Vnitřní normy

Upozornění: soubory, nabízené zde ke stažení, lze z důvodů použitého šifrování otevřít pouze některou z vyšších verzí software Adobe Reader/Acrobat nebo kompatibilního software pro čtení PDF souborů. Odkaz na stažení Adobe Reader naleznete v dolní části této stránky. Vnitřní normy FMK, které byly nahrazeny aktuálnějšími nebo byly zrušeny, najdete v archívu vnitřních norem FMK.

Sbírka vnitřních norem FMK

Rozhodnutí děkana

2018
RD2018.02 Uznání části studia nebo jednotlivých zápočtů a zkoušek účastníkům programu celoživotního vzdělávání – bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, forma studia prezenční a kombinovaná, akademický rok 2018/2019
RD2018.01 Postup při žádosti o odložení zveřejnění závěrečných prací
2017
RD2017.06 Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2017/2018
RD2017.05 Pravidla pro stanovení osobního příplatku a odměn zaměstnanců FMK
RD2017.04 Promoce FMK 2017
RD2017.01 Státní závěrečné zkoušky na FMK
2015
 
RD2015.02 Předkládání a správa projektů na FMK
2012
RD2012.04 Zrušení detašovaného pracoviště FMK v Uherském Hradišti
RD2012.03 Zrušení Vyšší odborné školy filmové Zlín a převod studentů na Fakultu multimediálních komunikací
RD2012.02 Změna druhu vnitřních norem
 

Směrnice děkana

2018
SD2018.01 Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
SD2018.01 - Přílohy Přílohy ke Směrnici pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
2017
SD2017.16 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study Taught in the English Language
SD2017.15 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master‘s Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Taught in the English Language
SD2017.14 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2018/2019
SD2017.13 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019
SD2017.12 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204T002 obor Animovaná tvorba, 8204T038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba), 8204T024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019
SD2017.11 Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD2017.10 Jednací řád Rady studijních programů FMK
SD2017.09 Finanční ohodnocení zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a finanční ohodnocení akademických pracovníků za vedení a oponování závěrečných prací
SD2017.08 Směrnice děkanky doplňující Stipendijní řád UTB
SD2017.06 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2018/2019
SD2017.05 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019
SD2017.04 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B8206 Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro bakalářský studijní program B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor 8204R002 Animovaná tvorba, obor 8204R038 Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) a obor 8204R024 Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019
SD2017.03 Směrnice k zapůjčování techniky na FMK
2016
SD2016.14 Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
SD2016.09 Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů – nahrazuje směrnici děkana SD2016.01
SD2016.05 Jednací řád komisí pro státní závěrečné zkoušky
SD2016.04 Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB
2015
SD2015.01 Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, forma studia prezenční a kombinovaná, pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design), forma studia prezenční a pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor Animovaná tvorba, obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba), obor Produkce, forma studia prezenční
2014
SD2014.03 Směrnice děkanky doplňující směrnici rektora pro hodnocení pedagogických a tvůrčích činností
SD2014.02 Rozvržení pracovní doby zaměstnanců FMK
2013
SD2013.13 Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů
SD2013.05 Webová prezentace FMK UTB ve Zlíně
2011
SD2011.10  Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
2010
SD2010.11  Dodatek č. 1 ke Směrnici děkanky SD2010.03 Zásady provozu referenčních vozidel fakulty
SD2010.08  Směrnice FMK ke Stipendijnímu řádu UTB o výši stipendia v doktorském studijním programu v prezenční formě
SD2010.07  Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
SD2010.03  Zásady provozu referenčních vozidel fakulty včetně Dodatku č. 1– nahrazuje směrnici SD2009.01 (viz také SD2010.11—Dodatek č. 1 ke Směrnici děkanky SD2010.03 Zásady provozu referenčních vozidel fakulty
2009
SD2009.17  Celoživotní vzdělávaní na FMK (včetně příloh) Příloha č. 1 - Přihláška k programu celoživotního vzdělávání , .doc Příloha č. 2 - Prezenční listina.doc Příloha č. 3 - Potvrzení o účasti.doc Příloha č. 4 - Pracovní výkaz pedagoga/lektora.doc Příloha č. 5 - Plakát 
SD2009.13  Stanovení finančních limitů pro používání služebních mobilních telefonů – nahrazuje směrnici ST2005.19
SD2009.12  Výpůjční řád kamerové, osvětlovací a zvukové techniky - nahrazuje směrnici SD2004.06 Příloha č. 1: Záznam o realizaci - výrobní list Příloha č. 2: Zápůjční list k záznamu o realizaci praktického cvičení
SD2009.09  Pravidla použití sociálního fondu na FMK(Příloha ve formátu MS Word zde)
SD2009.01  Zásady provozu referenčních vozidel fakulty – nahrazuje směrnici SD2007.07 a směrnici ST2007.01
 

Pokyny děkana

2012
PD2012.01 Pokyn k čerpání dovolené v roce 2012
 

Pokyny tajemníka

2005
ST2005.20  Pojištění studentů proti poškození věci, platba
   
nahoru  

Vnitřní normy FMK, které byly nahrazeny aktuálnějšími nebo byly zrušeny, najdete v archívu vniřních norem FMK.

Image