Obecné informace

Přihlašování ke zkoušce Stupnice ECTS Tvorba studijního plánu Vzájemné vazby předmětů Nesrovnalosti ve studijní dokumentaci Autorská díla studentů


Přihlašování ke zkoušce

Základní informace o IS/STAG naleznete v sekci Pro studenty > STAG. Studenti se přihlašují k vypsaným termínům zápočtů a zkoušek přes portál IS/STAG na adrese http://portal.utb.cz. Odhlášení termínu je možné stejným způsobem, avšak pouze do stanovené doby. Pokud se student ke zkoušce/zápočtu nedostaví, nebo neuspěje, je hodnocen „F“ (nedostatečně).
Zdroj: [pdf name="zkus_rad_11.pdf" site="utb" size="no"]Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně[/pdf]    [pdf name="sd201112.pdf" size="no" site="fmk"]Směrnice FMK ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UTB[/pdf]

Klasifikační stupnice ECTS

Systém ECTS (European Credit Transfer System) byl vyvinut komisí Evropského společenství s cílem zajistit kompatibilitu a shodnost při uznávání studia na různých vysokých školách. Součástí systému je i jednotná evropská klasifikační stupnice.Zkoušející zapisuje do zkušebního katalogu klasifikaci stupněm ECTS (písmenem).
 Stupeň ECTS   Slovní vyjádření   Podíl známek   Definice podle ECTS Users' Guide 
A  VÝBORNĚ 10 %  vynikající výkon pouze s drobnými chybami 
B  VELMI DOBŘE  25 %  nad průměrným standardem, avšak s chybami 
C  DOBŘE 30 %  celkově solidní výkon s řadou zřetelných chyb
D  USPOKOJIVĚ 25 %  přijatelný výkon, ale s významnými nedostatky  
E  DOSTATEČNĚ 10 %  výkon splňuje minimální požadavky
FX  NEDOSTATEČNĚ     pro udělení kreditu je zapotřebí další práce
F  NEDOSTATEČNĚ    je zapotřebí podstatné množství další práce
Hodnocení FX se použije v případě, kdy studentovi k zakončení předmětu chybí některá dílčí povinnost. Při opakování předmětu hodnoceného FX se zpravidla nepožaduje účast v hodinách výuky. U předmětů zakončených zápočtem i zkouškou student při opakování předmětu skládá pouze zkoušku (udělený zápočet se uzná, viz Studijní a zkušební řád UTB). Hodnocení F se použije v ostatních případech. Při opakování nesplněného předmětu bude zpravidla požadována jak účast v hodinách výuky, tak splnění všech dalších studijních povinností.
Zdroj: [pdf name="zkus_rad_11.pdf" site="utb" size="no"]Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně[/pdf]

Tvorba studijního plánu

 1. Student je povinen získat v průběhu studia počet kreditů rovný šedesátinásobku standardní doby studia (v bakalářském studiu 180 kreditů, v navazujícím magisterském studiu 120 kreditů); viz [pdf name="zkus_rad_11.pdf" site="utb" size="no"]Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně[/pdf].
 2. Standardní studijní zatížení je 60 kreditů ročně. Na FMK je stanoveno minimální studijní zatížení 50 kreditů ročně. Maximální studijní zatížení není na FMK stanoveno.
 3. Student je povinen dodržet předepsanou skladbu kreditů podle následujících pravidel:
  1. získá kredity za všechny povinné předměty (bloky A),
  2. získá minimální počet kreditů z každého bloku povinně volitelných předmětů (bloky B),
  3. získá další kredity do celkového počtu z bloků povinně volitelných (B) a volitelných předmětů (bloky C).
 4. Pro všechny předměty ve studijních programech uskutečňovaných FMK platí, že předmět lze znovu zapsat pouze jednou. Předmět, který student již zakončil, si nesmí znovu zapsat. Předmět nelze zapsat dvojmo (např. zároveň pro zimní i letní semestr).
 5. Údaj o semestru v dokumentaci předmětu je závazný; předmět je možno zapsat a absolvovat pouze v tom semestru, v němž se vyučuje.
Zdroj: [pdf name="zkus_rad_11.pdf" site="utb" size="no"]Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně[/pdf] a [pdf name="sd201112.pdf" size="no"]Směrnice děkanky FMK k SZŘ UTB (SD2011.12)[/pdf]

Vzájemné vazby předmětů v systému STAG

Vzájemné vazby předmětů jsou definovány v dokumentaci předmětů uložené v systému studijní agendy IS/STAG. Při tvorbě svého studijního plánu je student povinen tyto vazby dodržet. Na případné porušení pravidel návazností je student upozorněn v zápisovém listu B (tiskový výstup systému). V systému STAG mohou být pro daný předmět definovány následující vazby:
Předmět nahrazovaný je předmět z předchozího roku, který je nahrazován daným předmětem. Povinný a povinně volitelný předmět je vyhodnocen jako splněný i v případě, že student splnil některý předmět nahrazovaný. Při kontrole vícekrát zapsaných a nesplněných předmětů se do počtu pokusů zahrnuje i nesplnění nahrazovaného předmětu.
Předmět podmiňující (prerequisite, corequisite) je předmět, jehož absolvování je nutnou podmínkou pro zápis daného předmětu. Tato vazba je použita v případě, kdy student musí určité předměty absolvovat v pevně stanoveném pořadí. Přísnější verze podmínky vyžaduje, aby předmět podmiňující byl splněn před zápisem předmětu podmíněného. Mírnější verze podmínky umožňuje zapsání obou předmětů v jednom semestru tak, aby byly splněny zároveň.
Předmět vylučující (antirequisite) je předmět, jehož absolvováním nebo zápisem student ztráci možnost zapsat daný předmět. Tato vazba je použita v případě, kdy je třeba zamezit výběru více předmětů se shodným nebo podobným obsahem. Použije se i tehdy, pokud student má zvolit pouze jednu z více možností v rámci studijního plánu.
Zdroje:   [pdf name="zkus_rad_11.pdf" site="utb" size="no"]Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně[/pdf]   http://stag.zcu.cz

Odstranění nesrovnalostí v databází studijní agendy STAG

Zjistí-li student nesrovnalosti v databázi studijní agendy IS/STAG, obrátí se do 7 kalendářních dnů ode dne konání zápočtu, klasifikovaného zápočtu či zkoušky na zkoušejícího, popřípadě do 14 dnů od tohoto dne na ústav, který výuku předmětu zajišťuje. Studijní oddělení FMK není oprávněno měnit v databázi záznamy o jednotlivých předmětech.
V databázi nelze zapsat splnění předmětu: Tento případ nastane, pokud student nemá předmět řádně zapsán pro příslušný semestr. V nezapsaném předmětu není možno konat zápočty ani zkoušky; výsledek nelze vložit do databáze. Jde o zavinění studenta, oprava není možná. Pokud zkoušející zapsal omylem splnění předmětu do zkušebního katalogu, tento záznam je neplatný.

Autorská díla studentů

Výsledkem tvůrčí práce studenta během studia může být literární, výtvarné, audiovizuální nebo jiné autorské dílo. Autorskými díly jsou samozřejmě i bakalářské a diplomové práce. Ve všech těchto případech jde o speciální kategorii autorských děl, o školní díla. Pojem „školní dílo“ je definován v zákoně č. 121/2000 Sb. (autorský zákon): Dílo vytvořené studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole je tzv. školní dílo.
Škola má právo užít školní dílo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě (§ 35 odst. 1 autorského zákona). Takové užití školního díla není zásahem do autorských práv a není k němu zapotřebí ani svolení autora, ani uzavření licenční smlouvy. Škola při takovém užití školního díla vždy uvede jméno autora a podle možnosti rovněž název díla a pramen.
Škola má za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 60 odst. 1 autorského zákona).
Škola má právo požadovat, aby jí autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím školního díla či poskytnutím licence přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše (§ 60 odst. 3 autorského zákona).
Zdroj: Zákon č.121/2000 Sb. (autorský zákon)
Začátek stránkyPřihlašování ke zkoušceStupnice ECTS Tvorba studijního plánuVzájemné vazby předmětů Nesrovnalosti ve studijní dokumentaciAutorská díla studentů 

Image

..........................................................................Za obsah stránky odpovídá: krutil@fmk_utb_cz