O ústavu

Adresa:
Ústav pedagogických věd
Fakulta humanitních studií UTB
Štefánikova 5670
760 01 Zlín
tel.: +420 576 037 417
e-mail: cejnarova@utb_cz 

Historie
Ústav pedagogických věd (ÚPV) vznikl 1. října 2002 na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od 1. ledna 2004 se stal součástí Univerzitního institutu a od 1. ledna 2007 je nedílnou složkou Fakulty humanitních studií. V roce 2004 byla zahájena pedagogická činnost realizací dvou bakalářských oborů, a to sociální pedagogikou v prezenční a kombinované formě a učitelstvím odborných předmětů pro střední školy v kombinované formě. Od roku 2007 navázal na bakalářský stupeň oboru sociální pedagogika magisterský stupeň oboru sociální pedagogika v obou formách. ÚPV dále rozšiřovalo nabídku studijních oborů, když v roce 2009 zahájilo výuku v oboru učitelství pro mateřské školy (prezenční forma) a v roce 2010 v oboru andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře (kombinovaná forma). V rámci ÚPV v roce 2012 vzniká Centrum sociálně pedagogického výzkumu, které se ještě během roku 2012 transformovalo v samostatnou součást fakulty pod názvem Centrum výzkumu Fakulty humanitních studií. K 1. 9. 2013 se od ÚPV oddělil Ústav školní pedagogiky, přičemž ÚPV dále realizuje obory sociální pedagogika a andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů.

Studijní obory
Ústav pedagogických věd realizuje výuku v oborech SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA v bakalářském
i navazujícím magisterském stupni v prezenční i kombinované formě a ANDRAGOGIKA V PROFILACI NA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V NEZISKOVÉ SFÉŘE v bakalářském stupni kombinované formy. 

Vědecko výzkumné zaměření ústavu
Akademičtí pracovníci Ústavu pedagogických věd (ÚPV) svou vědecko výzkumnou a tvůrčí činnost směřují do oblastí, které rozvíjejí obory, jejichž výuka je na ÚPV realizována. Klíčovými výzkumnými tématy jsou Sociokulturní diverzita ve vzdělávání a Autoregulace učení a chování. Akademičtí pracovníci ÚPV jsou řešitelé a členové výzkumných týmů projektů GA ČR, resortních projektů, projektů IGA aj. Své výstupy a výzkumné závěry pracovníci ÚPV publikují v mezinárodních i domácích recenzovaných časopisech a monografiích, a pravidelně se účastní prestižních zahraničních
i tuzemských konferencí. Ústav pedagogických věd je také organizátorem či spoluorganizátorem řady konferencí, odborných seminářů a workshopů.