Profil fakulty

Vize FMK

Pomáhat lidem v jejich profesním a osobním rozvoji a podporovat jejich tvůrčí schopností a talent.

Mise FMK

Posláním fakulty je předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a vytvářet prostor, vedoucí k profesnímu růstu jednotlivců, rozvoji společnosti a vyšší kvalitě života v oblasti umění, designu a marketingové komunikace.

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (s ateliéry Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie a 3D design) a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obory Animovaná tvorba, Produkce a Audiovizuální tvorba (se specializacemi Kamera, Střih a zvuk, a Režie a scenáristika). 

Studijní programy jsou koncipovány dvoustupňově. To znamená, že studenti absolvují bakalářské studium (standardní doba 3 roky) a pak mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu (standardní doba 2 roky) a u studijního programu Výtvarná umění v doktorském studiu (standardní doba 3 roky). 

Všechny studijní programy jsou stavěny důsledně na principu evropského kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System). To umožňuje studentům, aby část svého studijního programu absolvovali na jiných školách, zejména v zahraničí; tyto části jim jsou po návratu uznány jako součást studia. 

Ve studijních programech je podporována individuální profilace studenta pomocí vlastní volby povinně volitelných a volitelných předmětů. Student volí v určitém rozsahu i tempo studia podle svých schopností a časových možností. Rovněž je možné přerušení studia a jeho pozdější plynulé pokračování. 

Absolventi obdrží kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který byl zaveden pod patronací Evropské unie a UNESCO k ulehčení pozice absolventů na celoevropském trhu práce.