Charakteristika oborů

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (prezenční i kombinovaná forma studia - vyznačeno vždy u příslušných oborů)

Ovládání rizik (Bc., kód oboru 3909R011) - prezenční a kombinovaná forma studia

Cílem studijního oboru je výchova odborníků v oblasti analýzy a řízení rizik s uplatněním v průmyslu a veřejné správě. Absolvent získá znalosti ze základních ekonomických disciplín, aplikované informatiky, krizového managementu, ekonomiky krizových situací a bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva. Absolvent je profilován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění v progresivních technologických postupech při analýze a řízení rizik. Absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, jako poradci firem, obchodních institucí a státních orgánů.

Ovládání rizik (Bc., kód oboru 3909R011)

Profil : Řízení výrobních a logistických systémů - prezenční a kombinovaná forma studia

Cílem profilu je výchova odborníků v oblasti logistického řízení, kteří budou mít znalosti procesu analýzy a řízení rizik, a to s uplatněním jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě. V rámci daného profilu absolventi získají znalosti principů řízení výrobních a logistických systémů průmyslových podniků a organizací terciární sféry. Absolventi budou uplatnitelní na úrovni nižšího a středního managmentu průmyslových podniků a organizací terciární sféry.

Ochrana obyvatelstva (Bc., kód oboru  7401R012) - prezenční a kombinovaná forma studia

Cílem studijního oboru je výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří mají znalosti pro výkon funkcí souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva. Absolvent získá znalosti, které uplatní v různých profesních funkcích výkonných pracovníků pro krizové řízení na úrovni obcí a obcí s rozšířenou působností, krajských úřadech, apod. Absolvent najde uplatnění ve veřejné správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochraně.

Řízení environmentálních rizik (Bc., kód oboru 3904R031) - prezenční forma studia

Bakalářský studijní obor Řízení environmentálních rizik je zaměřen na přípravu odborníků, kteří budou mít potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s řízením rizik v životním prostředí na různých úrovních soukromých i veřejně-správních institucích a organizacích. Znalosti získané studiem inter-disciplinárních environmentálních, technických, sociálních a ekonomických disciplín integrovaných do konceptu ochrany společnosti, jsou zárukou výchovy profesně odborných pracovníků schopných po ukončení studia zastávat různé funkce, které svou náplní práce mají bezprostřední vztah k prevenci a řízení ekologických hazardů při mimořádných událostech. Při studiu si studenti osvojí praktické dovednosti a kompetence z oblasti managementu environmentálních rizik, jejich predikce a modelování, analýzy a vyhodnocování, strategií zvládání a socio-ekonomické adaptace.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Bezpečnost společnosti          

Studijní obor má interdisciplinární charakter a je zaměřen na prohloubení znalostí společensko-vědních, přírodovědných, právních a manažersko-ekonomických disciplín, informatiky a na jejich aplikace v praxi. Studium vychází ze současných potřeb vyplývajících z možných ohrožení společnosti, obyvatelstva, životního prostředí, složek národního hospodářství a kritické infrastruktury. Obor se ve druhém ročníku studia dělí do čtyř následujících specializací:

Specializace "Rizikové inženýrství" (NMgr., kód oboru 3909T015)

Absolventi získají znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, managementu a krizového managementu, bezpečnosti práce, strojů a zařízení, risk managementu, práva a legislativy, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech.

Specializace "Ochrana obyvatelstva" (NMgr., kód oboru 3909T015)

Absolventi jsou erudovaní odborníci pro oblast bezpečnosti společnosti se zaměřením na ochranu obyvatelstva, majetku, prostředí, kritické infrastruktury a logistického zabezpečení mimořádných událostí a krizových situací. Samostatně se orientují ve vzniklých mimořádných událostech, provádějí jejich všestrannou analýzu a vyhodnocení a navrhují efektivní řešení všestranného zabezpečení ochrany obyvatelstva.

Specializace "Environmentální bezpečnost" (NMgr., kód oboru 3909T015)

Absolventi specializace jsou odborníci ve sférách environmentální problematiky na regionální, národní i nadnárodní urovni. Jsou připraveni na odborné pracovní pozice v oblastech průmyslu, ochrany životního prostředí, orgánech státní správy, stejně tak jako na funkce s přímou odpovědností v oblasti krizového řízení a ovládání environmentálních rizik.

Specializace "Rizika výrobních a logistických procesů" (NMgr., kód oboru 3909T015)

Absolventi se uplatní ve vedoucích technických funkcích v oblasti logistiky. Také se uplatní jako projektanti logistických systémů v oblasti technického řešení výroby, dopravy, manipulace s materiálem, identifikace a balení, zásobování, odbytu, prodeje, údržby apod.