Jak se přihlásím?

Vysvětlení pojmů

Studijní program - Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu, podle studijního plánu stanovenou formou studia. Studium je zakončeno státní zkouškou s udělením akademického titulu (např. Bc., Mgr., Ph.D.). Studijní program se může členit na studijní obory.

Bakalářské studijní programy připravují studenta pro využití teoretických znalostí a praktických dovedností ve zvoleném povolání a ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je bakalářská práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.), standardní doba studia je 3 roky. 

Navazující magisterský studijní program rozšiřuje a prohlubuje znalosti z bakalářských studijních programů a připravuje studenta na budoucí povolání. Absolventům je udělen titul "inženýr" (ve zkratce Ing.), standardní doba studia je 2 roky.

Formy studia:

Na FLKŘ UTB ve Zlíně je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě studia.

  • prezenční studium – dříve používaný název denní (převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací a dalších forem, během nichž je student v přímém kontaktu s učitelem a své poznatky získává přímo). Účast je kontrolována. 
  • kombinované studium – dříve používaný název dálkové (kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia i multimediální formy bezkontaktní výuky); výuka probíhá zpravidla 1x za 14 dnů v pátek a v sobotu.

Standardní doba studia vyjadřuje dobu uvedenou v letech, v níž se předpokládá ukončení studia v akreditovaném studijním programu (např. u bakalářských studijních programů 3 roky, u navazujících magisterských studijních programů 2 roky apod.). Přesáhne-li skutečná doba studia daného studenta ve studijním programu stanovenou standardní dobu studia, má to pro studenta řadu následků z hlediska nároků na některé druhy stipendií, při překročení standardní doby studia o více než jeden rok i z hlediska povinnosti hradit poplatek za studium.

Průběh studia v akreditovaných studijních programech je evidován prostřednictvím kreditového systému založeného na Evropském systému převodu kreditů (ECTS). K ukončení každého typu akreditovaného studijního programu je zapotřebí dosáhnout stanoveného minimálního počtu kreditů: 180 kreditů v bakalářském studijním programu, 120 kreditů v navazujícím magisterském studijním programu. Kredit představuje kvantitativní vyjádření studijní zátěže studenta; standardní zátěž studenta v každém akademickém roce tak činí 60 kreditů.

Informace o nabízených studijních oborech naleznete CO CHCI STUDOVAT