Kudlová

22988-Foto_001.jpgMgr. Bc. Pavla Kudlová, PhD., RN
odborná asistentka

Kontakt:
Telefon: 576 038 164 (9A/114A)
E-mail: kudlova@fhs_utb_cz, Pavla.Kudlova@seznam_cz

Konzultační hodiny:  MD

Předměty:
Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelství v neurologii, Vnitřní lékařství a ošetřovatelská péče, Chirurgie a ošetřovatelská péče, Obecná chirurgie a ošetřovatelská péče, Speciální chirurgie a ošetřovatelská péče, Edukace diabetiků Ošetřovatelský proces,  Ošetřování ran a Ošetřování chronických ran. Praxe v semestru.

Dosažené vzdělání:
Střední zdravotnická škola Hranice, obor zdravotní sestra (ukončení 1991).
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelství, prezenční forma (ukončení 1995).
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, magisterský studijní program, obor Učitelství pro střední zdravotnické školy, kombinovaná forma (ukončení 1999).
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, doktorský studijní program Ošetovatel'stvo, obor Ošetrovatel'stvo, kombinovaná forma (ukončení 2008).

Další vzdělávání:
Základní kurz Basální stimulace v ošetřovatelské péči (12.11. 2004 – garant a lektor – Mgr. Karolína Friedlová).
Nástavbový seminář Basální stimulace v ošetřovatelské péči (25.09. 2005 – garant a lektor – Mgr. Karolína Friedlová).
Certifikovaný kurz MZČR pro všeobecné sestry v podiatrii (23.3.2010 - garant prof. MUDr. Jirkovská, CSc.).
Školení tutorů v LMS UNIFOR (podpořeno z MŠMT E-learning 2009).
Školení autorů textů v LMS UNIFOR (2005).
Kurz „Podporujeme aktivní učení a samostatné myšlení žáků“ (50 hodin prezenčně) – akreditace MŠMT č. 26099/2000-20-141.
Kurz „Edukace diabetiků“ (8 hodin prezenčně) – IDVPZ v Brně.
Kurzy na LF UP v Olomouci: Multikulturní ošetřovatelství, Diabetologie, Úvod do základů kinestetiky v ošetřovatelství, Projektování, E-learning…
Série videokonferencí - zdravotnický a ošetřovatelský management, spolupráce ÚTPO LF UP v Olomouci s VCU Richmond, 1997-1998.

Průběh zaměstnání:
1991—1992 OÚNZ Přerov, ČR (zdravotní sestra).
1997—1999 LF UP v Olomouci, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství (sekretářka).
1999—2000 LF UP v Olomouci, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství (odborný infor. pracovník NLRC).
2001—2002 FN Olomouc, Úsek náměstka pro ošetřovatelskou péči - 0,5 úvazek (metodik NLRC), LF UP v Olomouci, ÚTPO – 0,5 úvazek (asistent)
2002—2008 LF UP v Olomouci, ÚTPO – 1,0 úvazek) – přejmenován na ÚOPA
2008—2011 FZV UP v Olomouci, ÚO – odborný asistent
2011—dosud Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, odborná asistentka.

Působení v zahraničí:
V rámci programu ERASMUS absolvovala pedagogickou mobilitu na Satakunta Polytechnic, Fakulty of Social Services and Health Care (2004).
V rámci volby do General Committee DESG absolvovala několikadenní pracovní workshopy ve Winchesteru (UK) a v Sesimbře (Portugalsko) v roce 2007 a 2009.

Členství:
Česká diabetologická společnost JEP, ČSLR, Sigma Theta Tau, DESG, FEND.

Projektová činnost:
Spoluřešitelkou několika projektů podaných LF UP v Olomouci a FZV UP v Olomouci:
Projekt ESF – (OP VK - IPo) - Ošetřovatelská dokumentace v elektronické verzi – studijní disciplina kategorie A (povinný předmět) ukončení projektu: 28.02.2012 (hlavní řešitel – Mgr. L. Reslerová, Ph.D., od září 2010 Mgr. Z. Mikšová, Ph.D.).
Projekt FRVŠ - Aktivizační a participativní pojetí výuky zdravotnické edukace. Ukončení projektu: 2011 (hlavní řešitel – PhDr. D. Tomanová, CSc.).
Projekt DEGIF (Determination of Glycemic Index of selected Foods in healthy persons and in persons with type 1 or type 2 diabetes mellitus) – Podpořen grantem IGA MZČR NR7825-3. Projekt ukončen v roce 2006 (hlavní řešitel – doc. MUDr. R. Chlup, CSc.).
Mezinárodní pilotní projekt HS Bielefeld „e-learning assistant“ programu Leonardo da Vinci. Tvorba modulu: Základy transkulturního ošetřovatelství (Špirudová, Kudlová). Projekt ukončen v roce 2006 (hlavní řešitel – PhDr. R. Halmo).
Studie ELSIMED – (Effectiveness of Longacting and Shortacting Insulin and Metformin in Dawn phenomenon in type 2 diabetes mellitus) - Podpořen projektem IGA MZ ČR NR 8093-3, ukončen v roce 2005 (hlavní řešitel – doc. MUDr. R. Chlup, CSc.).
Výzkumné šetření na téma Diabetes mellitus - ošetřovatelské aspekty chronických komplikací se zvláštním zřetelem na syndrom diabetické nohy – povoleno Etickou komisí FN Olomouc (odpovědný pracovník), ukončeno v roce 2008.
Nyní participuje jako spoluřešitelka na projektu Vliv léčby diabetu na prandiální glykemické profily a na glykemické indexy potravin konzumovaných v různou denní dobu. Podpořen grantem IGA MZ ČR 10283-3 bez finanční podpory – vyhlášení výsledků VES 2009-11 z 28.5.2009 (hlavní řešitel – doc. MUDr. R. Chlup, CSc., LF a FN Olomouc).

Jiné:
Vyučovala v bakalářských i magisterských programech na LF, FZV a PdF UP v Olomouci v oborech Všeobecná sestra, Ošetřovatelství, Porodní asistentka, Učitelství odborných předmětů pro SZŠ, Všeobecné lékařství, Management zdravotnictví, Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých. Vedení cca 100 bakalářských a magisterských prací na UP v Olomouci, v Brně, v Bratislavě a cca 50 edukačních projektů – viz Knihovna Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci.
Vedení studentských vědeckých sil.
Příprava akreditačních spisů: studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná
sestra (r. 2007), pro prezenční a kombinovanou formu studia.
Členka ediční komise na FZV UP v Olomouci (2010).
Editorka 4 recenzovaných publikací vydaných nakladatelstvím Grada Publishing a VUP Olomouc, překladatelka NANDA-I - Ošetřovatelské diagnózy: Definice a klasifikace 2009—2011, recenzentka plných textů v rámci recenzovaných publikací v ČR a na Slovensku, spoluautorka odborné monografie, 3 skript, 9 e-learningových textů a mnoha sdělení v odborných časopisech.
Od roku 2009—dosud je organizátor a garant certifikovaného kurzu: „Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu. Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče“.
Organizace a výuka na odborných kurzech pořádaných pod záštitou NLRC při ÚTPO v Olomouci
pro zdravotnické pracovníky, zejména pak všeobecné sestry (Diabetologie, Multikulturní ošetřovatelství, Ošetřovatelský proces, Mentor klinické praxe...). Nyní spolupráce s Arcidiecézní charitou Olomouc v rámci celoživotního vzdělávání sester v domácí péči a na úpravě dokumentace charity.
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

Oblast dlouhodobého profesního zaměření:
Diabetologie, zdravotnická edukace, klinické ošetřovatelství, ošetřovatelské problémy a diagnostika, ošetřovatelský proces a dokumentace, ošetřování nehojících se ran,  multikulturní ošetřovatelství, aplikovaný management.

Přehled publikační činnosti (výběr):
1. HOLEŠINSKÁ, P. Edukace diabetiků a programová léčba. In CHLUP, R. a kol. Úvod do diagnostiky a léčby diabetu. Olomouc: VUP, 2000. ISBN 80-244-0091-X.
2. HOLEŠINSKÁ, P. CHLUP, R. Současné postavení bakalářů ošetřovatelství a možnosti jejich dalšího uplatnění ve zdravotnictví. Zpravodaj klinické farmakologie a farmacie, 2001, roč. 15, č. 3–4, s. 22–25. ISSN 1212-7973.
3. HOLEŠINSKÁ, P., CHLUP, R. Kdo má edukovat diabetiky. Zpravodaj klinické farmakologie a farmacie, 1998, roč. 12, č. 4, s. 29—33. ISSN 1212-7973.
4. HOLEŠINSKÁ, P., ŠPIRUDOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, N. Informační bulletiny NLRC od r. 1999–2008.
5. ŠPIRUDOVÁ, L., IVANOVÁ, K., TOMANOVÁ, D., KRÁLOVÁ, J., HALMO, R., HOLEŠINSKÁ, P. Projekt pro MZ ČR – Integrace cizinců aneb o překonávání komunikačních a kulturních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur. Neperiodická recenzovaná publikace Mezinárodní konference ošetřovatelství v Olomouci. Praha: Grada Publishing, 2002, s. 323–331. ISBN 80-247-0536-2 (implementován diabetologický projekt).
6. CHLUP, R., a spol. Doporučení pro léčbu inzulinem u dospělých diabetiků při hospitalizaci – návrh standardu. Klinická farmakologie a farmacie, 2003, vol. 17, č. 1, s. 34—42. ISSN 1212-7973.
7. CHLUP, R., HOLEŠINSKÁ, P., CHLUPOVÁ, L., KOMENDA, S. Assessment of Postgraduate Education of Therapeutic Educators (PETE) at a university diabetes centre. In. Diabetes Metabolism. 18th Interantional Diabetes Federation Congress. Poster Displays. France: Paris, 24—29 August 2003. ISSN 1262-3636.
8. CHLUP, R., JELENOVÁ, D. KUDLOVÁ, P., CHLUPOVÁ, K., BARTEK, J., ZAPLETALOVÁ, J. Determination of the glycaemic index of foods by means of the CGMS. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub, 2004 Jul, vol. 148, p. 17—25.
9. CHLUP, R., HOLÁ, J., KUDLOVÁ, P., KOČÍ, A., HRUBÁ, V. Co může vykonat diabetolog pro úspěšnou léčbu syndromu diabetické nohy. Trendy v medicíně, 6/2005, roč. 6, 41—51. ISSN 1212-9046.
10. CHLUP, R., JELENOVÁ, D., KUDLOVÁ, P., CHLUPOVÁ, K., BARTEK, J. et al. Continuous glucose monitoring – a novel approach to the Determination of the Glycaemic Index of Foods (DEGIF 1). Exp Clin Endocrinol Diab, 2006, vol. 114, p. 68—74.
11. CHLUP, R., KUDLOVÁ, P., BARTEK, J., SEČKAŘ, P., LANGOVÁ, K. Základní předpoklady a ekonomika pro stanovení glykemického indexu potravin-abstrakt. Diabet Meta¬bol Endokrin Výž, 2006, roč. 9, (Suppl 2), s. 24—26. ISSN 1211-9326.
12. CHLUP, R., KUDLOVÁ, P., PETERSON, K., SLEZÁKOVÁ, L., BARTEK, J. et al. Glykemický index potravin u osob s diabetem 1. a 2. typu a u zdravých. Diabetes a obezita, 2007, roč. 7, č. 13, s. 78—85.
13. CHLUP, R., KUDLOVÁ, P., PETERSON, K., SLEZÁKOVÁ, L., BARTEK, J., NAKLÁDALOVÁ, M., SEČKAŘ, P., ZAPLETALOVÁ, J., LANGOVÁ, K., TÁNCOSOVÁ, S., DOUBRAVOVÁ, B. GI potravin u osob s diabetem 1. a 2. typu a u zdravých. Diabetes a obezita, 2007, roč. 7, č. 13, s. 78—89.
14. CHLUP, R., KUDLOVÁ, P., SEČKAŘ, P., ZAPLETALOVÁ, J., BARTEK, J., CHLUPOVÁ, K., LUŽA, J. 2006. Glycaemic index of foods in healthy persons vs persons with type 1 diabetes mellitus. Diabetes, 2006, vol. 55 (Suppl 1): A593.
15. CHLUP, R., PETERSON, K., ZAPLETALOVÁ, J., KUDLOVÁ, P., SEČKAŘ, P. Extended Prandial Glycemic Profiles of Foods as Assessed Using Continuous Glucose Monitoring Enhance the Power of the 120-Minute Glycemic Index. J Diabetes Sci Technol., 2010, vol. 4, no. 3, p. 615—624.
16. CHLUP, R., SEČKAŘ, P., KUDLOVÁ, P., PETERSON, K., LANGOVÁ, K., BARTEK, J. Demonstrace nového softwarového programu DEGIFXL ke stanovení skupinového a individuálního GI potravin pomocí CGMS. DMEV 10, Suplementum 1, 2007, s. 57—58 (Abstrakt).
17. CHLUP, R., SEČKAŘ, P., ZAPLETALOVÁ, J., LANGOVÁ, K., KUDLOVÁ, P., CHLUPOVÁ, K., BARTEK, J., JELENOVÁ, D. Automated Computation of Glycemic Index for Foodstuffs Usány Continuous Glukose Monitoring. Journal of Diabetes Science and Technology, January 2008, vol. 2, no. 1, pg. 67—75.
18. CHLUP, R., ZAPLETALOVÁ, J., SEČKAŘ, P., MALÁ, E., KUDLOVÁ, P., LANGOVÁ, K. Complementary therapy with insulin aspart vs regular human insulin. Diabetes, 2006, vol. 55 (Suppl 1): A474.
19. KUDLOVÁ, P., TOMANOVÁ, D. Didaktická vybavenost edukační lekce. In. Trendy v ošetřovatelství III. - Trends in Nursing III. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004, s. 93—102. ISBN 80-7042-351-X.
20. KUDLOVÁ, P., TOMANOVÁ, D. Strukturní elementy edukace. In Ošetřovatelství perspektivní věda i umění. 388 s. Olomouc: Grada Publishing, 2004, s. 182—192. ISBN 80-247-1156-7
21. KUDLOVÁ, P., ČTVRTNÍČKOVÁ, H., SCHNEIDEROVÁ, M. Příspěvek ke zmapování péče o diabetickou nohu. In Diagnostika a monitoring v terapii ran. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2005, s. 98—104. ISBN 80-244-1030-3.
22. KUDLOVÁ, P., STANISLAVOVÁ, A. Edukace zdravých probandů v souvislosti s určováním glykemického indexu potravin. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Ed. Čáp, J., Žiaková, K. Martin: JLF UK a LF UP, 2005. ISBN 80-88866-32-4.
23. KUDLOVÁ, P., CHLUP, R. Nové trendy ve výživě u osob s diabetem. Diagnóza v ošetřovatelství, 2006, roč. 2, č. 7, s. 256–262. ISSN 1801-1349.
24. KUDLOVÁ, P., CHLUP, R. Pomůcky k aplikaci inzulinu. Interní medicína pro praxi, 2006, roč. 8, č. 6, s. 302—306. ISSN 1212-7299.
25. KUDLOVÁ, P., CHLUP, R. Selfmonitoring u osob s diabetem. Interní medicína pro praxi, 2006, roč. 8, č. 12, s. 539—544. ISSN: 1212-7299.
26. KUDLOVÁ, P., CHLUP, R., SLEZÁKOVÁ, L., ŘEHOŘOVÁ, J. Edukace osob s diabetem 2. typu při vyšetřování GI potravin (DEGIF). DMEV 10, Suplementum 1, 2007, s. 45—46 (Abstrakt).
27. KUDLOVÁ, P., TOMANOVÁ, D. Reflexe aktivizačních vyučovacích metod v ošetřovatelství. In Osetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Čáp, J., Žiaková, K. (eds.). Martin: JLF UK, 2007, s. 249—259. ISBN 978-80-88866-43-5.
28. KUDLOVÁ, P., CHLUP, R., JEŽORSKÁ, Š. Vědomosti o vlhké terapii u sester pečujících o diabetickou nohu. Hojení ran, 2008, r. 2, č. 1, s. 26—28. ISSN 1802-6400.
29. KUDLOVÁ P., FETISOVOVÁ Ž., DANIELOVÁ L. 2008. Nedostatky v dodržování standardu komplexní terapie syndromu diabetické nohy v praxi – kasuistika. Hojení ran, 2008, roč. 2, č. 1, s. 25—26. ISSN 1802-6400.
30. KUDLOVÁ, P. Současný stav ošetřovatelské péče a vzdělávání sester v oblasti diabetu, diabetické nohy a vlhké terapie. In Kolektiv autorů. Sociokulturní – právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a porodní asistenci. Kudlová, P. (Ed.). 1. vyd. Olomouc: VUP, 2008. S. 181—195. ISBN 978-80-244-2105-6. 410 s.
31. KUDLOVÁ, P. Kazuistika klienta s diagnózou syndrom diabetické nohy. In Důstojné umírání. Kutnohorská, J. (Ed.). 1. vyd. Olomouc: VUP, 2008. S. 127—145. ISBN 978-80-244-2016-5.
32. KUDLOVÁ, P., TOMANOVÁ, D. Edukační role sestry v ošetřovatelské péči. In Kolektiv autorů. Sociokulturní – právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a porodní asistenci. Kudlová, P. (Ed.). 1. vyd. Olomouc: VUP, 2008. S. 196—205. ISBN 978-80-244-2105-6. 410 s.
33. HALMO, R., KUDLOVÁ, P. Ošetřovatelská praxe vedená mentorem. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Ćáp, J. Žiaková, K. (eds.). Martin: JLF UK, 2009. S. 111–121. ISBN 978-80-88866-61-9. 751 s.
34. KUDLOVÁ, P. Publikace NANDA International Nursing Diagnosis: Definitions & Classification. In Ošetrovateĺstvo 21. storočia v procese zmien III. Nitra: UKF, 2009, s. 1091—1097. ISBN 978-80-8094-554-1. EAN 9788080945541. 1189 s.
35. KUDLOVÁ, P., KLEISL, P. Překlad ošetřovatelských diagnóz Nanda-International z originálního textu. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Ćáp, J. Žiaková, K. (eds.). Martin: JLF UK, 2009, s. 348–362. ISBN 978-80-88866-61-9. 751 s.
36. KUDLOVÁ, P., FETISOVOVÁ, Ž., CHLUP, R. TOMANOVÁ, D. Vzdělávání sester v oblasti diabetu a diabetické nohy. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Ćáp, J. Žiaková, K. (eds.). Martin: JLF UK, 2009,s. 571–579. ISBN 978-80-88866-61-9. 751 s.
37. PETERSON, K., ZAPLETALOVA, J., KUDLOVA, P., MATUSKOVA, V., BARTEK, J., NOVOTNY, D., CHLUP, R. Benefits of three-month continuous glucose monitoring for persons with diabetes using insulin pumps and sensors. Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub: Biomed Pap, 2009, vol. 153, no. 1, p. 1–5.
38. KUDLOVÁ, P., TOMANOVÁ, D. Aktivizační vyučovací metody v ošetřovatelství a diabetologii. In Ošetrovateĺstvo 21. storočia v procese zmien III. Nitra: UKF, 2009. S. 483—494. ISBN 978-80-8094-554-1. EAN 9788080945541. 1189 s.
39. KUDLOVÁ, P., CHLUP, R. Certifikovaný kurz pro zdravotnické pracovníky v diabetologii. Sestra v diabetologii, 2010, roč. 6, č. 2, s. 10—12. ISSN 1801-2809.
40. KUDLOVÁ, P., PETERSON, K., CHLUP, R., KEPRTOVÁ, J., MÍČKOVÁ, I. Compliance pacienta se syndromem diabetické nohy. Kasuistiky v diabetologii, 2010, roč. 8, č. 2, s. 17—20. ISSN 1214-231X.
41. PETERSON, K., CHLUP, R., ZAPLETALOVÁ, J., KOHNERT, K.D., KUDLOVÁ, P., BARTEK, J., NAKLÁDALOVÁ, M., DOUBRAVOVÁ, B., SEČKAŘ, P. Influence of Oral Antidiabetic Drugs on Hyperglycemic Response to Foods in Persons with Type 2 Diabetes Mellitus as Assessed by Continuous Glucose Monitoring System: A Pilot Study. J Diabetes Sci Technol., 2010, vol. 4, no. 4, p. 983—992.
42. KUDLOVÁ, P., REMEŠOVÁ, D., VESELSKÁ, Z. Dokumentace chronické rány v domácí péči - Charity olomoucké arcidiecéze (Abstrakt). Hojení ran, 2011, r. 5, č. 1, s. 34—35. ISSN 1802-6400.
43. KUDLOVÁ, P., CHLUP, R. Hodnocení přínosu edukace v certifikovaném kurzu „Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu“ (Abstrakt). Sestra v diabetologii – Luhačovice 2011. Sestra v diabetologii, 2011, roč. 7, suppl. 1, s. 9-10. ISSN 1801-2809.
44. KUDLOVÁ, P. Historie ošetřovatelského procesu a ošetřovatelských diagnóz NANDA. Ošetřovatelství – morální umění. Praha: Grada, 2011. S. 28-42. ISBN 978-80-247-4201-4.

Učební texty:
Publikace ve skriptech, monografiích
1. ŠPIRUDOVÁ, L., TOMANOVÁ, D., KUDLOVÁ, P., HALMO, R. Multikulturní ošetřovatelství II. Praha: Grada Publishing, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1213-X.
2. CHLUP, R. a kol. Úvod do diagnostiky a léčby diabetu. Olomouc: VUP, 2000. Kapitola 7 – Edukace diabetiků a programová léčba (P. Holešinská), Kapitola 8 – Ošetřovatelský proces u diabetiků (P. Holešinská). ISBN 80-244-0091-X.
3. HALMO, R., KUDLOVÁ, P., VRÁNOVÁ, V. Deník ošetřovatelské praxe. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2008. 83 s. ISBN 9788024418780.
4. VRÁNOVÁ, V., KUDLOVÁ, P., HALMO, R. Deník odborné praxe v porodní asistenci. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2008. 79 s. ISBN 9788024419107.
5. KOLEKTIV AUTORŮ. Racionální přístupy k léčbě osob s diabetem. Terapeutická edukace ve 3. miléniu. Pořadatel R. Chlup. Interní Med. 2009, roč. 11, (suppl. B). 158 s. ISSN 1212-7299. ISBN 978-80-87327-09-8 (diabetologické supplementum zahrnuje celkem 33 sdělení, z nichž je Kudlová spoluautorkou u 8 článků a 3 posterů).

Tvorba e-learningových textů pro ošetřovatelství:
1. KUDLOVÁ, P. Ošetřovatelská praxe. Olomouc: LF UP, LMS Unifor, 2004—08. (online). [Cit. 2008-02-02]. Dostupné z: <http://unifor.upol.cz/>.
2. KUDLOVÁ, P. Ošetřovatelský proces u vybraných chorob. Olomouc: LF UP, LMS Unifor, 2004. (online). [Cit. 2008-02-02]. Dostupné: <http://unifor.upol.cz/>.
3. KUDLOVÁ, P. Semináře k závěrečným pracím. Olomouc: LF UP, LMS Unifor, 2004-08. (online). [Cit. 2008-02-02]. Dostupné: <http://unifor.upol.cz/>.
4. KUDLOVÁ, P., CHLUP, R. Diabetologie. Olomouc: LF UP, LMS Unifor, 2005-7. [online]. [Cit. 05-21-09]. Dostupný: <http://unifor.upol.cz/>.
5. KUDLOVÁ, P., TOMANOVÁ, D. Management edukace. Olomouc: LF UP, LMS Unifor, 2004-09. (online). [Cit. 2009-02-02]. Dostupné z: <http://unifor.upol.cz/>.
6. MAREČKOVÁ, J., KUDLOVÁ, P. Ošetřovatelský proces a dokumentace. Olomouc: LF UP, LMS Unifor, 2004-6. (online). [Cit. 2008-02-02]. Dostupné: <http://unifor.upol.cz/>.
7. ŠPIRUDOVÁ, L., KUDLOVÁ, P. Základy transkulturního ošetřovatelství. Příručka pro studenty. Bielefeld: Projekt EU Leonardo da Vinci, 2006. (online). [Cit. 2008-02-02]. Dostupné: <http://unifor.upol.cz/>.
8. ŠPIRUDOVÁ, L., KUDLOVÁ, P. Základy transkulturního ošetřovatelství. Příručka pro učitele. Bielefeld: Projekt EU Leonardo da Vinci, 2006. Dostupné: <http://unifor.upol.cz/>.
9. ŠPIRUDOVÁ, L., KUDLOVÁ P. Základy transkulturního ošetřovatelství – učení se v situacích (elearningová opora). Bielefeld: Projekt EU Leonardo da Vinci, 2006. Dostupné: <http://unifor.upol.cz/>.

Překlad:
HERDMAN, T. H. et al. 2009. NANDA – International – Ošetřovatelské diagnózy: Definice a klasifikace 2009—2011. Přel. Pavla Kudlová. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 480 s. ISBN 978-80-247-3423-1. Přel. z: NANDA – I. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2009—2011. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. 435 p. ISBN 978-1-4051-8718-3.

Konference a přednášková činnost (výběr):
1. KUDLOVÁ, P. „Dokumentace chronické rány a defektu“. Vyžádaná přednáška v rámci vzdělávání pro zdravotnické obory (3 kredity za pracovní den). Listopad, prosinec 2010, leden 2011 (08—15.00 h). Vzdělávací středisko Arcidiecézní charity v Olomouci, Wurmova 6, Olomouc, 772 00.
2. KUDLOVÁ, P. Kritické myšlení v ošetřovatelství. Vyžádaná přednáška v rámci vzdělávání pro zdravotnické obory (3 kredity za pracovní den). Vila zdraví, Domovina 2, 772 00 Olomouc, koordinátor kurzu Mgr. Jarmila Řehořová, PhD. 8. prosinec 2010 (18,30—19.30 h).
3. KUDLOVÁ, P. Ošetřování pacienta jiného etnika I. - romská, rumunská, ruská komunita. Vyžádaná přednáška. Odborná konference „Multikulturní ošetřovatelství“. Konference se uskutečnila v rámci projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko“. Produkční centrum Kamenná, Cheb, 3. listopadu 2010.
4. KUDLOVÁ, P., HALLOVÁ, R. Ošetřování pacienta jiného etnika II. - židovství, muslimství. Vyžádaná přednáška. Odborná konference „Multikulturní ošetřovatelství“. Konference se uskutečnila v rámci projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko“. Produkční centrum Kamenná, Cheb, 3. listopadu 2010.
5. KUDLOVÁ, P. Jsou registrované sestry dostatečně vědomostně připraveny na osoby s diabetem, popř. s diabetickou nohou a jaké jsou možnosti jejich dalšího vzdělávání? Zvaná přednáška (9.00—9.20) v Pracovním dnu Sekce sester ČDS při XLV. DIABETOLOGICKÝCH DNECH v Luhačovicích, 24. dubna 2009.
6. KUDLOVÁ, P. Ošetřovatelství jako vědní disciplína. Vyžádaná přednáška na Konferenci „Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství“ pořádané pod záštitou FZV v Olomouci, ČAS a OLÚ Paseka, 27.5. 2009, OLÚ Paseka.
7. KUDLOVÁ, P. Zlepšení kvality vzdělávání v ošetřovatelství pomocí e-learningu. Vyžádaná přednáška na Konferenci „Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství“ pořádané pod záštitou FZV v Olomouci, ČAS a OLÚ Paseka, 27.5. 2009, OLÚ Paseka.
8. KUDLOVÁ, P. Kritické myšlení v ošetřovatelství. Vyžádaná přednáška na Konferenci „Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství“ pořádané pod záštitou FZV v Olomouci, ČAS a OLÚ Paseka, 27.5. 2009, OLÚ Paseka.
9. KUDLOVÁ, P., TOMANOVÁ, D. Aktivizační vyučovací metody v ošetřovatelství a diabetologii. Desetiminutová přednáška na medzinárodnom sympóziu Ošetrovateĺstvo 21. storočia v procese zmien III. Nitra, SR: UKF, 10.-11. september 2009.
10. KUDLOVÁ, P. Překlad ošetřovatelských diagnóz Nanda-International z originálního textu. Přednáška na medzinárodnom sympóziu Ošetrovateĺstvo 21. storočia v procese zmien III. Nitra, SR: UKF, 10.-11. september 2009.
11. KUDLOVÁ, P. Terapeutická edukace a oš. péče o pacienta s diabetickou nohou, prezentace kasuistik. Vyžádaná přednáška na Konferenci „Péče o pacienta s Diabetes mellitus“ pořádané pod záštitou FZV v Olomouci, ČAS, 30. ledna 2008, OLÚ Paseka.
12. KUDLOVÁ, P. Současný stav ošetřovatelské péče a vzdělávání sester v oblasti diabetu, diabetické nohy a vlhké terapie. Přednáška na Mezinárodní konferenci ošetřovatelství a porodní asistence „Sociokulturní – právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a porodní asistenci“. Olomouc, 4—5. listopadu 2008.
13. KUDLOVÁ, P. Kvalita poskytnuté péče nemocným v důsledku právních, ekonomických a politických změn – krátké kasuistiky. Přednáška na Mezinárodní konferenci ošetřovatelství a porodní asistence „Sociokulturní – právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a porodní asistenci“. Olomouc, 4—5. listopadu 2008.
14. KUDLOVÁ, P. Péče o pacienta s diabetem mellitem v domácím prostředí. Vyžádaná přednáška v rámci vzdělávání pro zdravotnické obory (3 kredity). 10. prosinec 2008 (09—14.30 h), Vzdělávací středisko Charity Olomouc, Wurmova 6, Olomouc.
15. KUDLOVÁ, P. Přednášky v rámci certifikovaného kurzu MZČR „Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu. Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče“ (cca 12h přednášek).
16. KUDLOVÁ, P., TOMANOVÁ, D. Reflexe aktivizačních vyučovacích metod v ošetřovatelství. In Osetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Čáp, J., Žiaková, K. (eds.). Martin: JLF UK, 2007. Přednáška dne 17—18. 5. 2007 na dvoudenní mezinárodní vědecké konferenci na téma: „Teorie, výzkum a vzdělávání v ošetřovatelství“ v Martine, SR.
17. KUDLOVÁ, P. Motivace osob s diabetem – příspěvek k Teaching Letters. 25—27. 1. 2007 The Royal Hotel, Winchester (UK), The D.E.S.G. General Committee Workshop.
18. KUDLOVÁ, P., SLEZÁKOVÁ, L. ŘEHOŘOVÁ, J. CHLUP, R., FETISOVOVÁ, Ž. Edukace osob s diabetem 2. typu při vyšetřování glykemického indexu potravin (DEGIF), (Determination of Glycemic Index of selected Foods). Přednáška na 3. Vedeckej konferencii doktorandov, JLF UK v Martine, 21. listopad, 2006.
19. KUDLOVÁ, P. STANISLAVOVÁ. A. Edukace zdravých probandů v souvislosti s určováním glykemického indexu potravin. 25. 5.—26. 5. 2005 přednáška: na 6. Mezinárodní konferenci „Teória, výzkum a vzdělávánie v ošetrovateĺstve“, Martin, SROV.
20. KUDLOVÁ, P., CHLUP, R. Assessment of Postgraduate Education of Therapeutic Educators (PETE) at a University Diabetes Centre. 4.—8. 4. 2004 přednáška na Satakunta Polytechnic, Fakulty of Social Services and Health Care, Finsko.
21. ŠPIRUDOVÁ, L., KUDLOVÁ, P. TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ. Vzdělávací akce pro sestry pořádaná MV ČR, 14. – 15. 9. 2004, Bělá pod Bezdězem.