Diplomanti

Jak vyplnit zadání BP/DP – postupujte podle návodu zde.

Systém zadávání a kontroly překladu názvů BP/DP v anglickém jazyce – pokyn prorektorky.

Prohlášení autora BP/DP zde. Prohlášení se odevzdává při oficiálním převzetí zadání DP/BP a studenti je současně vkládají do závěrečných prací.

Důležité termíny a informace: V2012.01 - Ukončení studia posluchačů posledních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů v akad. roce 2011/2012 V2012.02 - Státní závěrečné zkoušky na FMK SD2012.02 - Promoce FMK 2012

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých ústavů do 15. 2. 2012.

Kontrola studia posluchačů posledních ročníků – do 11. 5. 2012.

Termín přihlášení ke státní závěrečné zkoušce – do 11. 5. 2012.

Přihláška ke státní závěrečné zkoušce je ke stažení zde. Pokud student nebude SZZ skládat, přihlášku nepodává a BP/DP neodevzdává.

Státní závěrečné zkoušky na UTB ve Zlíně – Směrnice rektora SR/10/2011

Jednací řád ke státním závěrečným zkouškám – Směrnice děkanky SD2011.01

Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění – Směrnice rektora SR/15/2010

Manuál a šablony závěrečných prací zde—Směrnice rektora č. 15/2010, příloha č. 1A_1.

Vzor pevné vazby bakalářské práce zde, barva vazby a písma není pevně určena (převažuje barva vazby černá, písmo zlaté), hřbet vazby: jméno, příjmení a rok obhajoby BP.

Vzor pevné vazby diplomové práce zde, barva vazby a písma není pevně určena (převažuje barva vazby černá, písmo zlaté), hřbet vazby: jméno, příjmení a rok obhajoby DP.

Formuláře hodnocení a posudků BP/DP:

Hodnocení vedoucího práce (pro studijní programy Mediální a komunikační studia a Hospodářská politika a správa) zde.

Hodnocení vedoucího práce (pro studijní programy Výtvarná umění a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby) zde.

Posudek oponenta práce (pro studijní programy Mediální a komunikační studia a Hospodářská politika a správa) zde.

Posudek oponenta práce (pro studijní programy Výtvarná umění a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby) zde.

Postup při odevzdání BP/DP:

Před odevzdáním práce vyplní student v Portálu IS/STAG formulář "Kvalifikační práce". Ústav následně zavede do systému IS/STAG pouze ty údaje, které studentovi nejsou známy (např. jména oponentů). Ústav při odevzdání práce zkontroluje:

 1. zda práce je vložena do univerzitní databáze ve formátu PDF,
 2. zda student odevzdává předepsaný počet výtisků (1x pevná vazba, 1x kroužková vazba, 1x PC kompatibilní CD/DVD s textem práce ve formátu kompatibilním s MS Word a ve formátu PDF) a zda se tištěná a elektronická verze shodují.
 3. zda práce obsahuje Prohlášení autora DP/BP. Student vkládá toto prohlášení za zadání práce. Práce tedy obsahuje název práce, poté zadání práce, následuje Prohlášení autora.
 4. zda jsou v IS/STAG vyplněny jednotlivé rubriky formuláře "Doplnění údajů o DP/BP", zejména:
  1. zadané téma (to bylo již do IS/STAG zavedeno a použito ve formuláři Zadání DP/BP),
  2. název práce (přesně tak, jak je vytištěn na titulním listu DP/BP),
  3. název práce v angličtině.

Nejsou-li všechny uvedené podmínky splněny, ústav práci nepřevezme (to jest: nepřebere od studenta výtisky práce ani přílohy a nezapíše do IS/STAG datum odevzdání práce). Jsou-li podmínky splněny, ústav převezme práci a zapíše do IS/STAG datum odevzdání práce.

Ústav při převzetí práce nekontroluje, zda student splnil podmínky pro ukončení studia, tzn. zda získal počet kreditů v předepsané skladbě.

Předměty SZZ jednotlivých studijních programů

Bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia – prezenční forma

 1. Bakalářská práce (UMK/SZZBP)
 2. Teorie a praxe marketingových komunikací (UMK/SZZMK)

Mediální a komunikační studia – kombinovaná forma

 1. Bakalářská práce (UMK/SZZBP)
 2. Teorie a praxe marketingových komunikací (UMK/SZZMK)

Výtvarná umění – prezenční forma

 1. Bakalářská práce (UFG, UOO, UPP, UVT/SZZBP)
 2. Dějiny vizuální kultury (KTS, UVT/SZZDK)
 3. Technologie oboru (UFG, UOO, UPP, UVT /SZZTO)

Výtvarná umění – kombinovaná forma

 1. Bakalářská práce (KTS/SZZBP)
 2. Dějiny vizuální kultury (KTS, UVT/SZZDK)
 3. Technologie oboru (KTS/SZZTO)

Teorie a praxe audiovizuální tvorby – prezenční forma

 1. Bakalářská práce (UAAU/SZZBP)
 2. Dějiny vizuální kultury (UAAU/SZZDK)
 3. Teorie oboru (UAAU/SZZTO)

Navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia – prezenční forma

 1. Diplomová práce (UMK/SZZDP)
 2. Teorie a praxe MK (UMK/SZZMK)

Mediální a komunikační studia – kombinovaná forma

 1. Diplomová práce (UMK/SZZDP)
 2. Teorie a praxe MK (UMK/SZZMK)

Hospodářská politika a správa – kombinovaná forma

 1. Diplomová práce (UMK/SZZDP)
 2. Marketing v řízení netržních a sociálních služeb (UMK/SZZMR)
 3. Ekonomika a řízení malých a středních organizací (UMK/SZZER)
 4. Systém netržních a sociálních služeb (UMK/SZZSS)

Výtvarná umění – prezenční forma

 1. Diplomová práce (UFG, UOO, UPP, UVT /SZZDP)
 2. Dějiny oboru (UFG, UOO, UPP, UVT /SZZDO)

Výtvarná umění – kombinovaná forma

 1. Diplomová práce (KTS/SZZDP)
 2. Teorie multimediální tvorby (KTS/SZZMT)

  Teorie a praxe audiovizuální tvorby – prezenční forma

 1. Diplomová práce (UAAU/SZZDP
 2. Dějiny filmu (UAAU/SZZDF)
 3. Teorie oboru (UAAU/SZZTO)

.................................................................... ...... Za obsah stránky odpovídá: rysava@fmk_utb_cz