Celoživotní vzdělávání

Celoživotním vzděláváním (dále jen "CŽV") se rozumí takové druhy vzdělávání, které umožňují získávat jeho účastníkům znalosti, doplňovat, prohlubovat, obnovovat nebo rozšiřovat vědomosti, dovednosti, kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu specializované činnosti.

Celoživotní vzdělávání se řídí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně řádem CŽV.

Programy nebo kurzy CŽV (dále jen "program CŽV") mohou být orientovány na výkon povolání nebo zájmově a jsou členěny na:
a) programy CŽV uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů;
b) programy CŽV neakreditované.

Studium v programu CŽV může být zejména jako:
a) vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující doplňující;
b) vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu;
c) vzdělávání tematické, zpravidla cyklus, kurz, odborné soustředění, přednáška, přednáškový cyklus, seminář.

NABÍDKA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

Garant programu CŽV na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „FMK“) je MgA. Jana Dosoudilová, proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání.

Vnitřní předpis pro CŽV na FMK UTB ve Zlíně

RD2016.08 Uznání části studia nebo jednotlivých zápočtů a zkoušek absolventům celoživotního vzdělávání v bakalářském studijním programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, forma studia prezenční a kombinovaná, akademický rok 2017/2018

A) PROGRAMY CŽV USKUTEČŇOVANÉ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace

Nabídka programu celoživotního vzdělávání pro absolventy středních škol a pro zájemce o doplnění vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, uskutečňovaného na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Úvod:
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nabízí v ak. roce 2017/2018 v rámci programu celoživotního vzdělávání možnost dvousemestrového studia v bakalářském studijním programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, v prezenční i kombinované formě. Za studium v programu CŽV jsou účastníci povinni uhradit poplatek.

Dle § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „zákon“), vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta.

Úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle § 48 až 50 zákona, může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení bakalářského studia, tj. 108 kreditů. Úspěšní absolventi CŽV mají možnost, po splnění podmínek pro přijetí do řádného studia, dokončit bakalářské studium na FMK a získat akademický titul "Bc.". Podmínky pro uznání části studia nebo jednotlivých zápočtů a zkoušek absolventům programu CŽV po přijetí do řádného studia stanovuje děkanka FMK.

Obsah programu:
Obsah programu CŽV tvoří předměty podle strukturovaného seznamu povinných a povinně volitelných předmětů akreditovaného bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace v prezenční nebo kombinované formě studia.

Seznam předmětů:
Studijní program
: Mediální a komunikační studia, Obor: Marketingové komunikace

Prezenční forma studia
Kombinovaná forma studia

Cíl programu:
Cílem programu CŽV je umožnit zájemcům o studium, kteří z kapacitních důvodů nemohou řádně studovat na FMK v prezenční nebo kombinované formě studia obor Marketingové komunikace, absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání za úplatu část bakalářského studijního programu a následně po přijetí k řádnému studiu na FMK dokončit bakalářské studium.

Forma vzdělávání:
Vzdělávání je uskutečňováno v prezenční nebo kombinované formě studia.

Požadavky na účastníky vzdělávání:
vyplněná přihláška - termín pro podání přihlášky na studijní oddělení FMK je do 15. 8. 2017
- dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání;
- zaplacení poplatku ve výši 10.000,- Kč za jeden semestr studijního roku.

Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem je kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium v programu CŽV termín podání přihlášky a uhrazení poplatku.

Zajištění výuky:
Výuku zabezpečují akademičtí pracovníci FMK, popř. externisté a odborníci z praxe.

Zahájení vzdělávání:
Časový plán studijního roku pro CŽV je totožný s platným časovým plánem akademického roku FMK.
Zápis do studia v programu CŽV se koná v srpnu. Účast na studiu je podmíněna úhradou poplatku. Poplatek za studium v programu CŽV činí 10.000,- Kč za jeden semestr. Potvrzení o úhradě poplatku je nutno předložit před zahájením studia v zimním semestru a do konce měsíce ledna za letní semestr.
Zahájení studia v programu CŽV je dle časového harmonogramu daného akademického roku FMK (zahájení výuky).

Ukončení vzdělávání:
Na základě žádosti o ukončení studia a vystavení certifikátu obdrží absolventi CŽV (úspěšné ukončení všech zapsaných zápočtů a zkoušek) certifikát v podobě „Osvědčení“ spolu se seznamem předmětů, dosaženými výsledky a udělenými kredity, v případě, že nejde o absolventa „Potvrzení o účasti“.

Organizační zabezpečení:
Vzdělávání je členěno na semestry, zimní a letní v každém akademickém roce. Rozsah hodin přímé výuky a konzultací je stanoven v rámci studijního plánu účastníka CŽV.

Organizace studia:
Prezenční forma - výuka je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů a dalších forem, během nichž je účastník v přímém kontaktu s vyučujícím a probíhá dle závazného osobního studijního plánu účastníka kurzu (pro příslušný ročník).

Kombinovaná forma - výuka kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia a probíhá formou pěti dvoudenních konzultací za semestr, vždy v pátek (cca od 12:00 hod.) a v sobotu celý den. Termíny jsou zveřejněny vždy před zahájením semestru.

Návaznost na další vzdělávání:
Úspěšní účastníci CŽV, po splnění podmínek pro přijetí k řádnému studiu, mají možnost ukončit bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace na FMK a získat akademický titul "Bc." Podmínky přijetí ke studiu na FMK jsou stanoveny v aktuální směrnici k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace. Přijat ke studiu může být uchazeč, který splní všechny stanovené podmínky přijetí ke studiu. Pokud se účastník CŽV stane studentem FMK podle § 48 až 50 zákona, mohou mu být uznány kredity, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení bakalářského studia.

Zázemí CŽV:
Účastníci programu CŽV jsou evidováni v informačním systému studijní agendy UTB (dále jen „IS/STAG“) a po dobu studia mají právo na vstup do Knihovny UTB, studoven UTB, jakož i na služby s tím spojené. Ubytování a stravování si účastníci vzdělávání zabezpečují individuálně.

Bližší informace o programech celoživotního vzdělávání podá:

Mgr. Kateřina Králíková - Ústav marketingových komunikací FMK
kralikova@utb_cz
+420 606 777 290

Mgr. Hana Ponížilová - Oddělení proděkanů FMK
ponizilova@utb_cz
+420 733 690 451

B) PROGRAMY CŽV NEAKREDITOVANÉ

- přípravný kurz pro zájemce o studium oboru Marketingové komunikace ( bakalářské i navazující magisterské studium)

Kurz je primárně určen pro zájemce o studium marketingu a nástrojů marketingové komunikace. V rámci jednodenního kurzu se zájemce dozví o základech marketingu, návaznosti marketingu a marketingové komunikace a získá znalosti dalších disciplín v rámci všeobecného základu.

- individuální konzultace

Tento typ kurzu je primárně určen pro zájemce o studium studijních programů Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby. Zájemce se dozví informace o studiu na zvoleném ateliéru a formou individuálních konzultací se může lépe připravit na talentové zkoušky, které jsou součástí přijímacího řízení.

- kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost jsou určeny všem, kteří mají zájem o oblasti, které FMK nabízí. Nabídka je průběžně aktualizována na webových stránkách fakulty.

Kurz Letní škola scenáristiky

Kurz je zaměřen na upevnění základů psaní filmového scénáře ke krátkému filmu. Účastníci získají teoretické informace, které budou aktivně aplikovat do prvních verzí vlastních scénářů. Součástí letní školy bude i vzájemná analýza literárních výstupů a lektorský dohled. Kurz bude obohacen o teambulding. Závaznou přihlášku lze vyplnit zde.

NABÍDKA KURZŮ U3V

Bližší informace a aktuální nabídku kurzů U3V naleznete na stránkách UTB ve Zlíně nebo na tomto odkazu.