prof. PhDr. Gabriela MIŠŠÍKOVÁ, PhD.

Vědecko-pedagogická charakteristika

akademického pracovníka FHS UTB ve Zlíně

Jméno a příjmení, tituly
prof. PhDr. Gabriela MIŠŠÍKOVÁ, PhD.

28325-3886.jpg

Pracoviště (ústav, centrum)
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Ústav moderních jazyků a literatur, FHS, UTB ve Zlíně
Vzdělání a odborná kvalifikace (univerzita, obor, další vzdělávání)

Mgr. – Učiteľstvo všeobecných predmetov: Anglický jazyka a literatura a slovenský jazyka a literatúra Filozofická fakulta UK v Bratislave,
PhDr. - Teória vyučovania anglického jazyka a literatúry, FiF UK Bratislava 1983
CSc. - Všeobecná jazykoveda JÚ Ľ. Štúra SAV Bratislava 1994
Doc. - Teória vyučovania cudzích jazykov 2000
Prof. - Prekladateľstvo a tlmočníctvo 2008

Garantování studijních oborů
KAA FF UKF Nitra, SR:
2.1.29 Neslovanské jazyky a literatury (Mgr., PhD.), studijní program Anglistika
Pedagogická činnost
 1. výuka ve stávajícím akademickém roce:
  Stylistika, Úvod do studia jazyka
   
 2. profilové předměty, které patří k pedagogické charakteristice (i vyučované v minulosti):
  Stylistika, Úvod do studia jazyka
Oblast výzkumu
Anglická štylistika, analýza diskurzu a pragmatika
Publikační činnost

Monografie (samostatná)
Počet záznamů: 4

 • MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Analysing Translation as Text and Discourse. Praha : JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů, 2007. 160 s. ISBN: 978-80-7374-046-7
 • MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Linguistic Stylistics. Nitra : FF UKF, 2003. 127 s. ISBN 80-8050-595-0
 • MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Štylistická analýza textu. Na materiáli anglického jazyka. Nitra : FF UKF, 1999. 155 s. ISBN 80-8050-224-2
 • MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Konfrontačný opis slovnej zásoby. Anglická a slovenská stomatologická terminológia. Nitra: FF UKF, 1998. 116 s. ISBN 80-8050-152-1

Monografie (kolektivní)
Počet záznamů: 1

 • Slovenská anglistika v kontexte spolužitia Európskej únie a ostatným anglicky hovoriacim svetom : KEGA č. 3/4089/06 / Gabriela Miššíková a kol. Nitra : UKF, 2008. - 158 s. - ISBN 978-80-8094-341-7 [Spoluautori: Beňuš, Štefan; Ciprianová, Elena ; Eliašová, Viera ; Gadušová, Zdenka ; Harťanská, Jana ; Hevešiová, Simona ; Mačura, Martin ; Pecina, Jozef ; Smiešková, Alena ; Tandlichová, Eva ; Török, Ľuboš]

Příspěvky v (ne)impaktovaných mezinárodních časopisech
Počet záznamů: 3

 • Miššíková, Gabriela: Maxim hedges in political discourse: a contrastive perspective, 2007.In: Topics in Linguistics : politeness and interaction. ISSN 0898-5898, Roč. 1, č. 11 (2007), s. 76-80.
 • Miššíková, Gabriela: Teacher Training in Slovakia, 2007. In: Arsskrift 2007. - ISSN 1398-4314, S. 42-46.
 • Miššíková, Gabriela: Learning Culture Through Text Analysis, 2009. In: JoLIE Journal of Linguistic and Intercultural Education. ISSN 2065-6599, Vol. 2, no. 1 (2009), p. 63-75.

Příspěvky v tuzemských impaktovaných časopisech
Počet záznamů: 3

 • Miššíková, Gabriela: Language through literature/ Jazyk prostredníctvom literatúry, 1999. ISSN 1210-1811. In: Cizí jazyky, Roč. 43 2 (1999) s. 67.
 • Miššíková, Gabriela: Pragmatic Dimension in Stylistic Analysis, 2007. In: Brno Studies in English. - ISSN 1211-1791, Roč. LVI, č. 13 (2007), s. 91-100.
 • Miššíková, Gabriela: Maxim hedges in literary texts : a translational perspectives, 2008. In: Discourse and Interaction. ISSN 1802-9939, Vol. 1, no. 1 (2008), p. 73-86.

Aktivní účast na mezinárodních konferencích uznatelných v mezinárodních databázích
Počet záznamů: 11

 • Miššíková, Gabriela: Preklad ako kultúrna a intrakultúrna komunikácia, 2008.In: Lingua rossica et communicatio... - Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7368-583-6, S. 99-109.
 • Miššíková, Gabriela: Medzikultúrny dialóg v preklade, 2008.In: Mezinárodní konference k evropskému mezikulturnímu dialogu 2008 : sborník příspěvků z konference konané na Fakultě humanitních studií 25. záŕí 2008. - Zlín : UTB, 2008. - ISBN 978-80-7318-768-2, S. 1-7.
 • Miššíková, Gabriela: Structures of linguistic politeness : a conversational analysis of political talk, 2008.In: Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi : komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčnám a akademickém diskurzu. Sborník příspěvků z konferenčního setkání konaného ve dnech 10. a 11. března na FF OU v Ostravě. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7368-592-8, S. 47-50.
 • Miššíková, Gabriela: Politeness strategies in mass media communication : a comparative analysis of Slovak and American talk shows, 2010.In: Theories in Practice : Proceedings of the First International Conference on English and American Studies, Zlin 9. September 2009. - Zlín : UTB, 2010. - ISBN 978-80-7318-823-8, P. 13-26.
 • Miššíková, Gabriela: Exploring aspects of humour and irony in leterary discourse : a pragmatic stylistic approach, 2010.In: Theries and practice : proceedings of the second international conference on English and american studies, Zlín September 7-8, 2010. - Zlín : UTB, 2010. - ISBN 978-80-7454-089-9, P. 88-94.
 • Miššíková, Gabriela: Approaching linguistic subjects through text analysis. - Nitra : UKF, 1997. - ISBN 80-967339-9-0.In: Zborník 1 z vedeckej konferencie Vzdelávanie v meniacom sa svete. MEDACTA 97, (1997) s. 42-45.
 • Miššíková, Gabriela: Aktuálne ciele aplikovanej štylistiky vo výučbe cudzích jazykov. - Žilina : Žilinská univerzita, 1998. - ISBN 80-7100-521-5.In: Communications on the edge of the millenniums. 10.th intern. Scientific Conference, 6th Section trends in education, (1998) s. 99-106.
 • Miššíková, Gabriela: Lingvistické disciplíny vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka. - Nitra : PF UKF, 2005. - 551 s. - ISBN 80-8050-918-2 (2. diel).In: Retrospektíva a perspektívy v edukácii. / E. Szorádová, (2005), s.322-327.
 • Miššíková, Gabriela: Structures of Linguistic Politeness: A Conversational Analysis of Political Discourse, 2009.In: Slovak studies in english II. : konferencia , Budmerice , 29.10.-30.10.2007. SK. - Bratislava : UK, 2009. - ISBN 978-80-89137-56-5, S. 104-112.
 • Miššíková, Gabriela: Linguistic Interfaces in Working with Texts, 2010.In: Text, Hypertext and Context, Communication and Interpretation : zborník z konferencie, Harmónia, október 2009. - Trnava : UCM, 2010. - ISBN 978-80-8105-195-1, P. 10-27.
 • Miššíková, Gabriela: Využitie okrajových slovotvorných postupov v slovenčine, 2009.In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej : zborník z vedeckej konferencie, Modra 11.-12. 03. 2009. - Bratislava : Veda, 2009. - ISBN 978-80-224-1107-3, S. 136-142.

Příspěvek v mezinárodních časopisech
Počet záznamů: 5

 • Miššíková, Gabriela: Motivačné príznaky v onomaziologickej štruktúre stomatologických termínov, 1990. In: Kultúra slova, č. 10 (1990), s. 327-334.
 • Miššíková, Gabriela: Modely opisu jazyka v analýze textu, 2005. In: Slovenský jazyka a literatúra v škole. - ISSN 1335-2040, Roč. 51, č. 7-8 (2005), s. 222-229.
 • Miššíková, Gabriela: Hedges in Political Discourse : A contrastive perspective, 2007.In: Topics in Linguistics.Politeness and Interaction. - ISSN 1337-7590, Roč. 1, č. 1 (2007), s. 87.
 • Miššíková, Gabriela: Základné smery vo vývine anglickej štylistiky, 2000. - ISSN 1335-2040.In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 46, č. 9 (2000), s.281-288.

Práce na sbornících z vědeckých konferencí, editorská činnost – sumář

Vědecké práce v zahraničních recenzovaných sbornících
Počet záznamů: 16

 • Miššíková, Gabriela: Scientific Texts in a Language Class. Semantic Relations in Technical Vocabulary. Plzeň : ZUP, 2001. - ISBN 80-7082-763-7.In: Odborný styl ve výuce cizích jazykú, (2001), s.146-150.
 • Miššíková, Gabriela: Foregrounding in Text Analysis. - ISBN 80-7042-617-9. In: LINGUA ET COMMUNICATIO IN SPHAERA MERCATURAE. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - ISBN 80-7042-617-9, S. 203-208.
 • Miššíková, Gabriela: Okrajové slovotvorné postupy v terminológii zo štylistického hľadiska. Plzeň : ZUV, 2003. - ISBN 80-86473-59-7.In: PROFILINGUA 2003, (2003), s.83-87.
 • Miššíková, Gabriela: Aspects of Discourse in Stylistic Analysis. Pardubice : ATECR, 2004. - 235 s. ISBN 80-7194-724-5. In: Learning Together / Šárka Ježková, (2004), s.81-86.
 • Miššíková, Gabriela: Background knowledge in interpretation of discourse. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - 155 s. - ISBN 80-210-3916-7.In: Discourse and Interaction 1 / Renata Povolná - Olga Dontcheva-navratilová, (2005), s.85-98.
 • Miššíková, Gabriela: Tracing British Tradition n Stylistics. - Praha : UK, 2005. - 198 s. - ISBN 80-7290-221-0.In: 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies: Proceedings / Anna Grmelová - Libuše Dušková - Mark Farrell, (2005), s.88-95.
 • Miššíková, Gabriela: Metaforicky motivované termíny a ich preklad. Na príklade právnej a stomatologickej terminológie. - Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2006. - ISBN 80-7374-040-0.In: Od textu k prekladu, S. 59-63.
 • Miššíková, Gabriela: Politeness and Interaction in a talk-show. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - 217 s. - ISBN 80-210-4203-6.In: Discourse and Interaction 2 / Povolná, Renata - Dontcheva-navratilova, Olga, (2006), s.109-118.
 • Miššíková, Gabriela: Politeness Strategies in a Talk Show. - Opava : Slezská univerzita v Opavě FPF, Ústav CJ, 2006. - 296 s. - ISBN 80-7248-400-1.In: Silesian Studies in English 2006. / Martin Drápela - Jan Vomlela, (2006), s.146 - 154.
 • Miššíková, Gabriela: Doing Pragmatics with Future Teachers of English., 2007.In: Ways to Teaching and Learning. : sborník z mezinárodní konference ATECR. - Hradec Králové : UHK, 2007. - ISBN 987-80-7041-321-0, S. 81-86.
 • Miššíková, Gabriela: Foregrounding and Openness in Stylistic Analysis, 2007.In: Complexity and Coherece : Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. - Gottingen : Cuvillier Verlag, 2007. - ISBN 9873867272155, S. 207.
 • Miššíková, Gabriela: Od textu k prekladu II : Poznámky o preklade v kontexte Európskej únie, 2008.In: Od textu k prekladu II : poznámky o preklade v kontexte Európskej únie. - Praha : JTP, 2008. - ISBN 987-80-7374-047-4, S. 95-101.
 • Miššíková, Gabriela: Interfaces in Stylistics: Aspects of Style in Translation, 2009.In: Topics in linguistics : Interface Between Pragmatics and Other Linguistic Disciplines. - ISSN 1337-7590, Vol. 3, no. 3 (2009), p. 32-35.
 • Miššíková, Gabriela: Pragmatic Dimensions in Literary Text: A Comparative Perspective, 2009.In: Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2009. - ISBN 978-1-4438-1308-2, P. 184-200.
 • Miššíková, Gabriela: Komunikácia kultúr v preklade : poznámky o preklade v kontexte Európskej únie, 2010.In: Antologie teorie odborného překladu : výběr z prací českých a slovenských autorů / Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-801-1, S. 147-153.
 • Miššíková, Gabriela: Interfaces in Linguistic Theory and Practice : A Pragmatic Approach to Literary Translation Analysis, 2011.In: Interfaces in Language 2. - London : Cambridge Scholars Publishing, 2011. - ISBN 978-1-4438-3165-9, P. 137-153.

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamů: 4

 • Miššíková, Gabriela: Doing Pragmatics with Future Teachers of English.In: Ways to Teaching and Learning : 5th International and 9th National ATECR Conference. - Hradec Králové : Univerzita Hradec králové, 2006. - ISBN 978-8070-4132-10, S. 31.
 • Miššíková, Gabriela: Politeness Strategies in Mass-Media Communication from Cross-Cultural Perspective. - Lodz : Wydavnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2006. - 141 s. - ISBN 83-7171-940-x.In: New Developments in Linguistic Pragmatics : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie / Marta Dynel-buczkowska, Adam Bednarek, (2006), s.80-81.
 • Miššíková, Gabriela: Stylistic Anylysis as Discourse Analysis. - Joensuu : University of Joensuu, 2006.In: The State of Stylistics, (2006).
 • Miššíková, Gabriela: Cooperation and Politeness in Literary Discourse. : A pragmatic stylistic approach., 2010.In: Interpretation of meaning in spoken and written discourse 4th Brno Conference on Discourse Studies : 16. - 17. září 2010 Brno, 16. - 17. September 2010. - Brno : muni PRESS, 2010. - ISBN 978-80-210-5264-2, P. 42.

Vědecké práce v domácích recenzovaných sbornících
Počet záznamů: 44

Učebnice
Počet záznamů: 2

 • Miššíková, Gabriela: Working with Texts in Stylistics. Nitra: UKF, 2004. 165 s. ISBN 80-8050-674-4.
 • Miššíková, Gabriela - Mačura, Martin: Inovatívne postupy a metódy vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka: English as a secong joking language. Practical exercises and fun for English class. Nitra: UKF, 2008. 88 s. ISBN 978-80-8094-258-8.

Skripta
Počet záznamů: 1

 • Miššíková, Gabriela - Gadušová, Zdenka: Príručka k prijímacím skúškam z jazyka anglického. Cvičenia a testy. Nitra: FF UKF, 2000. 89 s.

Recenze v časopisech a sbornících
Počet záznamů: 25

 • Miššíková, Gabriela: Language through literatureJazyk cez literatúru, 2000. - ISSN 1210-1811.In: Cizí jazyky, Roč. 43 2 (2000) s. 67.
 • Miššíková, Gabriela: Meaning in LanguageJazykové prostriedky, 2001. - ISSN 0963-9470.In: Language and literature, Roč. 10 3 (2001) s. 182.
 • Miššíková, Gabriela: Podoby ironického módu, 2001. - ISSN 1335-2040.In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, Roč. 46 65529 (2001) s. 253.
 • Miššíková, Gabriela: Towards the more systematic and complex study of meaning in language: a book review. - Nitra : UKF, 2001. - ISBN 80-8050-427-X.In: Studia Philologica Universitatis Constantini Philosophi. Vol II., (2001) s. 158-161.
 • Miššíková, Gabriela: Podoby ironického módu, 2002. - ISSN 1210-1811.In: Cizí jazyky, Roč. 46 2 (2002) s. 71.
 • Miššíková, Gabriela: Towards a linguistic theory of foregroundingPriorita lingvistickej teórie, 2002. - ISSN 0963-9470.In: Language and literature, Roč. 11 3 (2002) s. 271-274.
 • Miššíková, Gabriela: Practical criticism II, 2003. - ISSN 1210-1811.In: Cizí jazyky, Roč. 46 2 (2003) s. 82.
 • Miššíková, Gabriela: Towards a linguistic theory of foregrounding by John DouthwaiteK priorite lingvistickej teórie Johna Douthwaita. - Nitra : UKF, 2003. - ISBN 80-8050-517-9.In: Studia Philologica III. Universitatis Constantini Philosophi, (2003) s. 148-152.
 • Miššíková, Gabriela: Communication in culture. Argumentative, cognitive and linguistic perspectives. - Nitra : UKF, 2004. - ISBN 80-8050-704-X.In: Lingvistické konfrontácie, (2004) s. 76-77.
 • Miššíková, Gabriela: Formulaic Language and the Lexicon by Alison Wray. - London : SAGE Publications, 2004. - ISBN 0963-9470 (04039489). In: Language and Literature, roč. 13, č. 1 (2004), s.91-95.
 • Miššíková, Gabriela: Štulajterová, A.: Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine. - Nitra : FF UKF, 2004. In: Lingvistické konfrontácie 3, (2004).
 • Miššíková, Gabriela: Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine. - Nitra : UKF, 2004. - ISBN 80-8050-704-X.In: Lingvistické konfrontácie, (2004) s. 75.
 • Miššíková, Gabriela: Lojová, G.: K problematike vyučovania gramatiky v cudzom jazyku., 2005.In: Cudzie jazyky v škole3. Európske dimenzie vo vyučovaní CJ a kultúre. - Nitra : PF UKF. - ISBN 80-8050-920-4, s. 96.
 • Miššíková, Gabriela: Waldnerová, J.- Ostrihoňová, A.: English for Students of Journalism, 2005.In: Cudzie jazyky v škole 3. Európske dimenzie vo vyučovaní CJ a kultúre. - Nitra : FF UKF. - ISBN 80-8050-920-4, s. 96.
 • Miššíková, Gabriela: Jazyk a štýl súčasnej slovenskej publicistiky, 2006. In: Kultúra slova, roč. 40, č. 4, s. 234. Rec. na: Jazyk a štýl súčasnej slovenskej publicistiky / Vaňko, J. : UKF, Nitra.
 • Miššíková, Gabriela: Schmied, J., Haase, Ch., Voigt, K. (Eds.): English for Central Europe: Interdisciplinary Saxon–Czech Perspectives. Cuvillier Verlag: Göttingen, 2005. - Nitra : UKF, 2006. - ISBN 80-8094-029-0.In: Discourse Studies, roč. 1 (2006), s.147.
 • Miššíková, Gabriela: Text, Context, Pretext. Critical Issues in Discourse Analysis, 2006. - ISBN 80-8094-029-0.In: Discourse Studies: Trends and Perspectives., roč. 1 (2006), s.148.Rec. na: Text, Context, Pretext. Critical Issues in Discourse Analysis / H.G. Widdowson. - Oxford : Blackwell.
 • Miššíková, Gabriela: Grammatical Structures in English: Meaning and Context., 2007.In: Topics in Linguistics. : Politeness and Interaction., Roč. 1, č.11 (2007), s. 100.Rec. na: Grammatical Structures in English: Meaning and Context / Dontcheva-Navratilova, O., 2007.
 • Miššíková, Gabriela: Kultúra - Interkulturalita - Translácia, 2008.In: Cizí jazyky. - ISSN 1210-0811, Roč. 51, č. 5 (2008), s. 178.Rec. na: Kultúra - interkulturalita - translácia / Edita Gromová, Daniela Müglová. - Nitra : UKF, 2005. - 102 s. - ISBN 80-8050-946-8.
 • Miššíková, Gabriela: Kultúra - Interkulturalita - Translácia.In: Cizí jazyky. - ISSN 1210-0811, Roč. 51, č. 5 (2008), s. 178.Rec. na: Kultúra - interkulturalita - translácia / Edita Gromová, Daniela Müglová. - Nitra : UKF, 2005. - 102 s. - ISBN 80-8050-946-8.
 • Gromová, Edita - Miššíková, Gabriela: Učebné strategie a cudzojazyčná komunikatívna kompetencia vo výučbe dospelých, 2007.In: Učebné strategie a cudzojazyčná komunikatívna kompetencia vo výučbe dospelých. - Prešov : vydavateľstvo Michala Vaška. - ISBN 978-80-8094-227-4, S. 71.Rec. na: Učebné strategie a cudzojazyčná komunikatívna kompetencia vo výučbe dospelých. - Nitra : UKF, 2008.
 • Miššíková, Gabriela: A new monograph on diplomatic discourse : Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions by Olga Dontcheva-Navratilova, 2010.In: Cudzie jazyky v škole 7. - Nitra : UKF.Rec. na: Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions / Olga Dontcheva-Navratilova.
 • Miššíková, Gabriela: A New Monograph on Diplomatic Discourse “Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions” by Olga Dontcheva-Navratilova, 2010.In: Cudzie jazyky a kultúry v škole 7 : medzinárodná vedecká konferencia spojená s workshopmi konaná pod záštitou dekanky PF UKF v Nitre prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc, Nitra 1. a 2. júl 2010 / Katerina Veselá. - Nitra : UKF. - 87 s. - ISBN 978-80-8094-775-0, S. 86-87.Rec. na: Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions / Olga Dontcheva-Navratilova. - Brno : MUNI Press, 2009.
 • Miššíková, Gabriela: Optimality Theory and Phonetics - Phonology Interface [recenzia], 2009.In: Topics in linguistics. - ISSN 1337-7590, Vol. 2, no. 3 (2009), p. 77-78.Rec. na: Štefan Beňuš: Optimality Theory and Phonetics-Phonology Interface : LINCOM studies in theoretical linguistics.
 • Miššíková, Gabriela: Povolná, R.: Interactive Discourse markers in Spoken English. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 2011.In: Discourse and Interaction. - ISSN 1802-9930, Vol. 4, no. 1 (2011), p. 101-104.Rec. na: Interactive Discourse markers in Spoken English. Brno: Masarykova univerzita, 2010 / R. Povolná. - Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2010. 
Statistika ohlasů (citací) – zvlášť ke každému dílu

MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Konfrontačný opis slovnej zásoby. Anglická a slovenská stomatologická terminológia. Nitra : FF UKF, 1998. 116 s. ISBN 80-8050-152-1

 • Cit.: Jančovičová, Ľ.: Konverzia vo vyučovaní jazykov. In: Studia philologica I. FF UKF Nitra, 1999, s. 63. ISBN 80-8050-233-1.
 • Cit.: Sokolová, J.: Tri aspekty jazykovej nominácie. Nitra: FF UKF, 2002, 104 s. ISBN 80-8050-477-6.
 • Cit.: Sokolová, J.: Sémantika kvalifikačných adjektív. Nitra: FF UKF, 2003. ISBN 80-8050-575-6.
 • Cit.: Sklenková, R.: Basic theoretical concepts of Terminological research. In: Lingvistické konfrontácie 3. Nitra: FF UKF, 2004, s. 61. ISBN 80-8050-517-9.

MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Štylistická analýza textu. Na materiáli anglického jazyka. Nitra : FF UKF, 1999. 155 s. ISBN 80-8050-224-2

 • Cit.: Gromová, E.: Teória a didaktika prekladu. Nitra : FF UKF, 2003, 190 s. ISBN 80-8050-587-X.
 • Cit.: Malá, E.: K štylistickej charakteristike substantívnych anglicizmov. In: Preklad a tlmočenie. Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie v dňoch 20. a 21. 6. 2001 v Banskej Bystrici. FF UMB : 2001, s. 101-105. ISBN 80-8055-588-5
 • Cit.: Petríková, D.: Practical Criticism II. Nitra: FF UKF, 2002, s.9. ISBN 80-8050-516-0.
 • Cit.: Kečkéšová, D.- Waldnerová, J.: Niekoľko poznámok k vyučovaniu odborného jazyka. Medzinárodná konferencia Výuka CJ v učitelských a neučitelských oborech na VŠ v ČR a SR. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004, s.40-43.ISBN 80-7044-596-3.
 • Cit.: Waldnerová, J.: Niekoľko poznámok k písaniu anglických news stories. In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole. UJEP v Ústí nad Labem, 2005, s. 173-177, ISBN 80-7044-694-3.
 • Cit.: Hornáčková Klapicová, E.: Súčasná dvojjazyčná lexikografia na Slovensku a vo svete. In: Eslavistica Comlutense 2006, 6 159-182. ISSN:1578-1763.
 • Cit.: Gromová, E.- Müglová, D.: Medzikultúrna kompetencia vo vyučovaní translácie. In: Teória prekladu a tlmočenia. Banská Bystrica : FF UMB, 2002, s. 101-108. ISBN 80-8055-682-2.
 • Cit.: Pokrivčáková, S.: Sociokultúrne aspekty textu, ich analýza a využitie vo vyučovaní cudzích jazykov. In: Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie. Nitra: SPU, 2004, s. 51-54. ISBN 80-8069-366-8.
 • Cit.: Harťanská, J.: Vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni základnej školy. Nitra: FF UKF, 2004. ISBN 80-8050-757-0.
 • Cit.: Ferenčík, M.: A Survey of English Stylistics. UK PU, Prešov 2004. ISBN: 80-8068-263-X.
 • Cit.: Štulajterová, A.: Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine. Banská Bystrica: FHV UMB, 2004. ISBN 80-8055-984-8.

MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Linguistic Stylistics. Nitra : FF UKF, 2003. 127 s. ISBN 80-8050-
595-0

 • Cit.: Pípalová, R.: On Central Paragraphs with a Stable P-theme. In: Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková. FF UK v Praze, 2005. s. 157-167, ISBN 80-7308-108-3.
 • Cit.: Hornáčková Klapicová, E.: Súčasná dvojjazyčná lexikografia na Slovensku a vo svete. In: Eslavistica Comlutense 2006, 6 159-182. ISSN 1578-1763.
 • Cit.: Waldnerová, J.: K výučbe odborného anglického jazyka pre študentov žurnalistiky. In: Nové trendy vo vyučovaní CJ na VŠ. Nitra: FF UKF, 2004. ISBN 80-8050-715-5.
 • Cit.: Cipriánová, E.: Humour in Cartoons: An Analysis of Language and Images in the Washington Post. In: Discourse Studies: Trends and Perspectives. Nitra: FF UKF, 2007. ISBN 80-8094-029-0. pp. 29-36.
 • Cit.: Malá, E.- Nemčoková, K.: K problematike anglických neologizmov. In: Nové trendy vo vyučovaní CJ na VŠ. Nitra: FF UKF, 2004.
 • Cit.: Petríková, D.: Introduction to Literary Studies. Trnava : UCM, 2005. s. 69. ISBN 80-89220-11-8.

MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Background Knowledge in Interpretation of Discourse. In:
Discourse and Interaction 1. Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings
2005. Brno : Masarykova univerzita, s. 85-98. ISBN 80-210-3916-7.

 • Cit: Povolná, R.: On coherence in spoken discourse. In: Drápela, M.,Vomlela, J. (eds) Silesian Studies in English 2006. International Conference of English and American Studies (Proceedings). Opava: Slezská univerzita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2006, s. 196-205. ISBN 80-7248-400-1.
 • Cit: Povolná, R.: Interaction in Spoken Discourse. In: Povolná, R., Dontcheva-Navratilova, O. (eds) Discourse and Interaction 2. Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings. Spisy Pedagogické fakulty. Vol. 188. Brno: Masaryk University. 131-142. ISBN 80-210-4203-6.
 • Cit.: Povolná, R.: Aspects of Coherence in Spoken Discourse. In: Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Chemnitz: Cuvillier Verlag Gottingen 2007, 107-125. ISBN 987-3-86727-215-5.
 • Cit.: Dontcheva-Navratilova, O.: On coherence in written discourse. In: Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Chemnitz: Cuvillier Verlag Gottingen 2007, 127-145. ISBN 987-3-86727-215-5.
 • Cit: Dontcheva-Navratilova, O.: Information Processing in Resolutions. In: Discourse Studies: Trends and Perspectives. Nitra: FF UKF, 2007. ISBN 80-8094-029-0. pp. 37-46.

MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Politeness and Interaction in a Talk-show. In: Discourse and Interaction 2. Brno : PF MU, 2006. s.109-118. ISBN 80-210-4203-6.

 • Cit.: Povolná, R.: Aspects of Coherence in Spoken Discourse. In: Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Chemnitz: Cuvillier Verlag Gottingen 2007, 107-125. ISBN 987-3-86727-215-5.
 • Cit.: Povolná, R.: How to achieve and maintain coherence in spoken English. In: Acta Academica Karviniensia. 1/2007. Karviná: SUO OPF v Karviné. 175-187.
 • Cit.: Olga Dontcheva-Navratilova: Some Aspects of Politeness in Public Speaking. In: Topics in Linguistics: Politeness and Interaction. Vol.1. Nitra: FF UKF 2007, s. 52. ISSN 3836/2007

MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Analysing Translation as Text and Discourse. Praha : JTP – Jednota
tlumočníků a překladatelů, 2007. 160 s. ISBN: 978-80-7374-046-7

 • Recenzia monografie: Dontcheva-Navratilova, O. In: Discourse and Interaction 1/1 2008. Brno: PF MU, 2008: ISSN 1802-9930.

MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: „Foregrounding and Openness in Stylistic Analysis.“ In: Schmied, J.-Haase, Ch.-Povolná, R. (eds.) Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Chemnitz : Cuvillier Verlag Göttingen 2007, s. 171-182. ISBN 987-3-86727-215-5

 • Cit.: Povolná, R.: Notes on Coherence in Spoken and Written Discourse (with some implications for teaching). In: English Projects in Teaching and Research in Central Europe. REAL Studies 4. Schmied, J., - Haase, C. (eds) Göttingen: Cuvillier Verlag, 2007. s. 94-102. ISBN 987-3-86738-216-5

MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Modely opisu jazyka v analýze textu. In: Acta Nitriensia, 2004, FF
UKF: Nitra, 91-99.

 • Cit.: Lojová, G.: ´Let´s Teach Grammar More Effectively´. In: Insights into Dynamics of the English Language and Culture. Prešov: FHPV PU, 2005, s. 374-383. ISBN 80-8068-377-8.
 • Cit.: Mačura, M.: Teoretické predpoklady pre praxeologickú analýzu národného prekladateľského prostredia. In: Analýza stavu prekladu, tlmočenia a vyučovania cudzích jazykov vo firemnom prostredí na Slovensku. Výstup z projektu CGA 1/3/2005. Nitra: FF UKF, 2007, s. 4-11. ISBN 808094063-0.
 • Cit.: Sedláčková, Z.: Beyond the Sentence: From Sentence to Text or From Text to Sentence. In: Discourse Studies: Trends and Perspectives. Nitra: FF UKF, 2007. ISBN 80-8094-029-0. pp. 129-134.
Udělené patenty, autorská osvědčení, licence
 
Členství ve vědeckých radách, vědeckých institucích
 1. Členka - Vědecká rada UKF Nitra, SR
 2. Predseda - Odborová komisia doktorandského štúdia študijný odbor 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry, študijný program ANGLISTIKA. FF UKF NITRA, SR
 3. Odborová komisia doktorandského štúdia študijný odbor 2.1.35 PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO, FF UKF NITRA, SR
 4. Odborová komisia doktorandského štúdia študijný odbor 1.1.10. Odborová didaktika, študijný program: DIDAKTIKA CUDZÍCH JAZYKOV A LITERATÚR – FiF UK Bratislava
 5. Predseda OK, hlavný garant: Habilitačné a inauguračné konania v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultury FF UKF Nitra, SR
 6. Členka odbornej medzinárodnej organizácie pre literatúru a lingvistiku PALA - The Poetics and Linguistics Association. Surrey, Veľká Británia (od 1992- doteraz).
Členství v redakčních radách odborných časopisů
 • Hlavný editor medzinárodného odborného časopisu Topics in Linguistics. ISSN 3836/2007.
 • Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Lodz Papers in Pragmatics. Versita/de Gruyter: Central European Science Publishers. ISSN1895-6106.
 • Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu JoLIE: Journal of Linguistic and Intercultural Education Index Copernicus Journals Master List http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5300.
 • Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Discourse and Interaction PF MU Brno ISSN 1802-9939.
Přednáškové pobyty
 1.  domácí
   
 2.  zahraniční

  1993 - 1994: Univerzita v Pittsburghu, Pennsylvánie, USA (hosťující profesor Fulbrightové komise)
  1994 - 1995: SSEES Univerzita v Londýně, Velká Británie (hosťující profesor Britské Rady)
  2004: Univerzita Wolverhampton, Velká Británie (krátkodobý prednáškový pobyt)
  2005: Učitelský institut Skarup Seminarium, Dánsko (krátkodobý prednáškový pobyt)
  2006: Univerzita Middlesex, Londýn, Velká Británie (krátkodobý prednáškový pobyt)
  2007: Institut anglistiky, Technická univerzita Chemnitz, Německo (krátkodobý prednáškový pobyt)
  2009: Univerzita Middlesex, Londýn, Velká Británie (krátkodobý přednáškový pobyt)
  2010: Universita Baleárských ostrovů, Palma Mallorca, Španělsko (krátkodobý přednáškový pobyt)

  Pozvané přednášky:
  MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Politeness and Interaction in a talk show. Plenárna prednáška na medzinárodnom lingvistickom seminári 2ND BRNO SEMINAR ON LINGUISTIC STUDIES IN ENGLISH: DISCOURSE AND INTERACTION 2. Vedecký seminár pri príležitosti 75. narodenín prof. Hladkého a 60. výročia založenia Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity. Brno, 25.9.2006 (pozvanie PhDr. Renata Povolná, PhD.)
  MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Grammar and Style. Prednáška v rámci dvojdňového medzinárodného workshopu GRAMMAR AND LINGUISTICS s prof. Geoffrey Leechom, Lancaster University, Veľká Británia. Organizátor: Katedra anglického jazyka a lingvistiky, Technická univerzita Chemnitz, Nemecko. 23.-24. 6.2007. (pozvanie prof. Josef Schmied)
  MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Translating Slovak Fiction to English. Prednáška pre študentov slovenského jazyka a literatúry a iných slovanských jazykov. School of East European and Slavonic Studies, University of London. 12.11.2007 (pozvanie Dr. David Short).

Studijní pobyty (termín, místo, délka pobytu)

1990 - 1991: Postgraduální studium na Univerzite v Oxfordu, Velká Británie
15.11. - 15. 12. 1999: Univerzita Amsterdam, individuálny študijný pobyt programu Phare  

Granty (typ, název, číslo, doba řešení, hlavní řešitel/spoluřešitel)
 • CGA č. 1/3/2005 Analýza stavu prekladu, tlmočenia a vyučovania cudzích jazykov vo firemnom prostredí na Slovensku. Vedúca projektu, 2005-2008.
 • KEGA č. 3/4089/06 Slovenská anglistika v kontexte spolužitia Európskej únie s ostatným anglicky hovoriacim svetom. Vedúca projektu, 2006-2008.
 • VEGA č. 1/3729/06 Zbližovanie kultúrnych aspektov v komunikácii. Pragmatická, kognitívna a aplikačná lingvistická perspektíva. Vedúca projektu, 2006-2008.
 • CGA č. 2/II/2000 Preklad a kultúra. Spoluriešiteľ, 2000-2003.
 • VEGA č. 1/ 9174/ 02 Tezaurus vedného odboru Technológia vzdelávania a anglicko-slovenský a slovensko-anglický prekladový slovník technológie vzdelávania. Spoluriešiteľ, 2002-2005.
 • SOPĽZ2005/1-165 Počítačom podporovaný rozvoj odbornej prekladateľskej kompetencie vysokoškolských absolventov pre potreby trhu práce. Spoluriešiteľ, 5/2006 - 5/2008.
 • 2.6.1 Development of Curricula and Methodology for Translation and Interpretation Courses. Spoluriešiteľ, 2005-2008.
 • VEGA č. 1/3719/06 Zdvorilostné stratégie v masmediálnej komunikácii z interkultúrneho hľadiska (porovnávacia analýza žánrov masmediálneho diskurzu). Spoluriešiteľ, 2006-2008.
Vědecký garant konferencí
 1. Vedúca organizačného výboru medzinárodnej literárnovednej konferencie The Poetics of the Text. Organizátor: KAaA FF UKF v Nitre, 7.- 8. 6. 2003.
 2. Spoluorganizátorka vedeckého seminára Preklad a kultúra na KAaA FF UKF v Nitre (15. 1. 2003).
 3. Hlavný organizátor Týždňového medzinárodného kolokvia o aktuálnych otázkach vyučovania cudzieho jazyka v období integrácia do EÚ. 10.-15.3.2003 KaaA FF UKF v Nitre.
 4. Členka organizačného tímu odborného seminára Lingvistické konfrontácie, KAaA, FF UKF v Nitre, 27. 5. 2004.
 5. Hlavná organizátorka vedeckého sympózia Dni českej anglistiky na Slovensku. KAaA FF UKF v Nitre, 30. 4. 2004.
 6. Členka organizačného tímu medzinárodnej vedeckej konferencie Inováciami k rozvoju pluriligvizmu. 16.-17. 11. 2004 UKF v Nitre.
 7. Vedúca organizačného tímu medzinárodnej vedeckej konferencie 1st Nitra Conference on Discourse Studies.Trends and Perspectives. 20.3.2006 KAaA FF UKF v Nitre.
 8. Vedúca organizačného tímu medzinárodnej vedeckej konferencie 2nd Nitra Conference on Discourse Studies. Politeness and Interaction. 19.-20.3.2007 KAaA FF UKF v Nitre.
 9. Vedúca organizačného tímu medzinárodnej vedeckej konferencie 3rd Nitra Conference on Discourse Studies. Interface of Pragmatics and Other Linguistic Disciplines. 22.-23.3.2009 KAaA FF UKF v Nitre.
 10. Vedúca organizačného tímu medzinárodnej vedeckej konferencie 4th Nitra Conference on Discourse Studies. Dicourse Analysis in a Digital world. 20.-21.3.2011 KAaA FF UKF v Nitre.
Organizování konferencí, seminářů, sympozií (typ, název, termín)
 1. Hlavná organizátorka vedeckého sympózia Dni českej anglistiky na Slovensku. Pozvaní hostia: prof. Libuše Dušková a prof. Aleš Klégr, Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe. Miesto a dátum konania: KAaA FF UKF v Nitre, 29.-30. 4. 2004.
 2. Hlavná organizátorka Týždňového medzinárodného kolokvia o aktuálnych otázkach vyučovania cudzieho jazyka v období integrácia do EÚ. Pozvaní hostia prof. Mike Dennis, prof. John Callaghan, Dr. Tonny Shannon-Little, Dr. martin Dangerfield (Univerzita Wolverhampton, V.B.). Miesto a dátum konania: KAaA FF UKF Nitra, 10.-15.3.2003.
 3. Hlavná organizátorka Cyklu odborných prednášok významných odborníkov z oblasti jazykovedy, literárnej vedy, metodiky a kultúrnych štúdií anglofónnych krajín. Spomedzi zahraničných prednášateľov možno spomenúť Dr. Valerie Halstead, Univerzita Middlesex, Londýn, V.B. (3.6.2003), prof. Charles Gannon, St. Bonaventura University, USA v (11.11. 2005), prof. S. Ekema Agbaw, Univerzita Bloomsburg, PA, USA (25.4. 2006), prof. L. Komlószi, Univerzita Pécs, Maďarsko (19.-20.3.2006, 21.3.2007), prof. Carlos Morton, Univerzita v Kalifornii, CA, USA (26.2. 2007), prof. H.G. Widdowson, univerzita vo Viedni (19.3.2007), prof. Piotr Cap Univerzita Lodz, Poľsko (19.-20.3. 2007), prof. John Douthwaite, Univerzita v Genoe, Taliansko (6.3. 2007), Dr. B. Lotzfeldt, Skarup Seminarium, Dánsko (7.3. 2007) a iní.
 4. Hlavná organizátorka medzinárodnej prehliadky študentských prác z anglického jazyka, literatúry a metodiky (účasť študentov slovenských a českých univerzít - 12.5.2004, spoluúčasť študentov anglistiky a translatológie z Lugane, Ukrajina – apríl 2006, 2007).
Získaná ocenění

2008: Cena dekana FF UKF v Nitre za mimoriadne aktivity pri prezentácii vedecko-výskumných a pedagogických výsledkov pracoviska a fakulty na domácich a zahraničných vedeckých a pedagogických podujatiach v roku 2008.
2008: Pamätná medaila FF UKF v Nitre

Jiná činnost
 1. Odborná spolupráca s Britskou Radou v Bratislave: v roku 2003 a 2004 participovala na príprave odbornej obsahovej náplne štipendijných pobytov do Veľkej Británie. V roku 2004 bola prizvaná k príprave rokovania o ďalšej spolupráci medzi Britskou Radou, MŠ SR a Školou východoeurópskych štúdií, Univerzity v Londýne (rokovanie 25.10.2004 v Londýne).
 2. Riaditeľka Tlmočníckeho ústavu pri FF UKF v Nitre zriadeného z iniciatívy MS SR ako pracovisko pre certifikáciu súdnych tlmočníkov a prekladateľov. Zodpovedná za organizačnú a odbornú prípravu cyklu prednášok v rámci Odborného minima tlmočníka a prekladateľa, za celkovú prípravu odborných jazykových skúšok prekladateľov a tlmočníkov z piatich jazykov .
 3. Prekladateľka odborných a právnych textov, dokladov a dokumentov z/do anglického a slovenského jazyka. Držiteľka pečiatky súdneho prekladateľa od roku 2003.