O nás

Ústav krizového řízení garantuje a realizuje výuku

a) bakalářského studijního programu Procesní inženýrství, oboru Ovládání rizik, v prezenční i kombinované formě studia, a

b) specializace Rizikové inženýrství v navazujícím magisterském studijním programu a oboru Bezpečnost společnosti.

Vychovává odborníky v oblasti analýzy, prevence a řešení mimořádných událostí způsobených přírodními živly (povodně, zemětřesení), resp. činností člověka (požár, únik nebezpečných látek). Zásadní důraz je kladen rovněž na analýzu a řešení ekonomických rizik a optimalizaci podnikových procesů.

Absolventi získávají znalosti:

 • krizového managementu,

 • základních ekonomických disciplín,

 • manažerských metod a technik,

 • logistiky,

 • aplikované informatiky,

 • právních norem na úrovni České republiky i Evropské unie,

 • bezpečnostní politiky státu v oblasti ochrany obyvatelstva,

 • fungování integrovaného záchranného systému,

 • chemie, toxikologie

 • a dalších oblastí.

Měli by být schopni samostatně řešit mimořádné události, vytvářet havarijní a krizové plány, analyzovat ekonomický dopad těchto opatření, orientovat se v oblasti finančních rizik, podporovat složky státní správy zabývající se krizovým řízením, starat se o prevenci v oblasti bezpečnosti práce a dokázat pro podporu rozhodování krizových manažerů využívat vhodné informační a komunikační technologie.

Absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, případně jako poradci firem, obchodních institucí a státních orgánů. Studijní obor je specifický svým mezioborovým zaměřením, které dává absolventům širší pole působnosti při odborné profilaci. Tuto skutečnost potvrzuje široké spektrum témat bakalářských prací, které byly v minulosti na Ústavu krizového řízení realizovány:

 • Optimalizace evakuačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením,

 • Analýza rizik a bezpečnosti strojů ve vybraném podniku,

 • Analýza a řízení podnikatelských rizik ve vybraném podniku,

 • Posouzení bezpečnostních rizik při pořádání Mistrovství Evropy v kopané do 21 let na Městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti,

 • Analýza řízení podnikových procesů,

 • Krizový manažer – jeho funkce a postavení ve vybrané organizaci,

 • Sestavení krizového plánu ve vybrané společnosti,

 • Bezpečnost potravin jako nástroj konkurenceschopnosti potravinářského podniku,

 • Analýza krizového komunikace při vybrané mimořádné události,

 • Optimalizace protipožárních opatření na základní škole,

 • Financování kritické infrastruktury,

 • Rizika na sociálních sítích – analýza rizik kybernetické šikany,

 • Podnikatelský plán na založení podniku,

 • Praktické dodržování BOZP při výrobě plastových potrubních systémů.

Ústav krizového řízení garantuje a realizuje výuku kybernetické bezpečnosti. K podpoře výuky a výzkumu v této oblasti ústav disponuje Laboratoří kybernetické bezpečnosti s kvalitním softwarovým vybavením. Ústav krizového řízení navázal v oblasti kybernetické bezpečnosti odbornou spolupráci s Fakultou bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky.