O ústavu

Image

Adresa:

Ústav školní pedagogiky
Fakulta humanitních studií UTB
Štefánikova 5670
760 01 Zlín
tel.: +420 576 037 432
e-mail: e1kolarova@utb_cz

   

Ústav školní pedagogiky (ÚŠP)

Ústav školní pedagogiky (ÚŠP) vznikl 1. 9. 2013 a je nově koncipovaným pracovištěm Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Školní pedagogika představuje vědní obor pedagogiky, který zahrnuje především témata zaměřená na řešení kontextu učitelství. Z toho vyplývá, že jde o vědní obor, který řeší vše, co souvisí s problematikou výchovy a vzdělávání ve školním prostředí. Vztahy, komunikaci, vlivy a samotný didaktický prostor, který se odráží v projektování vyučovacího procesu v mateřských, základních, středních a vysokých školách.

Ústav školní pedagogiky (dále ÚŠP) v rámci studijního programu Specializace v pedagogice garantuje tyto bakalářské a navazující magisterské obory:

  • Učitelství pro mateřské školy (Bc., v prezenční a kombinované formě studia)
  • Učitelství odborných předmětů pro střední školy (Bc., v kombinované forma studia)
  • Pedagogika předškolního věku (nMgr., v prezenční a kombinované formě studia)
  • Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Mgr. pětileté studium, v prezenční formě studia)

Od roku 2015 nabízí ÚŠP také možnost vykonat rigorózní zkoušku v oboru Pedagogika předškolního věku.

Posláním ústavu je příprava kvalifikovaných pedagogických pracovníků a zvýšení jejich odborných kompetencí v oblasti pedagogiky předškolního věku a pro výuku vybraných předmětů na středních školách.

O studium v oboru Učitelství pro mateřské školy se mohou ucházet ti uchazeči, kteří absolvují maturitní zkoušku a mají zájem o práci s dětmi předškolního věku.

O studium v oboru Pedagogika předškolního věku se mohou ucházet ti uchazeči, kteří absolvují bakalářské studium v oboru Učitelství pro mateřské školy nebo v souvisejícím oboru a mají zájem o práci s dětmi předškolního věku.

O studium v oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy se mohou ucházet ti uchazeči, kteří absolvují maturitní zkoušku a mají zájem o práci s dětmi mladšího školního věku.

O studium v oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy se mohou ucházet absolventi magisterského či inženýrského studijního programu. Standardní doba studia je tříletá (6 semestrů), z čehož se jeden rok uznává z magisterského či inženýrského studijního programu příslušného oboru.

V rámci celoživotního vzdělávání ústav nabízí studium v oblasti pedagogických věd, kde absolventi získávají kvalifikaci učitele 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a VOŠ ve vybrané oborové didaktice. Nově v rámci celoživotního vzdělávání nabízí dále kurz Vzdělávání dětí do tří let.