O nás

VIDEO: http://animoto.com/play/ueTzJ132BgDhjK1pBLJXfg

Adresa:
Centrum jazykového vzdělávání
Fakulta humanitních studií UTB
Štefánikova 5670
760 01  Zlín
tel.: +420 576 038 089
e-mail: lzemanova@fhs_utb_cz

CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (CJV)

Centrum jazykového vzdělávání rozvíjí na celouniverzitní úrovni znalosti odborného jazyka a akademických dovedností ve vybraných světových jazycích: angličtině, francouzštině, ruštině, němčině a španělštině.

CJV bylo zřízeno rozhodnutím Akademického senátu Fakulty humanitních studií na návrh děkanky ke dni 1. 9. 2013 transformací Ústavu anglistiky a amerikanistiky a Ústavu jazyků.

Vzdělávací činnost

CJV garantuje profesně orientovanou výuku cizích jazyků v nefilologických oborech na Fakultě humanitních studií i na ostatních fakultách UTB ve Zlíně v souladu se studijními programy těchto fakult:

Fakulta technologická (FT)

Fakulta managementu a ekonomiky (FaME)

Fakulta multimediálních komunikací (FMK)

Fakulta aplikované informatiky (FAI)

Fakulta humanitních studií (FHS).

CJV věnuje pozornost odbornému jazykovému vzdělávání s ohledem na požadavky fakult i na budoucí profesní uplatnění jejich absolventů na globálním pracovním trhu. Výuka cizích jazyků probíhá v bakalářských, magisterských i doktorských programech, v prezenční i kombinované formě studia a je založena na kombinaci klasických výukových metod s moderními, aktivizujícími metodami a podporou výuky prostřednictvím e-opor.