8.


GOLDMANN, R. CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku II. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005. 54 s. ISBN 80-244-1096-6.


KOPECKÝ, M., CICHÁ, M., Somatologie pro učitele. Učební text. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005. 263 s. ISBN 80-244-1072-9.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku 1. Učební text k distančnímu studiu. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 50 s. ISBN 80-244-1409-0.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku 2. Učební text k distančnímu studiu. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 54 s. ISBN 80-244-1408-2.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku 3. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 66 s. ISBN 80-244-1414-7.


GOLDMANN, R., MIHÁL, V. CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku 4. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-244-1490-2.


CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 86 s. ISBN 80-244-1417-1.


CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1418-X.


CICHÁ, M. in GOLDMANN, R. et al. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Učební text. 3. rozšířené vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 131 s. ISBN 80-244-1454-6.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Základy pediatrie pro pedagogy. Učební text. 2. rozšířené vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 192 s. ISBN 80-244-1477-5.


DORKOVÁ, Z., JUKL, M., CICHÁ, M. Průvodce první pomocí pro pedagogy. Učební text k distančnímu studium. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická   fakulta 2007. 70 s. ISBN 978-80-244-1982-4 (tištěná verze). ISBN 978-80-244-1923-7 (CD-ROM).


CICHÁ, M., GOLDMANN, R. Fyziologie člověka 1. - pro posluchače pedagogických   fakult. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2007. 102 s. ISBN 978-80-244-1981-7 (tištěná verze). ISBN 978-80-244-1924-4 (CD-ROM).


CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. Učební text k distančnímu studiu. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2008. 86 s. ISBN 80-244-1417-1.


CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Učební text k distančnímu studiu. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2008. 57 s. ISBN 80-244-1418-X.


CICHÁ, M. Biologická antropologie. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Hanex, 2011. ISBN 978-80-7409-039-4.


CICHÁ, M. Multikulturalismus a multikulturní výchova. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Hanex, 2011. ISBN 978-80-7409-040-0.

Recenze

Recenze publikace KOMENDA, S. Když krev neteče. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 111 s. ISBN 80-244-0268-8.

Recenze publikace KOMENDA, S. Chléb a hra poznání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 285 s. ISBN 80-244-0471-0.

Recenze distančního učebního textu SKARUPSKÁ, H. Didaktika sociální práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1217-9.

Recenze distančního učebního textu JAROŠOVÁ, D., VRUBLOVÁ, Y. Organizace studia ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 55 s.

Recenze distančního učebního textu VRUBLOVÁ, Y. Etika v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 24 s.

Recenze distančního učebního textu JAROŠOVÁ, D. Filozofie a modely ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 24 s.

Recenze distančního učebního textu VRUBLOVÁ, Y. Komunikační dovednosti v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 23 s.

Recenze distančního učebního textu JAROŠOVÁ, D. Základy managementu v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 34 s.

Recenze distančního učebního textu JAROŠOVÁ, D. Výzkum v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 17 s.

Recenze distančního učebního textu VRUBLOVÁ, Y. Sexuální výchova a plánování rodičovství. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 58 s.

Recenze studijních textů MASTILIAKOVÁ, D. et al. Implementace multikulturní variability do kulturní identity české společnosti a její odraz ve zdravotnické praxi. Podpora multikulturního ošetřovatelského přístupu v   celoživotním zdravotnickém vzdělávání u nelékařských oborů. Opava: Slezská univerzita, 2007. 163 s. ISBN 978-80-7248-005-0.

Recenze sborníku příspěvků ze VII. doktorandské konference s názvem Aplikovaná antropologie 2007, konané 21.6.2007 na Katedře antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Recenze distanční opory a on-line kurzu HALUZÍKOVÁ, J. Edukační činnost sestry. Opava: Slezská univerzita, 2008.

Recenze vybraných příspěvků z 1. konference k aplikované etice s názvem Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi, konané dne 13. října 2009 na Ústavu zdravotnických studií Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Recenze studijních textů PREISSOVÁ KREJČÍ, A., ŠOTOLA, J. et al. Kapitoly z historie antropologického myšlení. Olomouc: Filozofická fakulta UP, 2009.

Recenze distanční studijní opory PREISSOVÁ KREJČÍ, A. Historie antropologického myšlení 1. Olomouc: Hanex, 2011.


Recenze distanční studijní opory PREISSOVÁ KREJČÍ, A. Smrt a její kompenzace v kultuře. Olomouc: Hanex, 2011.

Recenze monografie Kolibová, H. Habitus of + People in The Regional Context of The Moravian-Silesian Region. Opava: Slezská Univerzita, 2013.


Recenze vybraných příspěvků do mezinárodního sborníku Thomson Reuters a standardního elektronického sborníku z konference Rodina – zdraví – nemoc, konané 10.10.2013 na Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Recenze vybraných příspěvků recenzovaného vědeckého časopisu Ošetřovatelství a porodní asistence.


Recenze vybraných příspěvků recenzovaného vědeckého časopisu Paidagogos.

Statistika ohlasů (citací) – zvlášť ke každému dílu

Vybrané ohlasy:

CICHÁ, M. et al. Vybrané kapitoly z kulturní a   sociální antropologie. In CICHÁ, M. et al. Multikulturní výchova v antropologii národnostních a etnických menšin jako součást kulturní a   sociální antropologie (inovace). Výstup grantového úkolu FRVŠ pro rok 2005. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005. 328 s.

Ohlasy (1):
SKARUPSKÁ, H. Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 59. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 63 s. ISBN 80-244-1509-7.

CICHÁ, M. Připravenost studentů pedagogických fakult   v České republice na výchovu proti rasismu, s. 76-89. Pedagogika 1/2002,   ročník LII. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. 123 s. ISSN   3330-3815.

Ohlasy (4):
NĚMEC, J. Aspekty sociálně pedagogického výzkumu. In Socialia Olomouc 2003, s. 63. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0878-3.
MINARČÍKOVÁ, E. Mezi studenty roste averze vůči Arabům. Výzkum mezi budoucími pedagogy přinesl překvapení. Olomoucký deník, 30.9.2006, s. 6. ISSN   1801-9781.
RAXEN. Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006. Člověk v tísni, s. 18 [on-line]. Dostupné na: <epolis.cz/download/pdf/materials_79_1.pdf>. [cit. 16.10.2006]
PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Příručka (nejen) pro učitele, s. 107-108. Praha: Triton, 2006. 263 s. ISBN 80-7254-866-2.

CICHÁ, M. Vědomosti žáků ZŠ a studentů SŠ a VOŠ z   oblasti multikulturní výchovy. Česká antropologie, číslo 53/2003, s. 24-29.   Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 70 s. ISSN 0862-5085.

Ohlasy (14):
Výzkum: Čeští školáci mají malé povědomí o menšinových kulturách. Česká tisková kancelář [on-line]. Dostupné na: <file://C:Documents and SettingsantropoDokumentyCTK – původní článek.htm>. [cit. 19.5.2006]
KRYLOVÁ, H., VAŠÁTKO, P. Romové v České republice a multikulturní výchova. e-Pedagogium [on-line], 2006, číslo IV. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz . ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.
Výzkum: Čeští školáci mají malé povědomí o menšinových kulturách. Romea   [on-line]. Dostupné na:
http://www.romea.cz/index.php?id=servis/z2006_0330. [cit.   6.6.2006]
Čeští školáci vědí málo o menšinových kulturách. Econnect. [on-line]. Dostupné na: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=1901181. [cit.   19.5.2006]
Menšiny nás moc nezajímají, přiznávají žáci základních a středních škol. Romano Hangos, ročník 8, číslo 11 [on-line]. Dostupné na:
http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2307 [cit.9.7.2006]
ZEMAN, V. Multikulturní výchova: je třeba přejít od slov k činům. Rodina a škola, číslo 7, září 2006, ročník LIII, s. 10. Praha: Portál. ISSN 0035-7766.
ZEMAN, V. Multikulturní výchova: je třeba přejít od slov k činům. Člověk v   tísni [on-line]. Dostupné na: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?sid=115&idArt=240 [cit.   13.10.2006]
Menšiny nás moc nezajímají, přiznávají studenti. Mladá fronta DNES, 6.6.2006, s. 4. ISSN 1210-1168.
O menšinových kulturách vědí školáci jen málo. METRO, 22.5.2006, s. 7. ISSN 1211-7811.
Výzkum: Čeští školáci mají malé povědomí o menšinových kulturách. Varianty [on-line]. Dostupné na: http://www.varianty.cz/phorum/read.php?id=18&view=all. [cit. 5.6.2006]
Menšiny nás moc nezajímají, přiznávají studenti. Mladá fronta DNES [on-line]. Dostupné na: http://mfdnes.newtonit.cz/tisk.asp?cache=2316666. [cit. 6.6.2006]
Menšiny nás moc nezajímají, přiznávají studenti. Věda a výzkum – archív monitorování českého internetu [on-line]. Dostupné na: http://www.petr.isibrno.cz/professional/monvedaAll.php. [cit. 6.6.2006]
Výzkum: Čeští školáci mají malé povědomí o menšinových kulturách. Dingir [on-line]. Dostupné na: http://www.dingir.cz/infoservis206.shtml. [cit. 16.10.2006]
RAXEN. Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006. Člověk v tísni, s. 18 [on-line]. Dostupné na: http://epolis.cz/download/pdf/materials_79_1.pdf. [cit.   16.10.2006]
 
 

GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Etika zdravotní a sociální   práce. Učební text. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2004.   126 s. ISBN 80-244-0907-0.
Ohlasy (14):
DORKOVÁ, Z. Recenze publikace Etika zdravotní a sociální práce. EFETA, číslo 4, rok 2005, ročník XV, s. 29. ISSN 1335-1397.
VRUBLOVÁ, Y. Mentor, student – pravidla a doporučení pro klinickou praxi. Nové trendy v ošetřovatelství V., s. 457-458. České Budějovice: Zdravotně   sociální fakulta, 2006. 465 s. ISBN 80-7040-884-7.
KOLÍNKOVÁ, D. Týmová spolupráce v péči o výživový stav pacienta/klienta. Diagnóza v ošetřovatelství, s. 254, ročník 2, číslo 7/2006. ISSN 1801-1349.
VRUBLOVÁ, Y. Podněty z odborné praxe očima mentorů a studentů oboru Všeobecná sestra. Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka II., s. 536. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 654 s. ISBN 80-244-1424-4.
VRUBLOVÁ, Y., VOLNÁ, J. Psychosomatická problematika u žen po onkogynekologické operaci. Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka I., s. 298. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 298 s. ISBN 80-244-1424-4.
KRYLOVÁ, H. Recenze publikace Etika zdravotní a sociální práce. e-Pedagogium [on-line], 2006, číslo IV. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz. ISSN   1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.
VRUBLOVÁ, Y. Etika v ošetřovatelství, s. 14. Ostrava: Ostravská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 24 s.
Sociální péče 2003 – 2005. Diagnóza v ošetřovatelství, s. 260, ročník 2, číslo 6/2006. ISSN 1801-1349.
HALUZÍKOVÁ, J. Úroveň podávání informací z pohledu pacienta. Diagnóza v ošetřovatelství. ISSN 1801-1349.
NOVÁKOVÁ, R. Pečovatelství I. Učební text. Praha: Triton, 2008. 120 s. ISBN: 978-80-7387-085-0.
MÁTEL, A. Základné etické hodnoty a princípy v ošetrovateľstve [on-line]. Dostupné na www: http://www.scribd.com/doc/20176949/Zakladne-eticke-hodnoty-a-principy-v-o%C5%A1etrovate%C4%BEstve [cit.   16.11.2011].
KALVODOVÁ, L. Co je to etika, sestřičko? In Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 5 (příloha), s. P46. BALVÍN, J. K metodice výuky základů filozofie a sociologie pro studenty ošetřovatelství a urgentní medicíny: jako duchovního základu jejich profesionální identity a autority. In Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva, s. 424. Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 612 s. ISBN 978-80-8084-629-9. ŠLECHTOVÁ, D. Formování prosociálního cítění ve vztahu k profesi zdravotnického asistenta. In Multidisciplinární přístupy pomáhajících   profesí. Acta Universitatis Purkynianae. Studia Valetudinaria, s. 178-182. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. 267 s. ISBN 978-80-7044-858-8.

CICHÁ, M. in GOLDMANN, R. et al. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Učební text. 3. rozšířené vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 131 s. ISBN 80-244-1454-6.
Ohlasy (1):
KRYLOVÁ, H. Recenze publikace Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. In Sociální práce. Sociálna práca, číslo 4, 2006, s. 124-125. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci. ISSN: 1213-6204.


GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Vybrané   fyziologické ukazatele u pubescentů a adolescentů ve vztahu ke   kardiovaskulárním chorobám. Odborný monografický svazek 4. Antropologický   obraz populace moravských lokalit. Psychosomatické studie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 36 s. ISBN 80-244-1147-4 (svazek 4). ISBN 80-244-1151-2 (soubor).
Ohlasy (1):
VRUBLOVÁ, Y. Vliv hypertenzní nemoci na sexualitu žen. In Trendy v ošetřovatelství IV./Trends in nursing IV., s. 247. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. ISBN 80-7368-182-X.

CICHÁ, M.   Předlékařská první pomoc na základních školách. In KRÁTOŠKA, J., ŠTEIGL, J. et al. Zdravý vývoj dětí a učitelů v regionu, s. 49-58. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2003. 76 s. ISBN 80-244-0651-9.
Ohlasy (1):
ZEMÁNEK, P. Recenze publikace Zdravý vývoj dětí a učitelů v regionu.   e-Pedagogium [on-line], 2003, číslo IV. [cit. 14.2.2006]. Dostupné na www: http://epedagog.upol.cz/eped4.2003/recenze03.pdf . ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

CICHÁ, M., ŠTEIGL, J. Výchova ke zdraví jako nedílná součást pedagogické způsobilosti. In Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání (Česko - slovenské pedagogické   studie 1), s. 101-113. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 243 s. ISBN 80-7182-196-9.
Ohlasy (1):
VRUBLOVÁ, Y. POLÁŠKOVÁ, E. Úloha mentora v praktické výuce na gynekologickém oddělení. In Trendy v ošetřovatelství IV./Trends in nursing IV., s. 246. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. ISBN 80-7368-182-X.

GOLDMANN, R. CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku I. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: UP, 2005. 50 s. ISBN 80-244-1095-8.
Ohlasy (1):
SIKOROVÁ, L. Recenze skript O chorobách dětí školního věku I., II. e-Pedagogium [on-line], 2006, číslo III [cit. 9.2.2007]. Dostupné na www: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_3-2006.pdf . ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

GOLDMANN, R. CICHÁ, M. O chorobách dětí školního věku II. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: UP, 2005. 54 s. ISBN 80-244-1096-6.
Ohlasy (1):
SIKOROVÁ, L. Recenze skript O chorobách dětí školního věku I., II. e-Pedagogium [on-line], 2006, číslo III [cit. 9.2.2007]. Dostupné na www: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_3-2006.pdf . [cit.   14.2.2006]. ISSN 1213-7499. Tištěná forma ISSN 1213-7758.

GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Základy pediatrie pro pedagogy. Učební text. Olomouc: Pedagogická   fakulta Univerzity Palackého, 2002. 203 s. ISBN 80-244-0531-8.
Ohlasy (2):
RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika, s. 307. Učební text. 2. doplněné vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN   80-244-0873-2.
NOVÁKOVÁ, R. Pečovatelství I. Učební text. Praha: Triton, 2008. 120 s. ISBN: 978-80-7387-085-0.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 86 s. ISBN 80-244-1417-1.
Ohlasy (1):
BALVÍN, J. K metodice výuky základů filozofie a sociologie pro studenty ošetřovatelství a urgentní medicíny: jako duchovního základu jejich   profesionální identity a autority. In Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva, s. 422. Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 612 s. ISBN 978-80-8084-629-9.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. Učební text k distančnímu studiu. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1418-X.
Ohlasy (1):
BALVÍN, J. K metodice výuky základů filozofie a sociologie pro studenty ošetřovatelství a urgentní medicíny: jako duchovního základu jejich   profesionální identity a autority. In Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva, s. 422. Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 612 s. ISBN 978-80-8084-629-9.

VÁCLAVÍKOVÁ, M., CICHÁ, M. 2006. Postoje středního zdravotnického personálu k lidem romského etnika. In Florence. Praha: Galén. ISSN 1801-464X, 2006, roč. II., č. 9, s. 52-55.
Ohlasy (1):
SIMOČKOVÁ, V., ZAMBORIOVÁ, M. Pohľad na predsudky u sestier. In Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva, s. 526. Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 612 s. ISBN 978-80-8084-629-9.

CICHÁ, M., VÁVROVÁ, S., DORKOVÁ, Z. 2009. Stereotypy, předsudky a mýty v práci zdravotníků. In Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi : Sborník z 1. konference k aplikované   etice s mezinárodní účastí. [CD-ROM]. Ed. Z. Dorková, A. Krátká, Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2009. 191 s. ISBN 978-80-7013-506-8, s. 30-36.
Ohlasy (1):
SIMOČKOVÁ, V., ZAMBORIOVÁ, M. Pohľad na predsudky u sestier. In Ružomberské zdravotnícke dni V. ročník. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva, s. 526. Ružomberok: VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 612 s. ISBN 978-80-8084-629-9.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z., ZACHAROVÁ, B. Aktivizující   metody ve výuce ošetřovatelských předmětů – od teorie k praxi. In Nové trendy   v ošetřovatelské péči, s. 9-13. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a   nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. ISBN 978-80-7013-490-0.

Ohlasy (2):
  KRÁTKÁ, A. Rozvoj klíčových kompetencí u studentů nelékařských zdravotnických oborů, s. 137 (2x). In Sborník ze VI. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: Tribun EU, 2011. 314 s. ISBN 978-80-7399-196-8.


DORKOVÁ, Z., CICHÁ, M. Antropologický   a ošetřovatelský pohled na problematiku umírání a smrti. In Sborník z   mezinárodní konference Důstojné umírání, s. 86-93. Olomouc: Lékařská fakulta   UP, 2008. ISBN 978-80-244-2016-5.

Ohlasy (1):

KUTNOHORSKÁ, J. Multikulturní ošetřovatelství v České republice. In NYKLEWICZ, W. et al. Pielęgniarstwo ponad granicami, s. 141-145. Łodź: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, 2011. 239 s. ISBN 978-83-906824-1-9.

Udělené patenty, autorská osvědčení, licence

 

Členství ve vědeckých radách, vědeckých institucích

Členství ve Vědecké radě FHS UTB ve Zlíně.

Členství ve Vědecké radě FVP SU v Opavě.

Členství v redakčních radách odborných časopisů

Členství v redakční radě časopisu Paidagogos.

Členství v redakční radě časopisu Česká antropologie.

Přednáškové pobyty

a) domácí

b) zahraniční

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita Ružomberok (Slovensko);

Instytut Pedagogiki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński Kraków (Polsko);

Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu.

Studijní pobyty (termín, místo, délka pobytu)

Rakousko – Vídeň, 11.-12.12.2002
Institut für anthropologie Universität Wien; Museum Wien-Mödling; Institut Sacre Coeur, Pressbaum;

Polsko – Zielóna Góra, 24.3.-26.3.2003
Katedra wychovania fizycznego, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra;

Francie – Paříž, 22.-29.10.2005
Institut de formation en travail social Pitie-Salpetri`ere Paris;
Francie – Nantes, Toulouse, Avignon, 27.5.-3.6.2006
Sciences de l´éducation, UFR – Lettres et Langages, Faculté des Lettres, Nantes;
ISTR, Institut de Science et de Théologie des Religions de Toulouse, Institut Catholique, Toulouse;
C.U.F.E.F., Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse, Laboratoire Culture et Communication, Avignon.

Granty (typ, název, číslo, doba řešení, hlavní řešitel/spoluřešitel)

 1. mezinárodní      
 2. tuzemské  
  Projekt MŠMT Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů s názvem: „Bakalářský program Sociálně-zdravotní práce“; „Navazující magisterský program Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední a vyšší odborné školy“ - hlavní řešitelství (2002).       

Projekt FRVŠ 1640/2005/F5/a Multikulturní výchova v antropologii národnostních a etnických menšin jako součást kulturní a sociální antropologie (inovace) – hlavní řešitelství (2005).

Projekt MŠMT Prevence sociálně patologických jevů na VŠ se zvláštním zřetelem na protidrogovou problematiku – spoluřešitelství (2001).

Projekt MŠMT Systém vzdělávání školních metodiků prevence podle Národních vzdělávacích osnov jejich evaluace – spoluřešitelství (2001).

Výzkumný záměr MSM 154100020 Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR s aplikacemi v antropagogice, pedagogické psychologii, klinické antropologii a ergonomii – spoluřešitelství (2000 - 2004).

Projekt GA ČR č. 406/07/1248 Sdílení sociálních znalostí pracovníků pomáhajících profesí v procesu péče o seniory – spoluřešitelství (2008 - 2010).

Projekt OPVK CZ.1.07/1.2.00/14.0024 Protipředsudkové   workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu – spoluřešitelství (2010 - 2013).

Projekt FRVŠ 736/2011/A Vybavení laboratoře pro nácvik praktických dovedností v předmětech ošetřovatelství a porodní asistence – spoluřešitelství (2011).

 1. univerzitní
  Rozvojový projekt UP Habilitační řízení pracovníků UP v Olomouci - spoluřešitelství (2006).
 2. fakultní                                                                                                                                                                 Rozvojový projekt FHS UTB ve Zlíně Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií. Centrum pro praktickou výuku zdravotnických oborů a aplikovaný výzkum Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně – spoluřešitelství, posléze hlavní řešitelství (2009);

Projekt IGA FF UP v Olomouci Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí – hlavní řešitelství (2013-2014).

Vědecký garant konferencí

I. mezinárodní konference Integrující přístupy k prevenci a péči o zdraví. Zlín: FHS UTB, 2008.

3. ročník kongresu porodních asistentek Pohledy na porod. Zlín: FHS UTB, 2009.

1. konference k aplikované etice s názvem Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi. Zlín: FHS UTB, 2009.

2. mezinárodní kongres Ošetřovatelské pohledy na péči o zdraví se studentskou sekcí „Zdraví – věc společná“. Edukace a prevence civilizačních chorob. Zlín: FHS UTB, 2009.
 
Konference s mezinárodní účastí Pedagogika v ošetřovatelství - tradice, současnost a perspektivy. Zlín: FHS UTB, 2010.


1. mezinárodní kongres Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence. Zlín: FHS UTB, 2011.

Mezinárodní konference Rodina – zdraví – nemoc (předseda vědeckého výboru). Zlín: FHS UTB, 2013.

Organizování konferencí, seminářů, sympozií (typ, název, termín)

III. doktorandská konference ve Zlíně
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci .
Termín konání: 13.6.2001.
Podíl na organizaci.

Konference věnovaná sociálním patologiím
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 21.1.2002.
Podíl na organizaci.

Konference s mezinárodní účastí Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 17.-18.4.2002.
Podíl na organizaci.

IV. doktorandská konference ve Zlíně
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 11.11.2002.
Podíl na organizaci.

Konference pro učitele na Vsetínsku
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 5.12.2002.
Podíl na organizaci.

Konference Integrální pohled na člověka
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 29.4.2003.
Podíl na organizaci.

Mezinárodní konference Antropologicko - psychologický pohled na populaci regionu
Pořadatel: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Termín konání: 13.12.2004.
Podíl na organizaci.

1. konference k aplikované etice s názvem Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi.
Pořadatel: FHS UTB ve Zlíně
Termín konání: 13.10.2009.
Podíl na organizaci.

2. mezinárodní kongres Ošetřovatelské pohledy na péči o zdraví se studentskou sekcí „Zdraví – věc společná“. Edukace a prevence civilizačních chorob.
Pořadatel: FHS UTB ve Zlíně
Termín konání: 2.12.2009.
Podíl na organizaci.

Konference s mezinárodní účastí Pedagogika v ošetřovatelství – tradice, současnost a perspektivy
Pořadatel: FHS UTB ve Zlíně
Termín konání: 26.10.2010.
Podíl na organizaci.

1. mezinárodní kongres Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence
Pořadatel: FHS UTB ve Zlíně
Termín konání: 18.-19.5.2011.
Podíl na organizaci.

Získaná ocenění

Pamětní medaile Tomáše Bati za výsledky práce v oblasti aplikované antropologie, antropologie klinické a pedagogické, prezentované ve Zlíně na II. Doktorandské konferenci Aplikovaná antropologie 2000.

Jiná činnost

Členka České asociace sester.

Členka České pedagogické společnosti.

Členka České antropologické společnosti.

Členka Česko-vietnamské společnosti.

Členka občanského sdružení Tobit.

Členka stálé pracovní skupiny AK MŠMT ČR pro sociální vědy.

Členka Rady studijních programů na FHS UTB ve Zlíně.

Úzká spolupráce s Katedrou sociální práce Pedagogické fakulty KU v Ružomberku.