O ústavu

Adresa:
Ústav moderních jazyků a literatur
Fakulta humanitních studií UTB
Mostní 5139
760 01 Zlín
tel.: +420 576032004
e-mail: hulejova@utb_cz 

Ústav moderních jazyků a literatur (ÚMJL) byl zřízen rozhodnutím Akademického senátu Fakulty humanitních studií (FHS) na návrh děkanky ke dni 1. 9. 2013 transformací Ústavu anglistiky a amerikanistiky a Ústavu jazyků. Ústav má základní cíl rozvíjet vzdělávací, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oblasti filologie (anglistiky a germanistiky) a přispívat k internacionalizaci UTB jako celku.


Výuka ÚMJL:

ÚMJL garantuje výuku ve studijním programu Filologie v akreditovaných studijních oborech Anglický jazyk pro manažerskou praxi (AMP) a Německý jazyk pro manažerskou praxi (NMP). Obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi je vedle české verze realizován také v plně anglické verzi pod názvem English for Business Administration (EBA). Tento obor je první standardní prezenční obor akreditovaný v anglickém jazyce na UTB ve Zlíně.

Studijní program Filologie realizovaný v bakalářském stupni je koncipován jako profesní program zaměřený na aktuální i perspektivní potřeby společenské praxe odborníků v oblasti manažerské angličtiny a němčiny. ÚMJL zabezpečuje výuku lingvistických disciplín, literatury, kulturních studií a překladu. Při realizaci manažerských předmětů spolupracuje ústav s Fakultou managementu a ekonomiky (FaME) a Fakultou aplikované informatiky (FAI). Studenti ukončují studium státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce psané v anglickém/německém jazyce. Absolvent získá titul Bakalář (Bc.)

 

Profil absolventa AMP/NMP:

Absolvent studijního oboru má znalosti z anglistiky/germanistiky a z odborných předmětů zaměřených na manažerskou praxi. Je schopen využívat jazyk pro odbornou komunikaci v multilingválním a multikulturním kontextu, pro zpracování odborných překladů i pro vypracování lingvistických a literárních analýz. Znalosti a dovednosti mu umožní zastávat místo asistenta, manažera či referenta v soukromých firmách či státních institucích, ve státní správě nebo samosprávě, v podnicích se zahraniční účastí, v peněžních ústavech, v zahraničním obchodě, v cestovním ruchu, komunikačních agenturách i ve firmách napojených na instituce komunikující v angličtině/němčině. Může se rovněž uplatnit v nižších řídících funkcích, stejně jako překladatel odborných, především ekonomických textů. Spojení znalostí ekonomiky a jazyka umožní absolventům vést jednání se zahraničními partnery, prezentovat firmu, výrobek nebo služby, vypracovávat obchodní dokumenty v cizím jazyce na příslušné úrovni.

Další činnost:

Příspěvkem ÚMJL k internacionalizaci UTB je zapojení ústavu do projektu výuky angličtiny pro akademické pracovníky univerzity, jehož cílem je rozšíření nabídky předmětů vyučovaných v angličtině. ÚMJL rovněž zajišťuje výuku odborných předmětů v anglickém jazyce v kurzech celoživotního vzdělávání.