Informace o příjímacím řízení

Rychlé odkazy:

SP Výtvarná umění: Design obuvi | Design oděvu | Design skla | Digitální design | Grafický design | Produktový design | Prostorová tvorba | Průmyslový design | Reklamní fotografie

SP Teorie a praxe audiovizuální tvorby: Animovaná tvorbaAudiovizuální tvorba (Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) | Produkce

SP Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace: prezenční forma | kombinovaná tvorba

Jak podat přihlášku:

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně přijímá přihlášku ke studiu (dále jen "přihláška") pouze v elektronické podobě. Přihlášku je nutno podat na internetové adrese https://stag.utb.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Doručením přihlášky, tzn. podáním přihlášky prostřednictvím uvedené internetové adresy, se zahajuje přijímací řízení.

Přihláška ke studiu:

Uchazeč je povinen vyplnit v přihlášce všechny požadované údaje. Po vyplnění přihlášky uchazeč vytiskne její zkrácenou verzi, podepíše ji a zašle ji do stanoveného termínu doporučeně na adresu: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Studijní oddělení, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, spolu s dalšími požadovanými náležitostmi dle příslušné směrnice k přijímacímu řízení (životopis atd.). Prospěch ze SŠ ani potvrzení lékaře nepožadujeme.

Uchazeč o kombinovanou formu studia zašle současně s vytištěnou přihláškou potvrzení o dosažené praxi v oboru.

Při úhradě administrativního poplatku za přijímací řízení je nutno uvést ve specifickém symbolu vygenerované oborové číslo z přihlášky. Pro zrychlení akceptace přihlášky doporučujeme provádět platbu bezhotovostním převodem na účet.

V aplikaci pro podání přihlášky (www.eprihlaska.utb.cz) je uchazeč povinen si zkontrolovat, zda byl poplatek úspěšně připsán na účet univerzity (spárován s přihláškou), zda je přihláška označena jako „Přijata“ a v případě nejasností nebo
nesrovnalostí (např. pokud neobdrží ve stanoveném termínu pozvánku k přijímací zkoušce apod.) kontaktovat studijní oddělení FMK na adrese studium@fmk_utb_cz.

Poznámky:

 • Pokud si uchazeč nevytiskne podklady pro platbu ihned při podání přihlášky, může si je dodatečně vytisknout po opětovném přihlášení se do přihlášky, zadání rodného čísla a iniciál - “Přehled” (Podrobnosti a platební údaje).
 • Pokud uchazeč nevytiskne zkrácenou verzi přihlášky ihned při jejím podání, může ji dodatečně vytisknout po opětovném přihlášení se do přihlášky, zadání rodného čísla a iniciál - “Přehled” (Verze pro tisk).
 • Doporučujeme uchazeči vytisknout si zkrácenou verzi přihlášky i pro vlastní potřebu. Je zde uveden vygenerovaný pseudorodný kód (u cizinců), nezbytný k opětovnému přihlášení se do přihlášky pro kontrolu stavu přihlášky.

Přijímací zkoušky:

Informace o přípravných kurzech a možnosti individuálních konzultací naleznou uchazeči o studium na stránce Jak si rozšířím vzdělání?


Studijní program Výtvarná umění – studijní obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby – studijní obor Animovaná tvorba, studijní obor Audiovizuální tvorba (specializace: Režie a scenáristika, Kamera, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba), studijní obor Produkce.
Prezenční studium (PS) – Směrnice k přijímacímu řízení SD2017.12

Uchazeč si může podat přihlášku pouze do jednoho z uvedených studijních oborů (Multimédia a design, Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba, Produkce). U studijního oboru Multimédia a design si uchazeč při podávání přihlášky ke studiu zvolí jeden konkrétní ateliér (Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie). U studijního oboru Audiovizuální tvorba si uchazeč při podávání přihlášky ke studiu zvolí jednu specializaci (Kamera, Režie a scenáristika, Vizuální efekty, Střihová skladba, Zvuková skladba).

Přijímací zkouška je dvoukolová.

První kolo (talentová zkouška):

Uchazeč odevzdá soubor domácích prací, hodnotí se projevený tvůrčí potenciál uchazeče s přihlédnutím k požadavkům oboru (ateliéru/specializace). Obsah domácích prací je přesně stanoven (viz Příloha směrnice SD2017.12).

Druhé kolo:

Do druhého kola přijímací zkoušky, které trvá tři dny, postupují ti uchazeči, kteří uspěli v prvním kole. Druhé kolo se skládá z těchto částí:

 1. Písemná zkouška – všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury, znalosti ve zvoleném oboru (ateliéru/specializaci).
 2. Tvůrčí zkouška – uchazeč samostatně vypracuje úkoly na dané téma, typické pro obor (atelier/specializaci) - zjišťují se invence a tvůrčí schopnosti, dovednost komunikovat výrazovými uměleckými prostředky.
 3. Ústní zkouška – zjišťuje se motivace uchazeče, hloubka zájmu o zvolený obor (ateliér/specializaci) a všeobecný přehled.

Studijní program Výtvarná umění
Obor Multimédia a design
ateliér Design obuvi 

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • současné trendy v obuvnickém designu,
 • orientace v módních trendech,
 • znalosti s realizací modelů, terminologie,
 • všeobecný kulturní přehled.
Doporučená literatura:
 • ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Boty botky botičky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 244 s. ISBN 978-80-7106-986-7.
 • RIELLO, Giorgio; McNeil, Peter. Shoes. A History from Sandals to Sneakers. Oxford: Berg, 2006, 439 s. ISBN 13 978 1 84520 443 3.
 • BRUTHANSOVÁ, Tereza. Český design 01. Praha: Prostor – architektura, interi, 2007, ISBN: 978-80-87064-01-6.
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP, 2004, 167 s. ISBN 80-86863-03-4.
 • PIJOAN, José. Dějiny umění 1.–11. díl. Praha: Knižní klub: Balios, 1998.
 • RILEYOVÁ, Noël. Dějiny užitého umění. Praha: Slovart, 2004, 544 s. ISBN 80-7209-549-8.
 • FEHÉR, György; SZUNYOGHY, András, Anatomie pro výtvarníky. Praha: Slovart, 2013, 220 s. ISBN 978-80-7391-776-0.
 • HORTON, SMITH, Ray, WRIGHT, Michael, Škola kreslení a malování. Praha: Slovart, 2003, 480 s. ISBN: 80-7209-456-4.
 • JONAS, Sylvia. Móda v proměnách času. Rebo, 2008, 296 s. ISBN 978-80-7234-857-2.
 • CHOKLAT, Aki. Shoe Design, DAAB, 2009, 382 s. ISBN: 3866540507.

Studijní program Výtvarná umění
Obor Multimédia a design
ateliér Design oděvu 

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • orientace v módních trendech oděvního designu a obecné znalosti v oblasti módy a designu,
 • znalosti technologické související s realizací oděvního designu,
 • osobnosti světa oděvního designu a znalosti nových směrů, znalosti terminologie.
Doporučená literatura:
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání – Starověk, Nakladatelství Lidové noviny, 1997
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání – Středověk, Nakladatelství Lidové noviny, 2001
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání – Renesance (15. a 16. stol.), Nakladatelství Lidové noviny, 2000
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání – Baroko a Rokoko, Nakladatelství Lidové noviny, 2000
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání – Od empíru k druhému rokoku, Nakladatelství Lidové noviny, 2004
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání – Doba turnýry a secese, Nakladatelství Lidové noviny, 2006
 • KYBALOVÁ, Ludmila, JAROŠOVÁ, Helena. Současná česká móda – Contemporary Czech Fashion, Allcore, 2002
 • PIJOAN, José. Dějiny umění 1.–11. díl, 1999
 • SEELING, Charlotte. Století módy 1900-1999. 1. vyd. Praha: Slovart, 2000
 • RACINET, Auguste. THE COMPLETE COSTUME HISTORY, Taschen, 2006
 • The Kyoto Costume Institute, Fashion from the 18th to the 20th Century, Taschen, 2004
 • The Kyoto Costume Institute, The Collection of the Kyoto Costume Institute
 • Fashion — A History from the 18th to the 20th CEntury, Taschen, 2002
 • Lafuente Maite, Essential Fashion Illustration, LOFT Publications, 2005
 • Riegelman Nancy, Colors for Modern Fashion – Drawing Fashion with Colored Markers, 9 Head Media, 2006
 • Časopisy – Vogue, Amica, Elle, Art and Antiques, Textilžurnál

Studijní program Výtvarná umění
Obor Multimédia a design
ateliér Design skla 

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • moderní umění ve světě, osobnosti, směry, terminologie,
 • klasická česká moderna a umění/design po roce 1945,
 • osobnosti českého ateliérového skla.
Doporučená literatura:
 • ALAN, Josef. Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945-1989, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001. ISBN 80-7106-449-1
 • CHALUMEAU, J. L. Přehled teorií umění, Portál, 2003. ISBN 80-7178-663-2
 • HEARTNEY, Eleanor. Art and Today. London: Phadion, 2008. ISBN 978-0-7148-45142.
 • KIRSCH, Roland (ed.). Historie sklářské výroby v českých zemích II/1, 2. Praha: Academia, 2003. ISBN 8020010696.
 • KLASOVÁ, Milena. Libenský a Brychtová. Praha: Gallery, 2002. ISBN 80-86010-54-6.
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP, 2009. ISBN 978-8086863283.
 • LANGHAMER, A. Sklo a světlo—150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově: 1856-2006. ISBN 80-7101-058-8.
 • LANGHAMER, A. Legenda o českém skle. Tigris, 2000. ISBN 80-86062-02-3.
 • MILLER, Judith, LIEBE, Frankie, HILL, Mark. Sklo 20. století, Bratislava: NOXI 2005 ISBN 80-89-179-21-5.
 • PETROVÁ, Sylva. České sklo. Gallery, 2001. ISBN 80-86010-44-9.
 • PIJOAN, J. Dějiny umění 1.–11. díl. Praha: Knižní klub: Balios, 1998.
 • RAIMANOVÁ, Ivona. V prostoru 2000, Generace 1989–2009, Liberec: Spacium, 2009. ISBN 9788025457511.
 • RAIMANOVÁ, Ivona. Socha a město Liberec 1969. Liberec: Spacium, 2008. ISBN 978-80-87213-00-1.
 • RICKE, Helmut. Czech Glass 1945–1980/Design in an Age of Adversity, Stuttgart: Arnoldsche Verlagsanstalt, 2008. ISBN 978-3-89790-217-6.
 • RUHRNBERG, Karl. Umění 20. století. Köln: Tachen GmbH, 2000. ISBN 80-7209-521-8.
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha SPN, 1992. ISBN 80-04-25555-8.
 • Časopisy – Art and Antiques, Neues Glass, Keramika a sklo, Atelier.

Studijní program Výtvarná umění
Obor Multimédia a design
ateliér Digitální design

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • internet, web design, uživatelská rozhraní (terminologie, historie a vývoj www),
 • grafický design (historie a současnost, terminologie, osobnosti – významné realizace),
 • umění a design 2. pol. 20. století a 21. století,
 • současné moderní umění (osobnosti, směry).
Doporučená literatura:
 • ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jak břitva. Baroque Partners, 2014. ISBN: 978-80-87923-01-6
 • POWELL, Thomas A. Web design Kompletní průvodce. Computer Press Brno, 2004. 820 s. ISBN 8­0-722-6949-6.
 • KRUGG, Steve. Nenuťte uživatele přemýšlet. Computer Press Brno, 2006. 168 s. ISBN: 80-251-1291-8.
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. 1. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006. 224 s. ISBN 80-968-6585-4.
 • GOMBRICH, Ernst H. Příběh umění. Praha: MLADÁ FRONTA, 2003. 684 s. ISBN 80-204-0685-9.
 • BLAŽEK, Filip a kol. Praktická typografie. Computer Press Brno 2004, ISBN 978-80-251-1932-7.
 • DABNER, David. Grafický design v praxi. Bratislava: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-597-8.
 • FIELL, Charlotte a Peter. Graphic Design Now. Köln. Tachen GmbH, 2005, ISBN 382284778X, 978-38-228-4778-7.
 • PHILIP, B. Meggs. A History of Graphic Design. J. W. 1998, ISBN-10: 0471699020.
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 2. Praha: Odeon, 1986. ISBN 80-7176-866-9.
 • SPARKEOVÁ, Penny. Století designu. 1. Praha: SLOVART, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5.
 • TOSCANI, Olivero. Reklama je navoněná zdechlina. Praha: Slovart, A996. 173 s. ISBN 80-85871-82-3.
 • www.font.cz
 • www.smashingmagazine.com
 • www.typo.cz
 • www.webdesignernews.com

Studijní program Výtvarná umění
Obor Multimédia a design
ateliér Grafický design 

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • grafický design: historie, terminologie, osobnosti,
 • písmo a typografie: historie, terminologie, osobnosti,
 • počítačová grafika: terminologie,
 • polygrafie: technologie, terminologie.
Doporučená literatura:
 • BERAN, Vladimír. Typografický manuál: učebnice počítačové typografie. 1. vyd. Náchod : MANUÁL, 1994. přeruš. st. Bibliogr. ISBN 80-901824-0-2.
 • BLAŽEK, Filip a kol. Praktická typografie. Computer Press Brno 2004, ISBN: 978-80-251-1932-7.
 • DABNER, David. Grafický design v praxi. Bratislava: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-597-8.
 • DUSONG, J. L., SIEGWARTOVÁ, F. Typografie-od olova k počítačům. Praha: Svojka a Vašut, 1997. ISBN 80-7180-296-4.
 • FIELL, Charlotte a Peter. Graphic Design Now. Köln. Tachen GmbH, 2005, ISBN 382284778X, 9783822847787.
 • FRASER, Bruce, MURPHY, Chris, BUNTING, Fred. Správa barev. Computer Press Brno 2003, ISBN-10: 0321267222.
 • HEALY Matthew. Co je branding? Slovart s. r. o v Praze, 2008, ISBN 978-80-7931-167-6.
 • KAFKA Ondřej, KOTYZA Michal, LOGO and CORPORATE  IDENTITY Kafka Design, 2014
 • KOČIČKA Pavel, BLAŽEK Filip. Praktická typografie. Computer press, Brno. 288 s. 2000. ISBN 80-7226-385-4.
 • MOLLERUP, Per. Marks of Excellence. Phaidon, New York, ISBN-13: 9780714838380.
 • MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky 1, 2. Praha: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-740-8.
 • MYSLIVEČEK, Milan, Panoptikum symbolů, značek a znamení. Horizont Praha 1994, ISBN 80-7012-073-8.
 • PARKER, C. Roger, Profesionální design v reklamě. SoftPress, Brno 2000 ISBN 8090282407, 9788090282407.
 • PHILIP, B. Meggs. A History of Graphic Design. J. W. 1998, ISBN-10: 0471699020.
 • PINCAS Stéphane, MARC Loiseau. Dějiny reklamy. Taschen 2009, česká edice Slovart Praha 2009, ISBN 978-80-8391-266-6.
 • TWEMLOW Alice. What is Graphic Design for? 1.vyd. Slovart s.r.o: Praha, 2008, 256 str. ISBN 978-80-7931-027-3.
 • www.font.cz

Studijní program Výtvarná umění
Obor Multimédia a design
ateliér Prostorová tvorba 

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • architektura: přehled historie až po současnost, terminologie, osobnosti,
 • interiér, výstavnictví a scénografie: přehled historie až po současnost, terminologie, osobnosti,
 • nábytkový design: přehled historie až po současnost, terminologie, osobnosti designu,
 • výtvarné umění: přehled historie až po současnost, osobnosti,
 • Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Musée ďOrsay v Paříži.
Doporučená literatura:
 • BROOKER, Graeme, STONE Sally. Co je interiérový design?. Praha: Slovart, 2011. ISBN: 978-80-7391-435-6.
 • KARASOVÁ, Dagmar. Geneze nábytkového designu. Praha: UPM, 2012. ISBN 978-80-7101-103-3.
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu 1. a 2. Praha: VŠUP, 2009. ISBN 978-8086863283.
 • KRATOCHVÍL, Petr. Současná česká architektura a její témata. Praha: Paseka, 2011. ISBN: 978-80-7432-110-8.
 • MORANT, Henry de. Dějiny užitého umění Praha: Odeon, 1983.
 • NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: Krajina, místo, architektura. Vyd.2. Praha: Dokořán, 2010. ISBN: 978-80-7363-303-5.
 • PIJOAN, José. Dějiny umění 1.–11. díl Praha: Knižní klub: Balios, 1998.
 • VIDIELLA, Alex Sánchez. Současná architektura. Praha: Slovart, 2007. ISBN: 978-80-7209-983-2.
 • ZDEŇKOVÁ, Marie. Současná česká scénografie. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-145-7.
 • ZIKMUND-LENDER, Ladislav. Design/nábytek/interiéry. Hradec Králové: Zikmund Hradec Králové, 2014. ISBN: 978-80-905271-4-0.

Studijní program Výtvarná umění
Obor Multimédia a design
ateliér Průmyslový design 

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • průmyslový design: historie a současnost,
 • orientace v základní oborové terminologii,
 • významné osobnosti oboru.
Doporučená literatura:
 • BHASKARANOVÁ, Lakshmi. Podoby moderního designu. Praha: Slovart, 2007. ISBN 80-7209-864-0.
 • BRUTHANSOVÁ, Tereza. Český design 01. Praha: Prostor & architektura, interiér, design, 2007. ISBN 9788087064016.
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP, 2009. ISBN 9788086863283.
 • KOUDELKOVÁ, Dagmar. Jiří Pelcl – design; subjective – objective. Praha: ERA, 2006. ISBN 80-7366-066-0.
 • NORMAN, Donald A. Design pro každý den. Praha: Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-314-1.
 • PELCL, Jiří. Design. Od myšlenky k realizaci./From Idea to Realization. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,  2012. ISBN 978-80-86863-45-0, EAN: 9788086863450.
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha: Odeon, 1986. ISBN 80-7176-866-9.
 • PINCAS, Stéphane, MARC Loiseau. Dějiny reklamy. Praha: Slovart, 2009, ISBN 978 - 80-8391-266-61-266-6.
 • POSPÍŠIL, Jaroslav, MICHAL, Stanislav. Multimediální slovník. Olomouc: Rubico,2004. ISBN 80-7346-019-X.
 • SPARKEOVÁ, Penny. Století designu. Praha: Slovart, 1999. ISBN 80-7209-142-5.
 • Časopisy — Domus, Form, Art and antiques, Dolce Vita, Autodesign, Strategie.

Studijní program Výtvarná umění
Obor Multimédia a design
ateliér Reklamní fotografie 

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • dějiny fotografie: terminologie, osobnosti, stylové zařazení,
 • současná fotografie: základní tendence, osobnosti, terminologie, výstavy, festivaly,
 • dějiny umění a současné dění ve vizuální kultuře,
 • základy technologie zpracování analogového černobílého, barevného, negativního i pozitivního obrazu,
 • základy technologie záznamu a zpracování digitálního fotografického obrazu,
 • základní informace o stavbě fotografických přístrojů,
 • základní informace o analogových a digitálních fotografických materiálech,
 • základní znalosti optiky v rozsahu učiva gymnázia.
Doporučená literatura:
 • BAATZ, Willfried. Malá encyklopedie Fotografie. 1. vydání, Computer Press Brno 2004, ISBN 80-251-0210-6
 • BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění. Dotisk, Rubico Olomouc 1998, ISBN: 80-85839-25-3
 • BIRGUS Vladimir, MLČOCH Jan. Česká fotografie 20. století, UPM, KANT, Praha 2005
 • JINDRA, Jan. Reklamní a produktová fotografie. Computer Press a. s., 2011, ISBN 9788025131121.
 • JIRÁČEK, Milič a kol., Technické základy fotografie. 1. vydání, Komora fotografických živností a Společenstvo drobného podnikání Praha 200, ISBN 80-02-01492-8
 • LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia Optika. 3. přepracované vydání, Prométheus Praha 2002, ISBN 80-7196-237-6
 • MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie. 2. upravené vydání, Mladá fronta Praha 1986
 • MRÁZKOVÁ, Daniela, REMEŠ, Vladimír. Cesty československé fotografie. 1. vydání, Mladá fronta Praha 1989, ISBN 80-204-0015-X
 • PIHAN, Roman. Mistrovství práce s DSLR. 2. vydání, IDIF Praha 2009, ISBN 978-80-87155-02-8
 • ŠVÁCHA, Rostislav, PLATOVSKÁ, Marie. Dějiny českého výtvarného umění VI 1,2 (1958 – 2000), vyd. Academia Praha 2007, ISBN 978-80-200-1489-6, (DUFEK, Antonín - statě o fotografii)
 • Všechna čísla časopisu Fotograf, řada dalších publikací a odborné časopisy z oboru.

Studijní program Výtvarná umění
Obor Multimédia a design
ateliér Produktový design

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • produktový design, reklama (historie, terminologie, osobnosti, technologie oboru),
 • moderní umění ve světě, osobnosti, směry, terminologie,
 • umění a design 2. pol. 20. století a 21. století.
Doporučená literatura:
 • BHASKARANOVÁ, Lakshmi. Podoby moderního designu. 1. Praha: Slovart, 2007. 256 s. ISBN 80-7209-864-0.
 • BRUTHANSOVÁ, Tereza. Český design 01. 1. Praha: Prostor & architektura, interiér, design, 2007. 260 s. ISBN 9788087064016.
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: MLADÁ FRONTA, 2003. 684 s. ISBN 80-204-0685-9
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Vyd. 2., dopl. a rev. Praha: VŠUP, 2009. 172 s. ISBN 9788086863283.
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. 1. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006. 224 s. ISBN 8096865854.
 • PELCL, Jiří. Design. Od myšlenky k realizaci./From Idea to Realization. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,  2012. ISBN 978-80-86863-45-0, EAN: 9788086863450.
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 11. díl. 2. Praha: Odeon, 1986. ISBN 80-7176-866-9.
 • PINCAS, Stéphane, MARC, Loiseau. Dějiny reklamy. Praha: Slovart, 2009, ISBN 978-80-8391-266-61-266-6.
 • SPARKEOVÁ, Penny. Století designu. 1. Praha: SLOVART, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5.
 • TOSCANI, Olivier. Reklama je navoněná zdechlina. Praha: Slovart, A996. 173 s. ISBN 80-85871-82-3.

Studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby
Obor Animovaná tvorba 

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • animovaný film – historie (osobnosti–tvůrci českého animovaného filmu, studia),
 • animovaný film – současnost (světová studia a jejich produkce),
 • animovaný film – terminologie (druhy animovaného filmu),
 • všeobecné středoškolské znalosti v oblasti výtvarného umění.
Doporučená literatura:
 • ANIMA MUNDI; WIEDEMANN, Julius (editor). Animation Now! Köln Taschen 2004. 352 s. ISBN 3-8228-2588-3
 • DOVNIKOVIČ, Borivoj. Škola kresleného filmu. Vyd. 2. Praha AMU 2007. 180 s. ISBN 978-80-7331-091-2
 • DUTKA, Edgar. Scenáristika animovaného filmu – Minimum z historie české animace. Praha AMU 2006. 146 s. ISBN 80-7331-069-4
 • DUTKA, Edgar. Minimum z dějin světové animace. Praha AMU 2004. 159 s. ISBN 8073310120
 • KUBÍČEK, Jiří. Úvod do estetiky animace. Praha AMU 2004. 108 s. ISBN 80-7331-019-8
 • KERLOW, Isaac. Mistrovství 3D animace. Brno Computer Press, a. s., 2011. 496 s. ISBN 978-80-251-2717-9
 • McCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha BB art 2008. 224 s. ISBN 978-80-7381-419-9

Studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby
Obor Audiovizuální tvorba
specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • znalosti z oblasti dějin české i světové kinematografie,
 • orientace v současné české kinematografii (žánry a tvůrci),
 • orientace v soudobých trendech ve filmové a televizní produkci,
 • povědomí o filmových festivalech a přehlídkách v ČR a ve světě,
 • znalosti z oblasti kultury a umění,
 • znalost základů filmové  řeči a filmové analýzy,
 • orientace v odborné terminologii z oblasti filmu a televize.
Povinná literatura - společná pro všechny specializace:
 • BORDWELL, David a THOMPSONOVÁ, Kristin. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 2., opr. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011, 827 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7331-207-7.
 • PTÁČEK, Luboš (ed.). Panorama českého filmu. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 514 s. ISBN 80-85839-54-7.
 • BORDWELL, David a THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011, 639 s. ISBN 978-807-3312-176.
 • KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. Brno: MU, 2015. 978-80-210-7756-0.
Doporučená literatura - Kamera:
 • časopis American Cinematographer
 • Urban, Miroslav. Filmová laboratoř. 2., rozš. vyd. Praha: AMU, 2001. ISBN 80-85883-78-3.
Doporučená literatura - Režie a scenáristika:
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. ISBN 80-7331-314-2.
 • FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2007, 277 s. ISBN 978-80-87067-65-9.
 • KATZ, Steve D. Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen. Burlington, MA: Focal Press, 2001.ISBN 978-0941188104.
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3. rozšířené vydání. Praha: FAMU, 2005. 146 s. ISBN 80-7331-039-2.
Doporučená literatura – Střihová skladba:
 • KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha: AMU, 2002. ISBN 80-7331-896-2.
 • LABÍK, L'udovít. Dramaturgia strihovej skladby. Zlín: VeRBuM, 2013. 978-80-87500-30-9.
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3. rozšířené vydání. Praha: FAMU, 2005. 146 s. ISBN 80-7331-039-2.
Doporučená literatura – Vizuální efekty:
 • BORDWELL, David; THOMPSONOVÁ Kristin. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Akademie múzických umění 2011, 680 s., ISBN 978-80-7331-217-6
 • MILLAR, Dan. Tajemství filmových triků. Etna, 1990, 132 s., ISBN 80-85786-24-9
 • STRÁNSKÝ, Antonín; LEVINSKÝ, Otto; kolektiv autorů Film a filmová technika, SNTL 1974, 356 s.
 • JONES, Ted. Škola filmaření včetně nejnovějších digitálních postupů a technologií, Slovart 2013, 176 s., ISBN 978-80-7391-867-5
 • RICKITT, Richard. Special Effects: The History and Technique,  Billboard Books, 2007, 384 S., ISBN: 9781845131302
 • http://vizualniefekty.cz/uvod/
 • http://www.filmsite.org/visualeffects19.html
 • http://www.autodesk.com/industry/media-entertainment/film-tv
Doporučená literatura - Zvuková skladba:
 • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2006. 80-7331-010-4.
 • GREČNÁR, Ján. Zvuková realizácia filmu: umenie majstra zvuku.  Juga, Bratislava, 2012. ISBN: 9788089030507
 • HŮRKA, Miloslav. Když se řekne zvukový film. Kapitoly z historie a současnosti zvukového filmu. Praha: ČFÚ, 1991. 80-7004-044-0.

Studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby
Obor Produkce

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • znalosti z oblasti dějin české i světové kinematografie,
 • orientace v současné české kinematografii (žánry a tvůrci),
 • přehled o současných televizních trendech a formátech,
 • povědomí o filmových festivalech a přehlídkách v ČR a ve světě,
 • přehled o produkčních společnostech a jejich tvorbě (filmy, dokumenty),
 • základní znalost pojmů z oblasti audiovize a orientace ve fázích výroby hraného filmu,
 • přehled o možnostech financování filmového díla - koprodukce, spolupráce s TV, granty v ČR, Evropské granty (Media, Eurimage), product placement, sponzoring,
 • základní právní povědomí o audiovizi - autorský zákon, zákon o audiovizi,
 • základní přehled o distribuci - VOD, festivaly, kina - formáty distribučních kopií, TV, Crosspromotion,
 • Autorský zákon č. 121/2000 Sb.
 • zákon č. 496/2012 Sb. audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie.
Povinná literatura:
 • BORDWELL, David a THOMPSONOVÁ, Kristin. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 2., opr. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011, 827 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7331-207-7.
 • PTÁČEK, Luboš (ed.). Panorama českého filmu. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 514 s. ISBN 80-85839-54-7.
 • BORDWELL, David a THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011, 639 s. ISBN 978-807-3312-176.
 • KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. Brno: MU, 2015. 978-80-210-7756-0.
Doporučená literatura:
 • EPSTEIN, Edward Jay. Ekonomika Hollywoodu. Skrytá finanční realita v pozadí filmů. Praha: Mladá Fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2753-3.
 • KURZOVÁ, Sibylle. Pitch it! Praha: AMU, 2013. 978-80-7331-284-8.
 • OGILVY, David. O reklamě. Praha: MP, 2007. ISBN 978-80-7261-154-6.
 • RYAN, MAUREEN A. Film and Video Budgets 6. Michael Wiese Productions, 2015. 978-161593221
 • RYAN, MAUREEN A. Producer to Producer: A Step-by-Step Guide to Low-Budget Independent Film Producing. Michael Wiese Productions, 2010. 978-1932907759.

Studijní program Mediální a komunikační studia – studijní obor Marketingové komunikace
Prezenční studium (PS) – Směrnice k přijímacímu řízení SD2017.13

Přijímací zkouška má písemnou formu a prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí:

 1. Zkouška kreativity a logického myšlení (řešení drobných komunikačních úkolů).
 2. Zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média).

Studijní program Mediální a komunikační studia – studijní obor Marketingové komunikace
Kombinované studium (KS) – Směrnice k přijímacímu řízení SD2017.14

Přijímací zkouška má písemnou formu a prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí:

 1. Zkouška kreativity a logického myšlení (řešení drobných komunikačních úkolů).
 2. Zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média).

Podmínkou přijetí ke studiu v kombinované formě je dosažená minimálně dvouletá praxe v oboru marketingových komunikací.

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:
 • všeobecný kulturní, společenský a politický přehled,
 • tvůrčí přístup k řešení drobných komunikačních úkolů, logické myšlení.
Doporučená literatura:
 • BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry.
 • BARRETT, Jim; GEOFF, Williams. Testy vašich schopností. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1506-6.
 • CLEGG, Brian. Procvičování paměti a kreativity v kostce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. 106 s. ISBN 80-251-0548-2.
 • DIETRICH, Rolf; MÜLLER, Reinhard; WENZELN, Walter. Jak se naučit a trénovat logické myšlení. Vyd. 1. Praha: Euromedia Group, 2007. 136 s. ISBN 978-80-242-1871-7.
 • HAVAS, Harald. Využijte svých schopností na 100 %: Trénink myšlení, paměti, kreativity. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2006. 304 s. ISBN 80-247-1515-5.
 • HORŇÁK, Pavel. Reklama. Teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín: Verbum, 2010. 320 s. ISBN 978-80-904273-3-4.
 • KATZ, Mathias. IQ testy: Praktická cvičení, rady a tipy pro rozvoj verbálního, numerického a prostorového myšlení. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-2176-7.
 • KÖNIGOVÁ, Marie. Jak myslet kreativně. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1626-7.
 • KÖNIGOVÁ, Marie. Tvořivost: Techniky a cvičení. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2007. 188 s. ISBN 80-247-1652-6.
 • MAGGIE, Guenes; den, BERGH, Joeri Van; PELSMACKER DE, Patrick. Marketingová komunikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1.
 • MIKULÁŠEK, Milan. Tvořivost a inovace v práci manažera. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2010. 207 s. ISBN 978-80-247-2016-6.
 • MOSER-WILL, Inez, Grube, Ingrid. 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci. Praha: Grada Publishing, 2010. 269 s. ISBN 978-80-247-3560-3.
 • Změř si IQ. Dialog, 2003. 60 s. ISBN 80-867-6100-2.