Charakteristika oborů

Studijní program Mediální a komunikační studia

Obor Marketingové komunikace

Cílem studia je vybavit budoucí absolventy nezbytnými profesními znalostmi a dovednostmi z oblasti marketingových komunikací, ekonomiky, marketingu a teorie komunikace, jež jim umožní úspěšnou kariéru v marketingových útvarech komerčních i nekomerčních firem a institucí, v komunikačních agenturách, v rolích tiskových mluvčí nebo ve vlastním podnikání. Absolvent získá znalosti hlavních forem marketingových komunikací včetně souvislostí, které se k nim vztahují, s důrazem na specifické oblasti mediální a komunikační praxe. Získá profesní dovednosti v oblasti propagace, prezentace a reklamy, v oblasti marketingových komunikací výrobků a služeb, propagace komerčních organizací, institucí a organizací neziskového sektoru.

Studijní program Výtvarná umění

Obor Multimédia a design

Obor je orientován na tvůrčí disciplíny užitého výtvarného umění se zaměřením na média a reklamu. Je pojímán jako interdisciplinární studium s úzkou spoluprací jednotlivých ateliérů. Absolventi se uplatní jako tvůrci v oblasti užitého umění, v reklamních a multimediálních agenturách, v reklamních a propagačních odděleních obchodních i výrobních organizací, v oblasti užité grafiky, animované a filmové tvorby, v oblasti veletrhů a výstav, v oblasti designu obalů a výrobků.

Ateliér Design obuvi
Studium je zaměřeno na získání znalostí a výtvarného rozhledu v oboru, na tvůrčí postupy při navrhování, na úzkou spolupráci s výrobou a na profesionální kompletaci díla. Základní a nedílnou součástí výuky jsou jednotlivé tvůrčí projekty. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí práce při navrhování obuvi a galanterie. Orientuje se v současných obuvnických technologiích a materiálech. Uplatnění najde jak v inovačních týmech, tak i jako samostatný designér v oblasti designu obuvi, galanterie a drobných módních doplňků.

Ateliér Design oděvu
Cílem studia je vychovat absolventa, který bude schopen profesio­nálně řešit úkoly oděvního designéra v oblasti oděvního průmyslu, autorského oděvu a oděvu spojeného s reklamou. Absolvent bude schopen reagovat na potřeby trhu, který si žádá kompletní služby od návrhu po realizaci. Kromě odborné práce designéra bude ovládat i část marketingovou a produkční. Velký důraz je kladen na rozvoj konceptuální tvořivosti a originality. Semestrální témata jsou flexibilní, zaměřená tak, aby studenti komplexně rozvíjeli svoji kreativitu a plně využívají potenciál oborové i multioborové spolupráce. Důležitou součástí studia je také prezentace tvorby.

Ateliér Design skla
Výuka je zaměřena na přípravu tvůrčích osobností v oblasti designu skla a volného umění. Je směrována rovněž na schopnost koordinovat a využívat příbuzné disciplíny užitého umění v komplexním prostorovém ztvárnění. Během studia získá posluchač celkový přehled o problematice sklářské tvorby, sklářského designu a současného umění, formou zadávání konkrétních specificky zaměřených projektů. Důraz je kladen na individualitu studenta a originalitu řešení, které je schopné obstát v reálném tvůrčím prostředí. Během své práce se student seznámí s postupy při práci s materiálem (sklo), získá znalosti nutné pro zpracování výtvarného návrhu i výrobní dokumentace. Absolvent bude schopen tento materiál  progresivním způsobem využívat v kontextu současného umění, ale i designu.

Ateliér Digitální design
Výuka je zaměřena na design digitálních médií, především tzv. UI, UX a interaction design – navrhování uživatelských rozhraní, www stránek a mobilních aplikací. Zabývá se však i multimédii, motion graphics a grafickým designem s využitím nejsoučasnějších technologií. Cílem výuky je vybavit studenty profesními znalostmi a všestrannými praktickými dovednostmi, nutnými pro prosazení v globální konkurenci. Absolventi jsou připraveni najít uplatnění v rámci vlastní praxe nebo v kreativním týmu studia, agentury.

Ateliér Grafický design
Obsahem studia je seznámení se s celou šíří spektra grafického desig­nu: písmo a typografie, corporate design, logotyp, značka, architek­tura knihy, plakát, billboard, design manuál, grafické návrhy webo­vých stránek. Absolventi mají předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v oblasti grafického designu a pro profesní komunikaci. Jsou schopni reagovat a orientovat se v multikulturním a multijazykovém prostředí a profesionálně pracovat s informačními technologiemi.

Ateliér Produktový design
Výuka je zaměřena na praktické řešení problematiky 3D designu v profesně orientovaném studiu v oblasti prostorových aplikací, zejména v oblasti reklamní tvorby. Studium spojuje vizuální část nejen reklamní tvorby především v její prostorové podobě (POS/POP materiály, billboardy, obalový design, prostorové poutače, výstavní a veletržní expozice, branding interiérů apod.), ale i  design výrobků spotřebního charakteru. Nedílnou součástí studia je výuka základů grafického designu. Cílem studia je vychovat absolventa vybaveného dostatečnými profesními znalostmi a praktickými dovednostmi, který bude připraven pracovat v design studiích, marketingových útvarech firem, komunikačních agenturách atd.

Ateliér Prostorová tvorba
Studium se zaměřuje na znalosti problematiky prostorové tvorby, vnímání prostoru z hlediska jeho skladebnosti a aplikace ve výstavnictví, scénografii, interiérové a nábytkové tvorbě, navrhování drobné architektury a vybavení veřejného prostoru. Základem oboru je znalost principů z oboru architektury a designu, které vytvářejí základ pro řešení vnitřních a vnějších prostorů. Absolventi najdou uplatnění v oblasti interiérové a architektonické tvorby, při scénických úpravách prostoru, v reklamních a designerských studiích, popř. ve studiích zabývajících se nábytkem a užitným i výtvarným vybavením prostoru v interiéru i v exteriéru.

Ateliér Průmyslový design
Výuka v ateliéru Průmyslový design má charakter individuálních konzultací. Studenti pracují na zadaných projektech samostatně nebo v týmech, což je vhodným způsobem připravuje na pozici designéra na volné noze nebo člena firemního designérského týmu. Naprostá většina ateliérových projektů je přímo iniciována konkrétními požadavky a potřebami výrobních společností. Témata zadávaných ateliérových projektů jsou volena záměrně různorodě, což zvyšuje univerzální připravenost a schopnost absolventů řešit širokou škálu nejrůznějších designérských projektů v praxi. Díky ateliérovým projektům a odborným workshopům jsou studenti průběžně seznamováni s nejprogresivnějšími technologiemi a materiály, což jim umožňuje nalézat inovativní designérská řešení. V rámci práce na ateliérovém projektu je kladen důraz na vysokou užitnou hodnotu návrhu, jeho ergonomické parametry, vizuální kvalitu a výrobní potenciál. Pozitivním ukazatelem optimálního směřování ateliéru je bezesporu uplatnění absolventů v praxi, v tuzemských i v zahraničních společnostech.

Ateliér Reklamní fotografie
Výuka je prakticky i teoreticky programově vedena k přípravě samostatně tvořících profesi­onálních fotografů. Obsahem výuky je zvládnutí černo­bílé i barevné fotografie jak v běžně dostupných klasických materiálech, procesem negativ/poziti­v, fotografie na inverzní materiály, tak i snímaní a zpracování digitálního záznamu fotografie. Student se postupně seznamuje s běžnými fotografickými žánry. Fotografie drobného předmětu, fotografická reportáž, dokument, inscenovaná foto­grafie, fotografie architektury, krajiny, portrétu, módy. Seznamuje se s problematikou fotografické ilustrace, přípravy a realizace plakátu. Současně rozvíjí svůj tvůrčí potenciál zpracováváním různých témat v rámci realiazce volných souborů fotografií. Absolvent je schopen se uplatnit jako fotograf v reklamních agenturách, tiskových médiích apod. nebo jako samostatně pracující fotograf. V magisterském stupni dále rozvíjí svůj tvůrčí potenciál především tvorbou volných souborů na různá témata.

Studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Obor Animovaná tvorba

Studijní obor Animovaná tvorba nabízí výuku široké škály animačních technik. Studenti se seznamují s tvůrčími přístupy při realizaci animovaných etud, spotu, znělky, hudebního klipu i autorského filmu. Naučí se analyzovat, dramaturgicky i scenáristicky zpracovat látku a dovést ji do konečného tvaru včetně postprodukce. Výuka animace se orientuje především na moderní technologie a postupy, ale i animaci klasickou. Uplatnění najdou absolventi v reklamních studiích a agenturách, v TV společnostech nebo v profesionálních studiích animovaného a filmového triku.

Obor Audiovizuální tvorba

Specializace Kamera
Hlavní důraz při studiu této specializace je kladen především na zvládnutí nových digitálních možností snímání a postprodukčního zpracování obrazu, předpokládá se také osvojení si klasických animačních technologií, jakými jsou kreslený nebo loutkový film. Absolvent získá teoretické vědomosti i praktické schopnosti a dovednosti samostatně pracovat nebo spolupracovat na filmových nebo televizních projektech.

Specializace Režie a scenáristika
Cílem studia režie a scenáristiky je neustálé prohlubování oborových znalostí a dovedností. Výuka je zaměřena v první fázi zejména na řemeslné a tvůrčí aspekty, v dalších fázích pak přistupují hlediska psychologická a filozofická, estetická i etická, která jsou nedílnou součástí této práce.

  • Zaměření na scenáristiku zahrnuje semináře a cvičení, které podněcují tvůrčí myšlení a upevňují řemeslné schopnosti nezbytné při psaní scénářů. 
  • Zaměření režie vychází z teoretických základů, které připravují studenta k tomu, aby byl schopen kreativně přistoupit k vlastnímu tvůrčímu audiovizuálnímu výstupu a rozvinout při jeho tvorbě nejen praktickou odbornou stránku věci, ale i fantazii a tvořivost spolu se sebereflexí a osobitým viděním.

Praktická cvičení vedou studenty ke schopnosti zpracovat látku, vést filmový či televizní štáb, ale zejména používat řemeslo jako nutnou podmínku možnosti tvůrčího předání lidských a uměleckých postojů divákovi.   

Specializace Střihová skladba
Výuka oboru/specializace se soustředí na řemeslné a tvůrčí aspekty střihové skladby, na její dramaturgii i na psychologická hlediska, která jsou nedílnou součástí práce střihače. Studenti získávají profesní vědomosti v oblasti dokumentárního filmu, hrané a reklamní tvorby ve filmové i v televizní tvorbě. Jsou připravení vést vlastní audiovizuální společnost.

Specializace Vizuální efekty
Vizualní efekty se zaměřují na teorii a praxi při vytváření filmových triků. Student získá teoretické základy a povědomí o historii triku, bude se rozvíjet v praktických cvičeních na jejich realizaci. Studium zahrnuje technologie jako stoptrik, matte painting, 3D kompozice, compositing, stereoskopii, digitální workflow, color grading a další. Student by měl po ukončení studia zvládnout realizovat a navrhnout filmový trik.

Specializace Zvuková skladba
Výuka oboru/specializace se soustředí na výchovu odborníků vytvářejících audiovizuální díla především pro filmovou a televizní tvorbu, ale i pro ostatní oblasti zvukové tvorby (rozhlas, divadlo, hudební studia). Studenti se seznamují také se specifiky hrané, dokumentární a  reklamní tvorby.

Obor Produkce

Studenti oboru rozvíjejí své znalosti a dovednosti v souvislosti s přípravou, realizací a dokončením AVD od sestavení štábu, plánované kalkulace pro jednotlivé žánry, přes samotné natáčení, postprodukci až po konečnou distribuci. Pro svou profesi musí získat vědomosti z oblasti práva, ekonomie, marketingu, psychologie, etiky a estetiky, dějin kultury a filmu nebo z oblasti možnosti financování v rámci České republiky i mimo ni; musí mít také přehled o současném kulturním dění. Absolventi se uplatní v televizi, produkčních či reklamních společnostech, při organizaci koncertů, přehlídek, festivalů a dalších akcí.