Vnitřní normy

Upozornění: soubory, nabízené zde ke stažení, lze z důvodů použitého šifrování otevřít pouze některou z vyšších verzí software Adobe Reader/Acrobat nebo kompatibilního software pro čtení PDF souborů. Odkaz na stažení Adobe Reader naleznete v dolní části této stránky. Vnitřní normy FMK, které byly nahrazeny aktuálnějšími nebo byly zrušeny, najdete v archívu vnitřních norem FMK.

Sbírka vnitřních norem FMK

2015

Rozhodnutí děkana

2017
RD2017.06 Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2017/2018
RD2017.05 Pravidla pro stanovení osobního příplatku a odměn zaměstnanců FMK
RD2017.04 Promoce FMK 2017
RD2017.03 Zápisy do 1. ročníků pro akademický rok 2017/2018
RD2017.02 Předběžné zápisy pro akademický rok 2017/2018 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2017/2018
RD2017.01 Státní závěrečné zkoušky na FMK
2016
RD2016.08 Uznání části studia nebo jednotlivých zápočtů a zkoušek absolventům celoživotního vzdělávání v bakalářském studijním programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, forma studia prezenční a kombinovaná, akademický rok 2017/2018
2015
 
RD2015.02 Předkládání a správa projektů na FMK
2012
RD2012.04 Zrušení detašovaného pracoviště FMK v Uherském Hradišti
RD2012.03 Zrušení Vyšší odborné školy filmové Zlín a převod studentů na Fakultu multimediálních komunikací
RD2012.02 Změna druhu vnitřních norem
 

Směrnice děkana

2017
SD2017.11 Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
SD2017.10 Jednací řád Rady studijních programů FMK
SD2017.09 Finanční ohodnocení zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a finanční ohodnocení akademických pracovníků za vedení a oponování závěrečných prací
SD2017.08 Směrnice děkanky doplňující Stipendijní řád UTB
SD2017.06 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2018/2019
SD2017.05 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019
SD2017.04 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B8206 Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro bakalářský studijní program B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor 8204R002 Animovaná tvorba, obor 8204R038 Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) a obor 8204R024 Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019
SD2017.03 Směrnice k zapůjčování techniky na FMK
SD2017.02 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2017/2018
SD2017.01 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study, Academic Year 2017/2018, Taught in the English Language
2016
SD2016.14 Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
SD2016.13 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2017/2018
SD2016.12 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2017/2018
SD2016.11 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204T002 obor Animovaná tvorba, 8204T038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba), 8204T024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2017/2018
SD2016.10 Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master‘s Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Academic Year 2017/2018, Taught in the English Language
SD2016.09 Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů – nahrazuje směrnici děkana SD2016.01
SD2016.08 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2017/2018
SD2016.07 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2017/2018
SD2016.06 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, 8206R102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204R002 obor Animovaná tvorba, 8204R038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) a 8204R024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2017/2018
SD2016.05 Jednací řád komisí pro státní závěrečné zkoušky
SD2016.04 Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB
2015
SD2015.01 Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, forma studia prezenční a kombinovaná, pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design), forma studia prezenční a pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor Animovaná tvorba, obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba), obor Produkce, forma studia prezenční
2014
SD2014.03 Směrnice děkanky doplňující směrnici rektora pro hodnocení pedagogických a tvůrčích činností
SD2014.02 Rozvržení pracovní doby zaměstnanců FMK
2013
SD2013.13 Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů
SD2013.05 Webová prezentace FMK UTB ve Zlíně
2011
SD2011.10  Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
2010
SD2010.11  Dodatek č. 1 ke Směrnici děkanky SD2010.03 Zásady provozu referenčních vozidel fakulty
SD2010.08  Směrnice FMK ke Stipendijnímu řádu UTB o výši stipendia v doktorském studijním programu v prezenční formě
SD2010.07  Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
SD2010.03  Zásady provozu referenčních vozidel fakulty včetně Dodatku č. 1– nahrazuje směrnici SD2009.01 (viz také SD2010.11—Dodatek č. 1 ke Směrnici děkanky SD2010.03 Zásady provozu referenčních vozidel fakulty
2009
SD2009.17  Celoživotní vzdělávaní na FMK (včetně příloh) Příloha č. 1 - Přihláška k programu celoživotního vzdělávání , .doc Příloha č. 2 - Prezenční listina.doc Příloha č. 3 - Potvrzení o účasti.doc Příloha č. 4 - Pracovní výkaz pedagoga/lektora.doc Příloha č. 5 - Plakát 
SD2009.13  Stanovení finančních limitů pro používání služebních mobilních telefonů – nahrazuje směrnici ST2005.19
SD2009.12  Výpůjční řád kamerové, osvětlovací a zvukové techniky - nahrazuje směrnici SD2004.06 Příloha č. 1: Záznam o realizaci - výrobní list Příloha č. 2: Zápůjční list k záznamu o realizaci praktického cvičení
SD2009.09  Pravidla použití sociálního fondu na FMK(Příloha ve formátu MS Word zde)
SD2009.01  Zásady provozu referenčních vozidel fakulty – nahrazuje směrnici SD2007.07 a směrnici ST2007.01
 

Pokyny děkana

2012
PD2012.01 Pokyn k čerpání dovolené v roce 2012
 

Pokyny tajemníka

2005
ST2005.20  Pojištění studentů proti poškození věci, platba
   
nahoru  

Vnitřní normy FMK, které byly nahrazeny aktuálnějšími nebo byly zrušeny, najdete v archívu vniřních norem FMK.

Image