Jak chci studovat?

Na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně lze studovat v prezenční nebo kombinované formě studia.

Prezenční studium (dříve používaný název denní studium) - převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, praxí a dalších forem, během nichž je student v přímém kontaktu s učitelem a své poznatky získává přímo. Účast je kontrolována.

Kombinované studium (dříve používaný název dálkové studium) - kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia, které je koordinováno vzdělávací institucí. Výuka probíhá zpravidla 1x za 14 dnů v pátek a v sobotu celý den.

Informace o nabízených studijních oborech naleznete v sekci Co chci studovat